En Sık Kullanılan Zamirler – İngilizce Kelimeler


En Sık Kullanılan Zamirler – Kelimeler / Most Common Pronouns – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda en yaygın kullanılan zamirler (most common pronounsile ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir ismin yerine kullanılabilecek kelimelere pronoun yani zamir denir. Örneğin;

Michelle is fit fast enough, but she is not as tall as Jessie.
Michelle yeteri kadar hızlı ama Jessie kadar uzun değil.
(Bu örnekte ‘she’ zamiri ‘Michelle’ isminin yerine kullanılmıştır.)

Aşağıdaki listede en önemli ve sık kullanılan zamirler verilmiştir. Bu tabloda yer alan kelimelerin zamir kullanımları
yalnızca örnek olarak verilenler ile sınırlı değildir.

all hepsi
another diğeri, bir başkası
any hiç, biraz (olumsuz ve soru cümlelerinde)
anybody herhangi bir kimse, herhangi birisi
anyone herhangi bir kimse
anything  hiçbir şey 
both  her ikisi 
each
her, her biri
each other birbirine, birbirini
either birinden biri, ya şu ya bu
everybody herkes
everyone her biri
everything  her şey 
few  birkaç 
he o (eril)
her onun (dişil)
hers ona ait, onunki (dişil)
herself kendi, kendini, kendine, kendisini, kendisine (dişil)
him onu, ona (eril)
himself kendi, kendisi, kendini, kendisini (eril)
his  onun, ona ait, onunla ilgili (eril) 
I ben
it o (nötr)
its onun, kendi, onunki
itself  kendi, kendisi, kendisini 
many birçok, çok
me bana, beni
mine benimki
most çoğu kişi
myself kendime, kendimi
neither ikisinden hiçbiri
no one hiç kimse, kimse
nobody kimse, hiç kimse
none hiçbiri, hiç
nothing  hiçbir şey 
one biri
one another birbirine
other diğeri, öbürü
others ötekileri, diğerleri, başkaları
ours bizimkiler, bizimki
ourselves  kendimize, kendimizi 
several bir kaç
she o (dişil)
some biraz, bir miktar
somebody birisi, biri
someone bir kimse, birisi
something  bir şey 
that şu, o
their onların
theirs onlarınki, onların
them onlara, onları
themselves kendilerine, kendilerini, kendileri
these bunlar
they onlar
this bu
those  şunlar 
us
 
bize, bizi 
we
biz
what şeyi, dığı, dıkları
whatever herhangi bir, hiç
which hangisi, hangisini, hangi
whichever hangi, herhangi, her hangi, hangisi olursa olsun
who kimi, kim, kimler, kimleri
whoever her kim, her kimse, olursa olsun
whom kime, kimi
whomever her kimse, kime olursa olsun
whose  ki onun, kimin 
you sen
your senin, sizin
yours sizinki, seninki,
yourself kendin, kendine
yourselves kendiniz, kendinize