Sunshine 7 Yedinci Ünite SUPERSTITIONS Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 7. (yedinci) sınıflar 7. (yedinci) ünite SUPERSTITIONS konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Sunshine  7 (yedi) kitabı kelimeleridir.

Unit 7 Superstitions

7. Ünite Batıl İnançlar

62. Sayfadaki Kelimeler
charm nazarlık, tılsım
misfortune talihsizlik
four-leaf clover dört yapraklı yonca
magic büyü
horseshoe at nalı
black cat kara kedi
touch wood tahtaya vurmak (şeytan kulağına kurşun)
blue bead mavi boncuk
luck şans
make a wish bir dilek tut
belief inanç
be superstitious batıl inançlı olmak
believe in sth bir şeye inanmak
unscientific bilimsel olmayan, dayanmayan
lucky number şanslı numara
object nesne
evil eye kem, kötü göz, nazar
coin bozuk para
bring luck şans getirmek
63. Sayfadaki Kelimeler
bold koyu ile yazılmış
in many countries pek çok, çoğu ülkede
walking under a ladder merdiven altından geçmek
breaking a mirror ayna kırmak
opening an umbrella indoors kapalı yerde şemsiye açmak
above the door kapı üstüne (at nalı asmak)
bald kel
otherwise yoksa
shave tıraş etmek, olmak
Saturdays Cumartesi günleri
endless debt bitmez borç
cut off kesmek
fortune talih, şans
scissors makas
New Year’s Day Yılbaşı Günü
wash yıkamak
the day before x x den bir gün önce
exam sınav, imtihan
Russian Federation Rusya Federasyonu
consider sth as x bir şeyi x olarak düşünmek, görmek
fortune telling falcılık, kâhinlik
Britain Birleşik Krallık (Britanya)
Japan Japonya
item eşya, nesne
64. Sayfadaki Kelimeler
guess tahmin etmek
under altında, altı
are you serious ciddi misin
cross the road yolun karşısına geçmek
realise fark etmek, idrak etmek
worried kaygılı, endişeli
guess what happened bil bakalım ne oldu
calm down sakin ol, sakinleş
65. Sayfadaki Kelimeler
coffee reading kahve falı
magic ball sihirli küre
palm reading el falı
astrology astroloji
future gelecek
hope ummak
definitely kuşkusuz, kesinlikle
watch out dikkat et
make good friends iyi arkadaş olmak
66. Sayfadaki Kelimeler
prediction tahmin
67. Sayfadaki Kelimeler
make a prediction bir tahminde bulunmak
learning new things yeni şeyler öğrenmek
inventions icatlar
successful at school okulda başarılı
something bad will happen kötü bir şey olacak
a serious illness ciddi bir hastalık
68. Sayfadaki Kelimeler
fortune cookie içinden fal çıkan kurabiye
difficulties zorluklar
strengthen güçlendirmek
come true gerçekleşmek
make new friends yeni arkadaşlar edinmek
relatives akrabalar
69. Sayfadaki Kelimeler
copy kopyalamak
paper fortune kâğıt falı
friendship arkadaşlık
truth doğruluk
beauty güzellik
love aşk
health sağlık
wealth zenginlik
travel yolculuk
adventure macera
you will find the truth when you are truthful with yourself kendine dürüst olduğunda gerçeği bulacaksın
true beauty lies within you gerçek güzellik içinde saklı
love is waiting for you (when you’re older) aşk seni bekliyor olacak (yaşlandığında)
you will live a long life, but you must eat your vegetables uzun bir ömrün olacak ama yine de sebze yemen gerekecek
you will be successful and wealthy but you must study more zengin ve başarılı olacaksın ama daha çok çalışman gerek
you will travel the world and meet lots of exciting people dünyayı gezip bir sürü ilginç insan tanıyacaksın
you will have a big adventure this year bu yıl büyük bir maceraya atılacaksın
you’re a true and loyal friend gerçek ve sadık bir arkadaşsın