Üstünlük – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Üstünlük – Dilbilgisi Terimleri / Comparatives – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda üstünlük derecesi (comparativesile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Sıfat ya da zarfların iki şeyi karşılaştırmak için kullanılmasına üstünlük (comparatives) denir. Aşağıda bu konuya kısaca değinilerek örnekler verilmiştir.

Verilen örneklerde üstünlük derecesi bildiren sıfat ve zarflar koyu ile belirtilmiştir.

I am taller.Ben daha uzunum.
(‘tall’ sıfatının üstünlük belirten biçimi ‘taller’ dir.)

I can clearly see that he listens more carefully these days.Bugünlerde onun daha dikkatli dinlediğini açıkça görebiliyorum.
(‘carefully’ zarfının üstünlük belirten biçimi ‘more carefully’ dir.)

By hiring people who are smarter than you are, you prove you are smarter than they are, John. – Senden daha zeki insanları çalıştırarak onlardan daha zeki olduğunu gösterdin John.
(‘smart’ sıfatının üstünlük belirten biçimi ‘smarter’ dir.)

In most countries, women are less likely than men to participate in the labour market.Çoğu ülkede kadınların işgücü piyasasına girmeleri erkeklere oranla daha düşüktür.
(‘likely’ zarfının üstünlük belirten biçimi ‘less likely’ dir.)

Üstünlük Derecesi Belirtme

Bir şeyin diğer bir şeye göre üstün olup ya da olmamasını belirtmek için üstünlük belirten yapıya yani ‘comparatives’ e ihtiyacımız olduğunu söylemiştik. İngilizcede bunu yapmanın iki yolu vardır. Ya ‘-er’ soneki kullanılır ya da söz konusu sıfat veya zarfın önüne ‘more / less’ eklenir. Aşağıdaki tabloda bu duruma örnekler verilmiştir.

Örnek Tür Nasıl Üstünlük
Smart Sıfat -er’ eklenir smarter
Carefully Zarf önüne more eklenir more quickly
Carefully Zarf önüne less eklenir less quickly

 

Her ne kadar üstünlük belirtmek için gerekli temel bilgi yukarıda verilmiş olsa da ‘comparative’ konusu burada anlatılandan daha geniş bir konudur. Detaylı konu anlatımı için sitemizde yer alan bu konuya bakmanızı öneririz.