Kelimeler – Vocabulary

Teogda Çıkması Muhtemel Kalıplar (1-2-3.Üniteler)


İngilizce 8.Sınıf 3.Ünite (Cooking) Kelimeleri


İngilizce 8.Sınıf 2.Ünite (Teen Life) Kelimeleri


İngilizce 8.Sınıf 1.Ünite (Friendship) Kelimeleri


İngilizcede En Sık Kullanılan Zarflar (Adverbs)

 

absolutely                          (kesinlikle)


accidentally                       (kazara, tesadüfen)


actually                                (aslına bakarsan, gerçekte)


afterwards                         (sonra, sonraları)


almost                                 (nerdeyse)


always                                 (her zaman, devamlı)


angrily                                  (kızgın bir şekilde)


anxiously                            (endişeli bir şekilde)


annually                              (her yıl, yıllık olarak)


badly                                    (kötü bir şekilde)


bravely                                (cesurca)


carefully                              (dikkatli bir şekilde)


calmly                                  (sakince)


cheerfully                           (neşeli bir şekilde)


closely                                 (yakından, dikkatle)


continually                         (sürekli, durmadan)


correctly                             (doğru bir şekilde)


crazily                                 (çılgınca)


deliberately                       (bilerek, tasarlayarak; ağırdan alarak)


dramatically                       (önemli ölçüde)


eagerly                                (istekli bir şekilde)


easily                                    (kolaylıkla)


equally                                (eşit olarak, eşit şekilde)


enthusiastically                (şevkle, coşkulu şekilde)


even                                     (hatta, bile)


eventually                          (sonunda; neticede)


exactly                                 (tam olarak)


extremely                          (son derece, aşırı ölçüde)


faithfully                             (içtenlikle)


fast                                       (hızlı)


finally                                   (sonunda, nihayetinde)


foolishly                              (aptalca)


fortunately                        (iyi ki, bereket versin)


frequently                         (sık sık)


generally                            (genelde)


gently                                  (nazikçe)


greedily                               (aç gözlü bir şekilde)


hard                                      (sıkı bir şekilde)


happily                                 (mutlu bir şekilde)


hastily                                  (aceleyle)


heavily                                 (şiddetli bir şekilde)


hopelessly                           (ümitsizce)


hungrily                               (aç bir şekilde)


immediately                       (hemen, acilen)


irritably                               (sinirli bir şekilde)


jealously                              (kıskanç bir şekilde)


joyfully                                 (neşeyle)


kindly                                    (kibarca, iyilikle)


lazily                                      (tembel bir şekilde)


loudly                                    (yüksek sesle, gürültüyle)


mostly                                   (çoğunlukla)


mysteriously                        (gizemli bir şekilde)


nearly                                    (nerdeyse, hemen hemen)


nervously                             (gergin bir şekilde)


never                                   (asla, hiç bir zaman)


noisily                                 (gürültülü bir şekilde)


obviously                            (açıkça, kesin bir şekilde)


occasionally                       (ara sıra)


often                                    (sık sık)


officially                              (resmi olarak)


only                                      (sadece)


perfectly                             (mükemmel bir şekilde)


politely                                (kibarca)


promptly                            (hemen, çabukça)


properly                              (uygun bir şekilde)


quietly                                 (sesizce)


quickly                                 (çabukça)


rapidly                                 (hızlı bir şekilde)


rarely                                   (ender, nadiren)


readily                                 (kolaylıkla; isteyerek)


regularly                             (düzenli olarak)


reluctantly                         (gönülsüzce)


rudely                                  (kaba bir şekilde)


safely                                   (güvenli bir şekilde)


scarcely                               (güç bela, ancak, zar zor)


seldom                                (nadiren, seyrek)


separately                          (ayrı ayrı)


seriously                             (ciddi bir şekilde, cidden)


sharply                                (keskin bir şekilde, hızla)


silently                                 (sessizce)


slowly                                  (yavaşça)


sometimes                         (bazen, ara sıra)


soon                                     (yakında, kısa zaman içinde)


suddenly                            (birden bire, aniden)


surprisingly                        (şaşırtıcı bir şekiilde)


suspiciously                       (şüpheli bir şekilde)


technically                          (teknik olarak)


tediously                            (tek düze  bir şekilde)


thoroughly                         (iyice, adam akıllı)


tremendously                  (olağan üstü düzeyde)


unexpectedly                   (beklenmedik bir şekilde)


unfortunately                   (maalesef, şanssız bir şekilde)


usually                                 (genellikle)


voluntarily                          (gönüllü bir şekilde)


warmly                                (sıcak bir şekilde, samimice)


wearily                                (yorgun bir şekilde, bıkkınlıkla)


well                                       (iyi bir şekilde)


wildly                                   (çılgınca)


wisely                                  (akıllıca, bilgece)


yearly                                   (yıllık olarak)

 


İngilizcede En Yaygın Kullanılan Sıfatlar (Adjectives)

 

awful (berbat),


bad (kötü),


beautiful (güzel),


big (büyük),


boring (sıkıcı),


broken (kırık),


careful (dikkatli),


cheap (ucuz),


clean (temiz),


clever (zeki),


cold (soğuk),


closed (kapalı),


crowded (kalabalık),


dangerous (tehlikeli),


delicious (lezzetli),


different (farklı),


difficult (zor),


dirty (kirli),


early (erken),


easy (kolay),


empty (boş),


expensive (pahalı),


false (yanlış; taklit),


far (uzak),


fast (hızlı),


fat (şişman),


full (dolu; tok),


good (iyi),


handsome (yakışıklı),


happy (mutlu),


hard (sıkı, sert, zor),


hardworking (çalışkan),


heavy (ağır),


high (yüksek),


hot (sıcak),


intelligent (zeki),


interesting (ilginç),


large (geniş, büyük),


late (geç),


lazy (tembel),


left (sol; kalan, kullanılmamış),


light (hafif),


long (uzun),


lovely (güzel, hoş),


low (alçak, düşük),


narrow (dar),


new (yeni),


nice (hoş),


noisy (gürültülü),


old (yaşlı, yaşça büyük; eski),


open (açık),


polite (kibar),


right (sağ; doğru, haklı),


rude (kaba),


sad (üzgün),


safe (emin,güvenli),


same (aynı),


short (kısa),


simple (basit),


slim (ince),


small (küçük),


soft (yumuşak),


strong (güçlü),


tall (uzun boylu),


terrible (berbat),


terrific (harika),


thin (zayıf, çok ince),


true (gerçek, doğru),


ugly (çirkin),


warm (ılık, sıcak),


weak (güçsüz, zayıf),


wide (geniş),


wonderful (harika),


wrong (yanlış),


young (genç, yaşça küçük)


İngilizcede En Sık Kullanılan 30 Zamir (Pronouns)

 

anyone                 (hiç kimse)


anything              (hiçbir şey)


each other           (bir diğerine)


everybody            (herkes)


everyone              (herkes)


everything           (herşey)


he                          (o)


her                        (onun)


him                        (onu, ona)


himself                  (kendisi)


I                              (ben)


it                             (o)


itself                      (kendisi)


me                         (beni, bana)


myself                   (kendim)


nothing                (hiçbir şey)


one                        (biri)


she                        (o)


someone              (birisi)


something           (bir şey)


them                     (onlara, onları)


themselves          (kendileri)


they                       (onlar)


this                        (bu)


those                     (şunlar)


us                          (bizi, bize)


we                         (biz)


what                     (ne)


which                   (hangi)


who                      (kim)


you                        (sen, siz)


İngilizcede Kullanılan En Yaygın Edatlar (Prepositions)

MOST COMMON PREPOSITIONS

(EN YAYGIN EDATLAR)

 

above              (üstünde, yukarısında)

The plane is above the clouds.


about               (hakkında, yaklaşık, civarında)         

What are they talking about?He is about 20 years old.


after                (-den sonra)

After school, we play football.


across              (karşıda, öbür tarafta; karşıdan karşıya)       

We went across the bridge.


against (-e karşı, zıt)

She was trying to walk against the strong wind.


along               (boyunca)       

There are flowers along the river.


among             (ikiden fazla şeyin arasında)

There is a house among the trees.


around             (etrafında, çevresinde, civarında)     

We walked around the city. They sat around the table


behind             (arkasında)

The sun is behind the clouds.


below              (aşağısında, altında) 

The temperature is below 0. She was sitting below us on the stairs.


beside             (yanında, yakınında)

I have a house beside the lake.


before             (-den önce)

We wash our hands before meals.


between          (iki şeyin arasında)

There is a little girl between her parents.


by                    ( ile; tarafından;  yanında)

We travelled by car / by air. This book is by Reşad Nuri. I have a house by the lake.


down               (aşağıya)

She was walking down the street.


during             (esnasında, sırasında) 

We were nervous during the match.


for                   (için)

This letter is for you.


from                (-den, -dan)    

Omar comes from Canada.


in                     (içinde)

What’s in this bag?


into                  (içeriye, içine)

I dropped my bag into the lake.


in front of       (önünde)

There is a tree in front of the house.


like                  (gibi)              

I always worked for you like a slave.


near                 (yanında, yakınında)

My school is near my home. It isn’t far away.


next to             (bitişiğinde, yanında)

Come and sit next to me.


on                    (üstünde, üzerinde)

There’s a clock on the wall.


opposite          (karşısında, karşıya)   

The candidate is sitting opposite the interviewer.


out                   (dışına, dışarıya)

After doing shopping, she went out of the supermarket.


outside            (dışarıya, dışarısında)

The bodyguards are outside the house.


over                 (üzerinde, üzerinden, karşıdan karşıya)

The plane is flying over the village.


through           (içinden)        

She was looking through the microscope.


to                     (-e, -a)

We travelled from Ankara to İstanbul.


under               (altında) 

The children are sleeping under the tree.


with                 (ile, -li, -lı)

The man with glasses is the director. She is mixing the soup with a spoon.


without           (-siz, -sız, olmaksızın, olmadan)        

I can’t see well without my glasses.


İngilizcede En Yaygın Kullanılan Olumlu Kişilik Sıfatları

 

affectionate                                      (sevecen)


ambitious                                          (hırslı)


brave                                                  (cesur)


broad-minded                                 (geniş fikirli)


creative                                             (buluşçu)


determined                                      (azimli)


easygoing                                         (rahat, takmayan)


energetic                                           (enerjetik)


faithful                                               (vefalı, sadık)


friendly                                              (dost canlısı)


funny                                                  (komik, esprili)


generous                                            (cömert)


gentle                                                  (nazik)


hard-working                                    (çalışkan)


helpful                                                (yardım sever)


honest                                                 (dürüst)


humble                                               (alçak gönüllü)


humorous                                          (nükteci)


intellectual                                        (entellektüel, kültürlü)


intelligent                                          (zeki)


inventive                                            (icatçı)


kind                                                     (kibar, nazik)


loyal                                                     (sadık)


patient                                                 (sabırlı)


polite                                                   (kibar)


reliable                                                (güvenilir)


responsible                                        (sorumlu)


romantic                                             (romantik)


self-confident                                    (kendine güvenen)


sensible                                               (mantıklı)


shy                                                       (utangaç)


sociable                                               (sosyal)


sympathetic                                      (anlayışlı, empati kurabilen)


İngilizcede Yaygın Kullanılan Takım Fiileri

break down       : (bozulmak, arıza yapmak) Unfortunately, my car broke down on the motorway.


break into           : (zorla, kapı pencere kırarak içeri girmek) Two robbers broke into my house last night.


break out            : (patlak vermek, başlamak) The fire broke out before midnight last night.


bring up               : (yetiştirmek) I want to bring up my children in Turkey.


call off                  : (iptal etmek) They called off the flights because of the fog.


carry on               : (devam etmek) He carried on walking in spite of the heavy rain.


carry out             : ((emir, görev vb.) yerine getirmek) The students carried out the experiment well.


come across      : (rastlamak, şans eseri bulmak) I came across a photo of my grandma in the attick.


find out               : (bulmak, öğrenmek) The police haven’t found out anything about the robbery yet.


get away             : (kaçmak) Two prisoners got away last night.


get on (well) with: (iyi geçinmek) Sally gets on well with her roommate. I don’t get on with Kevin.


get off                  : (otobüs/ tren ’den inmek) She got off the bus at the last bus stop.


give up                 : (bırakmak) My father gave up smoking cigarette last year.


go on                    :  (devam etmek; olmak) What’s going on here?


go off                   : (1- patlamak; 2- alarm, zil vb. çalmak; 3- gıda vb. bozulmak; 4-  elektrik vb. gitmek) Unfortunately, a bomb went off in the city centre last week. Don’t drink this milk; it’s gone off. The lights went off while we were studying lesson last night.


go up                    : (fiyat, sıcaklık vb. artmak) Petrol prices will go up next year.


grow up               : (yetişmek, büyümek) Sally was born in London but she grew up in Turkey.


keep off              : (uzak durmak, uzak tutmak; kaçınmak) The children should keep off the grass.


keep up with     : (ayak uydurmak, geri kalmamak) He is trying to keep up with the new technology.


look after            : (= take care of – bakmak) My grandmother often looks after the children.


look for                : (aramak) I am looking for the keys. I have lost them.


look forward to : (dört gözle beklemek) I can’t wait for the Alanya tour. I’m looking forward to it.


look out               : (dikkat etmek) Look out! There’s a big dog coming.


make up              :(1- bir hikaye, özür vb. uydurmak; 2- makyaj yapmak; 3- telafi etmek) . The students made up a story about why they were late, but the teacher didn’t believe them.


put on                  : (1- elbise vb. giymek, 2- takmak; 3- kilo almak) Don’t forget to put your hat on. It’s very cold.


put out                : (söndürmek) The fire brigade put out the fire easily.


put off                 : (ertelemek) They put off the match until next week.


put up with        : (tahammül etmek, tolerate) I can’t put up with that noise any longer!


run into               : ( rastlamak; çarpmak) I ran into an old friend in town. A lorry ran into my car.


run out of           : (bitirmek) We have run out of coffee. I need to go shopping. 


set out                  : (yola çıkmak) They set out in the morning.


set up                   : (kurmak) I will set up my own business.


take after           : (benzemek) Sally takes after her mum. Both are very tidy.


take off               : (1- (elbise) çıkarmak; 2- (uçak) kalkmak) You should take off your shoes before entering the house. The plane takes off at 15.00 this afternoon.


take up                : ((hobi vb.) başlamak) My father got retired and he took up fishing.


turn down          : (1- (sesi) kısmak; 2- teklifi reddetmek) Turn the radio down please; it’s too loud. I will turn down her invitation as I don’t like her.


turn on                : (= switch on- (alet vb.) açmak) He turned on the TV and started to watch it.


turn off                : (= switch off- (kapamak) You aren’t watching TV. Then you should turn it off.


turn up                : (gelmek, ortaya çıkmak) Surprisingly, my father turned up at the party last night.


wake up              : (uyanmak) I usually wake up early in the mornings.