Have Yardımcı Fiili


Have fiili yardımcı fiil olarak kullanılabilir. Özne he, she, it ve 3. bir tekil şahıs ise has şeklinde kullanılır. Olumsuz cümlelerde have ve has ile not kullanılır. Have not= haven’t, has not= hasn’t şeklinde kısaltılabilir.

 

HAVE GOT/HAS GOT (sahip olma kalıbı)

 

Have got/has got kalıbı öznenin sahip olduklarını ifade ederken kullanılır. İngiltere İngilizcesinde yaygındır.

 

I have got a car. /I’ve got a car.

(Ben bir arabaya sahibim, yani arabam var)

 

My father hasn’t got a ship.

(Babam bir gemiye sahip değilim, yani gemisi yok)

 

Have they got an exam today? Yes, they have.

(Bugün sınavları var mı? Evet, var)

 

PERFECT TENSES

 

Present perfect simple ve Present perfect continuous tense’leri have/has yardımcı fiili kullanılarak yapılır.

 

Present perfect simple: özne + have + V3 + …

 

I’ve done my homework.

(Ödevimi yaptım)

 

We haven’t seen Helen yet.

(Henüz Helen’i görmedik)

 

Helen has gone abroad.

(Helen yurt dışına gitti)

 

It’s rained a lot all this week.

(Tüm bu hafta yağmur yağdı)

 

She hasn’t arrived yet.

(O henüz gelmedi)

 

Have you seen this film?

(Bu filmi gördün mü?)

 

Where has he been?

(O neredeydi?)

 

Present perfect continuous: özne + have + been + V-ing + …

 

I’ve been living in this city for ten years.

(On yıldır bu şehirde yaşamaktayım)

 

She’s been running all day.

(Tüm gün koşmakta)

 

How long have you been sitting here?

(Ne kadar süredir burada oturmaktasınız?)

 

Past perfect simle (had + V3) ve past perfect continuous (had + been + V3) tenselerde “had” yardımcı fiili kullanılır.

 

I had done my homework by yesterday evening.

(Dün akşama kadar ödevimi yapmıştım)

 

She hadn’t seen the film before.

(Filmi daha önce görmemişti)

 

Have, normal bir fiil olarak, sahip olmak anlamında ve have breakfast, have tea, have a shave, have fun gibi bir çok kalıplarda kullanılır. Aşağıdaki örneklerde have kelimesi değişik anlamlarda kullanılmıştır.

 

I have dinner every evening.

(Her akşam akşam yemeği yeriz. Bu cümlede have normal fiil olarak kullanıldı. Bu cümlenin olumsuzu I don’t have dinner every evening. )

 

We have seen this film before.

(Biz bu filmi daha önce gördük. Bu cümlede have yardımcı fiil olarak kullanıldı. Bu cümlenin olumsuzu We haven’t seen this film before. )

 

I have had breakfast this morning.

(Bu sabah kahvaltı yaptım. Have yardımcı fiil, had, have fiilinin V3 şekli olarak kullanılmıştır. Bu cümlenin olumsuzu I haven’t had breakfast this morning.)

 

 

Have fiili yardımcı fiil olarak kullanıldığında arkasında V3 şeklinde fiil (done, written, played, taken, risen, cleaned, gone, seen gibi) gelir. Karşılaştırınız.

 

She’s gone to school. (= She has gone to school.)

(O okula gitti.)

 

She’s sleeping now. (= She is sleeping now.)

(O şimdi uyuyor)

 

 

We’d seen her before. (= We had seen her before.)

(Biz onu daha önce görmüştük)

 

I’d like to buy a hamburger. (= I would like to buy a hamburger.)

(Bir hamburger almak istiyorum)

 

ÖNCEKİ KONU

SONRAKİ KONU