Şahıs Zamirleri – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Şahıs Zamirleri – Dilbilgisi Terimleri / Personal Pronouns – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda şahıs zamirleri (personal pronounsile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Kişi ya da nesne adları yerine geçen kelimelere personal pronouns yani şahıs zamirleri denir. İngilizce şahıs zamirleri aşağıda verilmiştir.

I              Ben
you        Sen
he          O (eril)
she        O (dişil)
it             O (nötr)
we         Biz
you        Siz
they      Onlar

Şahıs zamirleri cümle içinde özne olarak kullanılırlar. Örneğin;

I am happy.
Ben mutluyum.

We won the cup.
Biz kupayı kazandık.

Şahıs zamirlerinin nesne konumunda yer aldıkları da görülür. Dolaylı, dolaysız veya edat nesne olarak adlandırıldıkları bu durumlarda çoğu şahıs zamiri şekil değiştirerek me, you, him, her, it, us ya da them olarak karşımıza çıkar.

I know you.
Seni tanıyorum.
(Bu örnekteki şahıs zamiri Direct Object – Dolaysız Nesne konumundadır.)

I gave him a present.
Ona bir hediye verdim.
(Bu örnekteki şahıs zamiri Indirect Object – Dolaylı Nesne konumundadır.)

I will go with him.
Onunla gideceğim.
(Bu örnekteki şahıs zamiri edat nesnesi konumundadır.)

Şahıs Zamirlerinin Doğru Seçilmesi – Choosing Personal Pronouns

İngilizceyi ana dili olarak konuşan insanlar şahıs zamirlerini kullanırken çok nadir hata yaparlar. Ancak bilerek ya da bilmeyerek de olsa İngilizce konuşanlar şahıs zamirlerini seçerken aşağıdaki kriterlere dikkat ederler:

Tekillik Çoğulluk
Şahıs zamirinin yerine geçeceği şey tekil mi çoğul mu?

Kişi
Kullanılacak şahıs zamiri,
Birinci kişi ağzında mı? Bu durumda konuşmacı kendisini ya da içinde bulunduğu bir grubu kasteder. (I – Ben, me – bana, we – biz gibi)

İkinci kişi ağzında mı? Bu durumda konuşmacının muhatap olduğu kişi kastedilmektedir. (you – sen gibi)

Üçüncü kişi ağzında mı? Bu durumda ise yukarıdaki iki grubun dışında kalan kişiler kastedilmekledir. (he – o, they – onlar gibi.)

Cinsiyet
Şahıs zamirinin yerine geçtiği eril mi dişil mi yoksa nötr mü?

Son olarak ise şahıs zamirinin temsil ettiği, özne mi yoksa nesne konumunda mı olduğuna bakılır. Bütün bu kriterler dikkate alarak bilerek ya da bilmeyerek hangi şahıs zamirini kullanacağımıza karar veririz.

Şahıs Zamirleri ve İyelik Durumları – The Personal Pronouns and Their Possessive Versions

Aşağıda yer alan tabloda bütün şahıs zamirleri verilmiştir. Bu tabloda ayrıca şahıs zamirlerinin özne ve nesne konumu halleri ile iyelik sıfatı ve iyelik zamiri halleri de yer almaktadır.

Şahıs

Özne Durumu Nesne Durumu İyelik Sıfatı Durumu

İyelik Zamiri Durumu

Birinci Tekil Şahıs

I me my

mine

İkinci Tekil Şahıs

you you your

yours

Üçüncü Tekil Şahıs

he / she / it him / her / it his / her / its

his / hers/its

Birinci Çoğul Şahıs

we us our

ours

İkinci Çoğul Şahıs

you you your

yours

Üçüncü Çoğul Şahıs

they them their

theirs