Edilgen – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Edilgen – Dilbilgisi Terimleri / Passive – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda edilgen (passiveile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Kısaca tanımlayacak olursak, yüklemin cümlede bir özne tarafından gerçekleştirmediği durumlarda fiil edilgen yapıda olur diyebiliriz. Edilgen yapıda eylemi gerçekleştiren bilinmemektedir. Fiilden etkilenen nesne özne konumundadır. Örneklerle açıklayacak olursak;

passive_voice3

passive_voice4

Etken ve Edilgen Yapıların Karşılaştırılması – Comparing the Passive Voice and Active Voice
İngilizcede bir fiilin edilgen çatıda olup olmadığını belirlemek için ilk önce cümle içinde özne bulunur. Daha sonra ise öznenin fiilden etkilenip etkilenmediğine (eylemin özneye yapılıp yapılmadığına) bakılır.

Aşağıda hem etken hem de edilgen çatılı fiillere örnekler verilmiştir. Edilgen yapılar koyu ile yazılarak belirtilmiştir, inceleyiniz.

A screwdriver was used to open the window.
Camı açmak için bir tornavida kullanılmış.

İlk olarak cümlenin öznesi bulunur: Bu cümlede özne “a screwdriver”dir.
Daha sonra öznenin eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bakılır: Bu cümlede fill “to use”dir ve özne olan “a screwdriver” bu eylemi gerçekleştirmemiştir.
Sonuç olarak bu cümledeki eylem “was used” bir edilgen yapıdır diyebiliriz.

The burglar used a screwdriver.
Hırsız bir tornavida kullanmış.

İlk olarak cümlenin öznesi bulunur: Bu cümlede özne “The burglar”dır.
Daha sonra öznenin eylemi gerçekleştirip gerçekleştirmediğine bakılır: Bu cümlede fiil “to use”dir ve özne olan “the burglar” bu eylemi gerçekleştirmiştir.
Sonuç olarak bu cümledeki eylem “used” bir etken yapıdır diyebiliriz.

Edilgen Çatıya Örnekler – Examples of Verbs in the Passive Voice
Aşağıdaki örnek cümlelerde edilgen yapının kullanıma örnekler verilmiştir. Edilgen fiiller koyu ile yazılarak belirtilmiştir, inceleyiniz.

Everyone was startled by thunder.
Herkes gök gürültüsünden irkilmişti.

A shout was heard coming from the old house.
Eski evden gelen bir çığlık duyulmuştu.

The lanterns were extinguished as the wind blew.
Rüzgârın esmesiyle fenerler sönmüştü.

A booby trap was devised to catch the burglar.
Hırsızı yakalamak için bubi tuzağı kurulmuştu.

Edilgen yapılarda eylemi gerçekleştirenin bilinmediğini daha önce ifade etmiştik. Ancak yine de eylemi yapanın belirtilmek istendiği bir durum olursa bu durumlarda “by” kullanılır. Örnek verecek olursak;

The bulls will be moved after lunch by the farm-hands.
Boğalar öğle yemeğinden sonra çiftçiler tarafından güdülecek.
Edilgen yapı

The farm-hands will move the bulls after lunch.
Çiftçiler öğle yemeğinden sonra boğaları güdecek.
Etken yapı

All the cookies were eaten by Tom.
Bütün kurabiyeler Tom tarafından yendi.
Edilgen yapı

Tom ate all the cookies.
Tom bütün kurabiyeleri yedi.
Etken yapı

The flat tyre was replaced with a new one by the mechanic.
Patlak lastik yenisiyle tamirci tarafından değiştirildi.
Edilgen yapı

The mechanic replaced the flat tyre with a new one.
Tamirci patlak lastiği yenisiyle değiştirdi.
Etken yapı