Aşağıda bitkinin bölümlerinin ve görevlerinin İngilizcesine ve Türkçe çevirisine ulaşabilirsiniz:

 

 

Roots (Kökler):

*The main function of the roots are absorption of water and minerals from the water. (Köklerin asık işlevi topraktan su ve mineral emilimini sağlamaktır.

*It stores food and water. (Besin ve su depolar.)

 

Leaf (Yaprak):

*A leaf consists of leaf base, petiole and lamina. (Yaprak; yaprak tabanı, yaprak sapı ve yaprak ayasından oluşur.)

*It produces food through photosynthesis.  (Fotosentez yoluyla besin üretir.)

 

Parts of the Leaves (Yaprakların Bölümleri):

Stipules: Kulakçıklar

Small Netted Vein: Küçük ağ damar

Vein: Damar

Midrib: Orta damar

Petiole: Sap

 

Stem (Gövde):

*It supports the leaves, flowers and fruits and connects them with the roots. (Yaprakları, çiçekleri ve meyveleri destekler ve onları köke bağlar.)

*It conducts water, nutrients and products and products of photosynthesis to and from roots and leaves. (Suyu, besinleri ve fotosentez ürünlerini köklere ve yapraklara iletir.)

 

Flower (Çiçek):

*The flower is responsible for reproduction. (Çiçekler üretimden sorumludur.)

*They produce fruits and seeds.(Meyve ve tohumlar üretirler.)

 

Parts of Flower (Çiçeğin Bölümleri):

Sepal: Çanak yaprak

Petal: Taç yaprak

Pedicel: Çiçek sapı

Bract: Gonca yaprağı

Pistil: Dişi organ

Stigma: Tepecik

Ovary: Yumurtalık

Stamen: Erkek organ

Filament: İpçik

Anther: Başçık