Parts of a sentences A : Subject ( Özne )


 

1) Subject  (Özne)

 

Özne, fiili yani eylemi yapan isimdir. Özne, eylemi yapan isim olduğu için cümlede fiilin önünde kullanılır.  İngilizcede, özne cümlede mutlaka belirtilir. Özne bir canlı veya cansız bir isim olabildiği gibi, isimler yerine kullanılan I (ben), he (o), they (onlar), we (biz), you (sen, siz), this (bu) gibi bir zamir de olabilir.  Aşağıdaki örneklerde özne + fiil kullanımı gösterilmiştir.

 

My father watches the news every evening.

(Babam her akşam haber seyreder)

 

She is reading a book.

(O kitap okuyor. Özne “she”, fiil “is reading”)

 

The elephant lives in Africa.

(Fil Afrikada yaşar. Özne “the elephant”, fiil “lives”)

 

Cümlede özne sadece bir yardımcı fiilin (is, are, have, can gibi) önünde de kullanılabilir.

 

My sister doesn’t like green tea, but I do.

(Kız kardeşim yeşil çayı sevmez ama ben severim)