İngilizce tatil, Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) olumlu, olumsuz, yes-no ve wh- soru cümleleri konu anlatımı


İngilizce tatil hakkında karşılaşabileceğiniz kelimeler aşağıda verilmiştir. Tablonun altında Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) anlatılmaktadır.

 

İngilizce Türkçe
Sightseeing tour Şehir turu
Hotel Otel
Holiday / Vacation Tatil
Statue of Liberty Özgürlük Heykeli
Travel Seyahat etmek
Winter sports center Kış sporları merkezi
Seaside Deniz kenarı
Beach Plaj
Winter holiday Kış tatili
Summer holiday Yaz tatili
Visit Ziyaret etmek
Swim Yüzmek
Go sailing Yelkenliyle açılmak
Accommodation Kalacak yer, konaklama

 

SIMPLE PAST TENSE

Simple Past Tense, geçmiş zamandır. Geçmişte olmuş ve bitmiş olayları ya da durumları ifade ederken kullanırız.

Was/Were  (to be)

BeSimple Present Tense(Geniş Zaman)’de “am/is/are”dır. Ancak Simple Past Tense(Geçmiş Zaman)’de “was/were”dür. Tıpkı “am/is/are”lı Geniş Zaman cümleleri gibi, “was/were” olan Geçmiş zaman cümlelerinde de verb(eylem) yoktur. Çünkü bunlar durum cümleleridir.

Örneğin; I am 12 years old. (12 yaşındayım.) = Simple Present Tense(Geniş Zaman)’de kurulmuş olan cümlede eylem yoktur, bir durumu ifade eder.

I was 11 years old last year. (Geçen sene 11 yaşındaydım.) = Simple Past Tense(Geçmiş Zaman)’de kurulmuş olan bu cümlede de eylem yoktur, çünkü geçmişteki bir durumu ifade eder.


Time Expressions;


I was in Antalya last summer. (Geçen yaz Antalya’daydım.)

They weren’t in İzmir three days ago. (Onlar üç gün önce İzmir’de değildi.)

James was sad last week. (James geçen hafta üzgündü.)

He was at home two hours ago. (İki saat önce evdeydi.)

When I was five years old, we were in Sydney. / We were in Sydney when I was five years old. (Ben beş yaşındayken biz Sydney’deydik.)

Stella was in London last month. (Stella geçen ay Londra’daydı.)

She wasn’t in Dubai last summer, she was in Miami. (O geçen yaz Dubai’de değildi, Miami’deydi.)

 

Yes/No Questions

Yes/No questions, yani cevabı “Evet” ya da “Hayır” olan sorular yapmak için yardımcı fiil başa getirilmelidir. Was / Were ile özne yer değiştirmelidir;

 

Were you in Çeşme last weekend? (Geçen hafta sonu Çeşmede miydin?)

+ Yes, I was. / – No, I wasn’t.

 

Were Alan and Abby in Italy last summer? (Alan ve Abby geçen yaz Italya’da mıydı?)

+ Yes, they were. / – No, they weren’t.

 

Was he happy yesterday? (O dün mutlu muydu?)

+ Yes, he was. / – No, he wasn’t.

 

Was Valerie at school? (Valerie okulda mıydı?)

+ Yes, she was. / – No, she wasn’t.

 

Were you and your family here last summer? (Geçen yaz sen ve ailen burada mıydınız?)

+ Yes, we were. / – No, we weren’t.

 

Yesterday was Friday. / It was Friday yesterday. (Dün Cumaydı.)

 

Eylem cümleleri, V2

V2 Eylemin ikinci halidir. Geçmiş zamanda olumlu eylem cümlesi yapmak istediğimizde eylemin ikinci halini kullanırız. Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılmaz.

 

V2 = Ved

Düzenli fiillerde fiilin sonuna –ed takısı eklenerek V2 yapılır;

walk – walked

accept – accepted

allow – allowed         

 

ed takısı getirilirken dikkat edilmesi gerekenler;

Fiil –e harfi ile bitiyorsa sadece –d getirilir;

admire – admired

agree – agree

amuse – amused

 

Fiil –y harfi ile bitiyorsa ve –y’den önce ünsüz harf varsa, –y düşer –ied takısı getirilir;

study – studied

y’den önce ünlü harf varsa –y düşmez;

play – played

pray – prayed

 

Eğer bir eylemin son üç harfi ünsüz-ünlü-ünsüz şeklindeyse sondaki ünsüz harf tekrarlanır;

sip – sipped

skip – skipped  

Bu kural son harfi x, y ve w olan fiiller için geçersizdir;

show – showed

fix – fixed

 

Düzensiz fiiller;

Düzensiz fiillerin belirli bir kuralı yoktur, başlıca düzensiz fiiller aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Yalın hali V1 V2 Türkçe
arise arose ortaya çıkmak, yükselmek
awake awoke uyanmak
be was, were olmak
bear bore katlanmak,
beat beat dövmek, yenmek
become became olmak
begin began başlamak
bite bit ısırmak
bleed bled kanamak
blow blew üflemek
break broke kırmak, bozmak
bring brought getirmek
build built Inşa etmek
burn burned / burnt yanmak, yakmak
buy bought satın almak
catch caught yakalamak
choose chose seçmek
come came gelmek
cost cost fiyatı olmak
cut cut kesmek
dig dug kazmak
do did yapmak
draw drew çizmek
dream dreamed / dreamt hayal etmek, rüya görmek
drink drank içmek
drive drove araba kullanmak
eat ate yemek
fall fell düşmek
feed fed beslemek
feel felt hissetmek
fight fought kavga etmek
find found bulmak
fly flew uçmak
forbid forbade yasaklamak
forget forgot unutmak
forgive forgave affetmek
freeze froze donmak
get got almak
give gave vermek
go went gitmek
grow grew büyümek, yetiştirmek (bitki vs.)
hang hung asmak, sarkmak
have had sahip olmak
hear heard işitmek
hide hid saklamak
hit hit vurmak, çarpmak
hold held tutmak, toplantı vs. yapmak
hurt hurt ağrımak, incitmek, yaralamak
keep kept muhafaza etmek
know knew bilmek, tanımak
learn learned / learnt öğrenmek
leave left ayrılmak (birinden ya da bir yerden)
lend lent ödünç vermek
let let izin vermek
lose lost kaybetmek
make made yapmak
mean meant anlamına gelmek
meet met tanışmak, buluşmak
pay paid ödemek
prove proved kanıtlamak
put put koymak
read read* (yazılışları aynı olsa da V2 read “red” şeklinde okunur.) okumak
ride rode bisiklet sürmek
ring rang zil, telefon ya da çan çalması
run ran koşmak
say said söylemek
see saw görmek
sell sold satmak
send sent göndermek
set set ayarlamak, kurmak
shoot shot ateş etmek, vurmak
sing sang şarkı söylemek
sink sank batmak (suya batmak)
sit sat oturmak
sleep slept uyumak
smell smelled/smelt Koklamak, kokmak
speak spoke konuşmak
spell spelled / spelt hecelemek
spend spent harcamak, zaman geçirmek
stand stood ayakta durmak
steal stole çalmak
swim swam yüzmek
take took almak
teach taught öğretmek
tear tore yırtmak
tell told anlatmak
think thought düşünmek
throw threw fırlatmak
understand understood anlamak
wake woke uyanmak
wear wore giymek
weep wept ağlamak
win won kazanmak
write wrote yazmak

 

Cümle Kurma;

Simple Past Tense’de tüm özneler için aynı kurallar geçerlidir.

Eğer cümle olumluysa özneden sonra eylemin ikinci hali (V2) getirilir. Eğer cümle olumsuzsa özneden sonra didn’t + V1 getirilir.

 

+ We went to Alaska last winter. (Geçen kış Alaska’ya gittik.) / – We didn’t go to Alaska last winter. (Geçen kış Alaska’ya gitmedik.)

 

 We went sailing yesterday. (Dün yelkenliyle açıldık.)

 

 Jeremy visited Louvre Museum, when he was 23 years old. (Jeremy 23 yaşındayken Louvre Müzesini ziyaret etti.)             But he didn’t visit Franz Kafka Museum. (Ama Franz Kafka Müzesini ziyaret etmedi.)

 

I swam last summer. (Geçen yaz yüzdüm.) / I didn’t swim last summer. (Geçen yaz yüzmedim.)

 

 They went to a winter sports center last January. (Geçen Ocak ayında kış sporları merkezine gittiler.)

 

 She saw the Statue of Liberty, she went to America two years ago. (O Özgürlük Anıtını gördü, iki sene önce Amerika’ya gitti.)

 

 My family and I spent our summer holiday in Dubai. (Ailem ve ben yaz tatilimizi Dubai’de geçirdik.)

 

Yes/No Questions

Yes/No Questions oluştururken de, yardımcı fiil en başa getirilmeli, sonra da özne sonra da V1.

Tüm öznelerde “did” ve “V1” değişmeden aynı şekilde kullanılır.

 

Did Joel go to Canada last year? (Joel geçen sene Kanada’ya gitti mi?

                                          + Yes, he did. / – No, he didn’t.

 Did you visit your grandparents on vacation? (Tatilde büyük anne ve büyük babanı ziyaret ettin mi?)

                                             + Yes, I did. / – No, I didn’t.

 

 Did they go to the beach yesterday? (Onlar dün plaja gittiler mi?)

                                               + Yes, they did. / – No, they didn’t.

 

 Did you see the Eiffel Tower? (Eyfel Kulesini gördün mü?)

                                               + Yes, I did. / – No, I didn’t.

 

 Did Jackie play computer games on vacation? (Jackie tatilde bilgisayar oyunları oynadı mı?)

                                               + Yes, he did. / – No, he didn’t.

 

Wh- Questions

Wh- Questions, soru kelimesiyle başlayan sorulardır, örneğin what, where, how, when, why vb.

Bu soruların cevapları, yukarıdakiler gibi Yes ya da No değildir. Wh- questions ın cevapları düzenli bir cümle olmalıdır.

Yes/No Question oluştururken en başa “Did” ya da “Was/Were” getirmiştik. Wh- Question oluştururken ise “did” ya da “was/were”den önce bir soru kelimesi gelir.

İlk önce bir Yes/No Question yapalım;

Were you at home yesterday? (Dün evde miydin?)

“Where” soru kelimesini kullanarak “Dün nerdeydin?” diye sormak istediğimizde, cümlenin başına “Where” getirmemiz gerekir ve nerede olduğunu sorduğumuz içinat home” cümleden çıkarılmalıdır.

Where were you at home yesterday?   =  Where were you yesterday?

 

Bir de eylem kullanarak Yes/No Question oluşturalım ve sonra bunu Wh- questiona çevirelim;

Did you go to the school last Monday? (Geçen pazartesi okula gittin mi?)

İlk önce “Ne zaman okula gittin?” diye sormak için Cümlenin başına “When” getiririz;

When did you go to the school last Monday? =  When did you go to the school?

(Last Monday bir zaman ifade ettiği için, biz de “Ne zaman” diye soru sorduğumuz için, zaman ifadesini cümleden çıkarmalıyız.)

 

“Geçen pazartesi nereye gittin?” şeklinde bir soru yapmak için yine Yes/No question ın başına “Where” ekliyoruz;

Where did you go to the school last Monday? = Where did you go last Monday?

(Soruda “Nereye” şeklinde sorduğumuz için, yer belirten ifadeyi sorudan çıkardık.)

 

 What did you do last Sunday? (Geçen Pazar ne yaptın?)

                            I cleaned the house. (Evi temizledim.)

 

What did you do last summer? (Geçen yaz ne yaptın?)

                                                  I swam and read books. (Yüzdüm ve kitap okudum.)

 How was your last summer holiday? (Geçen yaz tatilin nasıldı?)

                                               It was wonderful. (Harikaydı.)

How was his summer holiday? (Onun yaz yaz tatili nasıldı?)

                                      It was boring. He stayed at home all summer. (Sıkıcıydı. Tüm yaz evde kaldı.)

 

 Why did Caleb play computer games last Saturday? (Geçen cumartesi Caleb neden bilgisayar oyunları oynadı?)

                                      Because he was bored and he didn’t have any plans with his friends. (Çünkü sıkılmıştı ve arkadaşlarıyla da hiçbir planı yoktu.)

 

 Where was he yesterday? (O dün nerdeydi?)

                                      He was at home. (Evdeydi.)

What was the day yesterday? (Dün günlerden neydi?)

                                               It was Friday. (Cumaydı.)