İngilizce Dilbilgisi Terimleri


İngilizce Dilbilgisi Terimleri

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda konularına göre ayrılmış başlıklar için bağlantılar yer almaktadır.

Abbreviation – Kısaltmalar Abstract Noun – Soyut Isim
Active Sentence – Etken Cümle Active Voice – Etken Çatı
Adjective Clause – Sıfat Tamlaması Adjunct – Zarfımsı
Adverbial Clause – Zarf Tümcesi Adverbial Phrase –  Zarf Ifadeleri
Antonym – Karşıt Anlamlı Apostrophe – Kesme Işareti
Accusative Case – Belirtme Durum Auxiliary Verbs – Yardımcı Fiil
Adjective – Sıfat Affix – Ekler
Adverb – Zarflar Articles – Tanımlıklar
Brackets – Ayraçlar Base Form – Kök Biçim
Clauses – Cümleler Collective Nouns – Topluluk Adları
Connotation – Çağrışım Commas – Virgül
Dash – Uzun Çizgi Complex Sentence – Birleşik Cümle
Definite Article – Belirli Tanımlık Compound Subject – Birleşik Özne
Direct Object – Dolaysız Nesne Conditional Sentences – Şart Kipleri
Clichés – Kalıplaşmış İfadeler Case – Durum
Colloquialisms – Gündelik Anlatım Coordinate Conj. – Sıra Bağlaçları
Common Nouns – Cins İsimler Colons – Iki Nokta Üst Üste
Compound Adjective – Birleşik Sıfatlar Comparatives – Üstünlük
Compound Verbs – Birleşik Eylem Compound Noun – Birleşik Adlar
Conjunction – Bağlaçlar Concrete Nouns – Somut Adlar
Correlative Conjunction – Bileşik Bağlaçlar Conjunctive Adverb – Bağlayıcı Zarf
Dative Case – İsmin -E Hali Countable Nouns – Sayılabilen İsimler
Demonstrative Adjective – İşaret Sıfatları Declarative Sentence – Bildirim Cümlesi
Ellipsis – Üç Nokta Demonstrative Pronouns – İşaret Zamiri
Exclamation Mark – Ünlem İşareti Euphemism – Güzel Adlandırma
Future Perfect – Gelecekte Bitmişlik Full Stop – Nokta
Future Progressive – Sürekli Gelecek Future Perfect Progressive – Gelecekte Sürekli Bitmişlik
Genitive Case – İyelik Durumu Future Tense – Gelecek Zaman
Gerund Phrase – Ulaç Cümleleri Gerunds – Ulaçlar
Homonyms – Eşadlılar Helping Verbs – Yardımcı Fiiller
Hyphens – Tireli Yapılar Hyperbole – Abartma
Imperative Mood – Emir Kipi Idiom – Deyimler
Indefinite Article – Belirsiz Tanımlıklar Indefinite Adjectives – Belgisiz Sıfatlar
Indefinite Pronouns – Belgisiz Zamirler Indefinite Tense – Belirsiz Zamanlar
Independent Clause – Bağımsız Tümce Indirect Object – Dolaylı Tümleç
Indirect Question – Dolaylı Sorular Infinitive – Eylemlik
Indicative Mood – Haber Kipi Intransitive Verb – Geçişsiz Fiiller
Intensive Pronouns – Vurgu Adılları Irony – İroni, İstihza
Interjection – Ünlem Limiting Modifiers – Kısıtlayan Niteleyiciler
Irregular Verbs – Düzensiz Fiiller Metaphors – Eğretilemeler
Modifier – Niteleyiciler Mood – Kip
Neologism – Yeni Sözcük Nominative Case – Yalın Hal
Uncountable Nouns – Sayılamayan Adlar Nouns – İsimler
Noun Clauses – İsim Cümleleri Object – Nesne
Onomatopoeia – Yansıma Paradox – Çelişki
Paragraph – Paragraf Parentheses – Ayraçlar
Participles – Ortaçlar Parts of Speech – Cümlenin Ögeleri
Passive – Edilgen Past Form – Geçmiş Hal
Past Participle – Geçmiş Zaman Ortaçları Past Perfect Tense – Mişli Geçmiş Zaman
Past Perfect Progressive Tense – Sürekli Mişli Geçmiş Zaman Past Progressive Tense – Sürekli Geçmiş Zaman
Past Tense – Geçmiş Zaman Perfect Progressive Tense – Sürekli Bitmiş Zamanlar
Personal Pronouns – Şahıs Zamirleri Personification – Kişileştirme
Phrasal Verbs – Öbek Fiiller Plurals – Çoğullar
Possessive Adjectives – İyelik Sıfatları Possessive Case – İyelik Durumu
Possessive Nouns – İyelik İsimleri Possessive Personal Pronouns – İyelik Belirten Kişi Zamirleri
Possessive Pronouns – İyelik Zamirleri Prefixes – Önekler
Preposition – Edatlar Present Participles – Durum Ortaçları
Present Perfect Tense – Yakın Geçmiş Zaman Present Perfect Progressive Tense – Sürekli Yakın Geçmiş Zaman
Present Progressive Tense – Şimdiki Zaman Present Tense – Geniş Zaman
Progressive Tenses – Sürekli Zamanlar Pronouns – Zamirler
Proper Nouns – Özel İsimler Punctuation – Noktalama
Quotations – Alıntılar Reciprocal Pronouns – Ortakluk Zamirleri
Reflexive Pronouns – Dönüşlü Zamirler Regular Verb – Düzenli Fiiller
Relative Pronouns – Bağ Zamirleri Rhetorical Question – Cümle Değerli Soru
Root – Kök Simile -Benzetme
Semicolons – Noktalı Virgül Simple Future Tense – Basit Gelecek Zaman
Simple Past Tense – Basit Geçmiş Zaman Simple Present Tense – Basit Geniş Zaman
Subjective Case – Özne Durumu Subject/Verb Agreement – Özne/Yüklem Uyumu
Subordinating Conjunctions – Yancümle Bağlaçları Suffixes – Sonekler
Superlatives – En üstünlük Derecesi Syllable – Hece
Synonyms – Eşanlamlılar Tautology – Gereksiz Tekrar
Tense – Zaman Titles –  Başlıklar
Transitive Verbs – Geçişli Fiiller Verb Root – Fiil Kökü
Verbals – Fiilimsiler Verbal Nouns – İsim Fiil
Vocative Case – Seslenme Durumu Weak Verbs – Zayıf Fiiller