İngilizce deniz hayvanları “to be” çekimi, “have, has” konu anlatımı


İngilizce deniz hayvanları (sea animals) hakkında karşılaşabileceğiniz kelimeler aşağıdaki tabloda İngilizce yazılışları, okunuşları ve Türkçe karşılıkları ile verilmiştir. Tablonun altında  “is/are” anlatımıyla birlikte örnek cümleler verilmiştir. “have/has” konusu da anlatılıp örnek cümleler verilmiştir.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Fish Fiş Balık
Whale Veyl Balina
Stingray Stingrey Vatoz
Shark Şark Köpek balığı
Clownfish Klaunfiş Palyaço balığı
Seahorse Siihors Denizatı
Octopus Aktıpıs Ahtapot
Starfish Starfiş Deniz yıldızı
Sea turtle Sii törtıl Deniz kaplumbağası
Seal Siıl Fok
Eel İıl Yılan balığı
White whale Vayt veyıl Beyaz balina
Crab Kreb Yengeç
Surgeonfish Sörcınfiş Cerrah balığı
Jellyfish Celifiş Deniz anası
Dolphin Dolfin Yunus
Beaver Biivır Kunduz
Otter Odır Su samuru
Frog Frog Kurbağa
Alligator Aligeytır Amerika timsahı
Crocodile Krokıdayl Afrika timsahi
Penguin Penguin Penguen
Fin(s) Fin(s) Yüzgeç(ler)
Gill(s) Jiıl(s) Solungaç(lar)
Whiskers Viskırs Bıyık(hayvan)
Tentacles tentikıls Dokungaçlar
Octopus tentacles Aktıpıs tentikıls Ahtapot kolları
Flipper(s) Flipır(s) Yüzgeç(ler)
Scales Skeıls Pullu deri
Fur För Kürk
Mammal Memıl Memeli
Antennae Anteni Duyarga, anten
Amphibians Emfibiıns Hem karada hem suda yaşayabilen canlılar (çiftyaşamlı)
Dangerous Deyncırıs Tehlikeli
Intelligent İntelicınt Zeki
Shape Şeyp Şekil

 

İngilizce deniz hayvanları(sea animals) hakkında şu videoyu izleyebilirsiniz:

IS / ARE

“Be” “olmak” anlamına gelir ve kullanılan öznelere göre değişim gösterir;

Subjects Be
I am
You are
We are
They are
Penguins(they) are
Frogs(they) are
He is
She is
It is
Joe(he) is
Jane(she) is
A penguin(it) is
An octopus(it) is

 

Whales are intelligent. (Balinalar zekidir.) / A whale is intelligent. (Bir balina zekidir.)

Sharps are dangerous. (Köpek balıkları tehlikelidir.) / A sharp is dangerous. (Bir köpek balığı tehlikelidir.)

Alligators and Crocodiles are amphibians. (Amerika timsahları ve Afrika timsahları çiftyaşamlıdır.)

This sea turtle is green. (Bu deniz kaplumbağası yeşil.)

This octopus is purple. (Bu ahtapot mor.)

This fish is orange. (Bu balık turuncu.)

Whales and dolphins are mammals. (Balinalar ve yunuslar memelidir.)

 

HAVE/HAS

İngilizce hayvanların vücut bölümleri(animal body parts) have/has konusu ile cümle içinde kullanılabilir.

“Have” sahip olmak anlamına gelir ve “has” de “have”in –s takısı almış halidir diyebiliriz.

Have/Has konusu için aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

Subjects Positive Negative
I have don’t have
You have don’t have
We have don’t have
They have don’t have
He has doesn’t have
She has doesn’t have
It has doesn’t have
A dolphin (it) has doesn’t have
An otter (it) has doesn’t have
A jellyfish (it) has doesn’t have
Dolphins (they) have don’t have
Otters (they) have don’t have

 

Olumlu cümle;

A fish has fins and gills. (Bir balığın yüzgeçleri ve solungaçları vardır.) / Fish have fins and gills. (Balıkların yüzgeçleri ve solungaçları vardır.)

“fish”in çoğulu yine “fish”tir. Bir ek almaz.

 

An octopus has eight tentacles. (Bir ahtapotun sekiz kolu vardır.) / Octopuses have eight tentacles. (Ahtapotların sekiz kolu vardır.)

 

A sea turtle has large flippers. (Bir deniz kaplumbağasının büyük yüzgeçleri vardır.) /Sea turtles have large flippers. (Deniz kaplumbağalarının büyük yüzgeçleri vardır.)

 

A seal has whiskers. (Bir fokun bıyıkları vardır.) / Seals have whiskers. (Fokların bıyıkları vardır.)

 

A lobster has antennae. (Bir ıstakozun antenleri vardır.) / Lobsters have antennae. (Istakozların antenleri vardır.)

 

A jellyfish has tentacles. (Bir denizanasının dokungaçları vardır.) / Jellyfish have tentacles. (Denizanalarının dokungaçları vardır.)

 

A fish has scales. (Bir balığın pullu derisi vardır.) / Fish have scales. (Balıkların pullu derisi vardır.)

 

An otter has fur. (Bir su samurunun kürkü vardır.) / Otters have fur. (Su samurlarının kürkü vardır.)

 

A crab has a thick shell. (Bir yengecin kalın bir kabuğu vardır.) / Crabs have thick shells. (Yengeçlerin kalın kabukları vardır.)

A starfish has five arms. (Bir denizyıldızının beş kolu vardır.) / Starfish have five arms. (Denizyıldızlarının beş kolu vardır.)

A shark has sharp teeth. (Bir köpekbalığının keskin dişleri vardır.) / Sharks have sharp teeth. (Köpekbalıklarının keskin dişleri vardır.)

 

An otter has whiskers. (Bir su samurunun bıyıkları vardır.) / Otters have whiskers. (Su samurlarının bıyıkları vardır.)

 

Olumsuz cümle;

An otter doesn’t have scales. (Bir su samurunun pullu derisi yoktur.) / Otters don’t have scales. (Su samurlarının pullu derisi yoktur.)

 

A crocodile doesn’t have gills. (Bir timsahın solungaçları yoktur.) / Crocodiles don’t have gills. (Timsahların solungaçları yoktur.)

A jellyfish doesn’t have fins. (Bir denizanasının yüzgeçleri yoktur.) / Jellyfish don’t have fins. (Denizanalarının yüzgeçleri yoktur.)

 

An octopus doesn’t have whiskers. (Bir ahtapotun bıyıkları yoktur.) / Octopuses don’t have whiskers. (Ahtapotların bıyıkları yoktur.)

 

A shark doesn’t have fur. (Bir köpekbalığının kürkü yoktur.) / Sharks don’t have fur. (Köpekbalıklarının kürkü yoktur.)

 

Soru cümlesi;

Auxiliary verb Subjects Have
Do I have
Do you have
Do we have
Do they have
Does he have
Does she have
Does it have
Does a dolphin (it) have
Does an octopus (it) have
Does a lobster (it) have
Do sharks (they) have
Do penguins (they) have

 

 

Does a fish have fins? (Bir balığın yüzgeçleri var mıdır?)

Yes, it does.

Do fish have fins? (Balıkların yüzgeçleri var mıdır?)

Yes, they do.

Does a lobster have fins? (Bir ıstakozun yüzgeçleri var mıdır?)

No, it doesn’t.

Do lobsters have fins? (Istakozların yüzgeçleri var mıdır?)

No, they don’t.

Does a crab have scales? (Bir yengecin pullu derisi var mıdır?)

No, it doesn’t.

Do crabs have scales? (Yengeçlerin pullu derisi var mıdır?)

No, they don’t.

Does a jellyfish have tentacles? (Bir denizanasının dokungaçları var mıdır?)

Yes, it does.

Do jellyfish have tentacles? (Denizanalarının dokungaçları var mıdır?)

Yes, they do.

 

Does an otter have fur? (Bir su samurunun kürkü var mıdır?)

Yes, it does.

Do otters have fur? (Su samurlarının kürkü var mıdır?)

Yes, they do.

Does an otter have scales? (Bir su samurunun pullu derisi var mıdır?)

No, it doesn’t.

Do otters have scales? (Su samurlarının pullu derisi var mıdır?)

No, they don’t.

 

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Quiz

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları Testi

Sea Animals – İngilizce Deniz Hayvanları True False Alıştırması

İngilizce Deniz Hayvanları Videoları

İngilizce Deniz Hayvanları Sea Animals Slaytı

İngilizce hayvanlar, have has, can can’t, Geniş Zaman, Where soruları ve cevapları konu anlatımı

Animals – İngilizce Hayvanlar Quiz

Animals – İngilizce Hayvanlar Kelime Testi

İngilizce Hayvanlar Testi

İngilizce Hayvanlar Alıştırmaları

Animals – İngilizce Hayvanlar True False Alıştırması

İngilizce Hayvanlar Animals Slaytı

İngilizce Hayvanlar İle İlgili Worksheet

İngilizce Hayvanlar Tablosu

Hayvanlar ve Evcil Hayvanlar İngilizce Kelimeleri

İngilizce Hayvanlar Videoları

İngilizce Evcil Hayvanlar Videoları

İngilizce Evcil Hayvanlar Alıştırmaları

İngilizce evcil hayvanlar, evcil hayvanların vücut bölümleri, can can’t have has olumlu olumsuz ve soru cümleleri konu anlatımı

İngilizce vahşi hayvanlar, yaşadıkları yerler, yapabildikleri ve yapamadıkları şeyler, vahşi hayvanların vücut bölümleri konu anlatımı

İngilizce Vahşi Hayvanlar Videoları

İngilizce Vahşi Hayvanlar Alıştırmaları

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Quiz

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Quiz

Hayvanlarla ilgili ilginç İngilizce deyimler

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar Testi

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar Testi

Wild animals – İngilizce Vahşi Hayvanlar True False Alıştırması

Pets – İngilizce Evcil Hayvanlar True False Alıştırması

İngilizce Vahşi Hayvanlar Wild Animals Slaytı

İngilizce Çiftlik Hayvanları Farm Animals Slaytı

Animals Crossword – İngilizce hayvanlar etkinliği

4. sınıf ingilizce hayvanlar doğru cevabı seç

4. sınıf ingilizce hayvanlar

4. sınıf ingilizce hayvanları eşleme

4. sınıf ingilizce hayvanları eşleme 1