Yardımcı Fiil – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Yardımcı Fiil – Dilbilgisi Terimleri / Auxiliary Verbs – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda yardımcı fiil (auxiliary verbs) ile ilgili hazırladığımız konu anlatımı ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

İngilizce’de sıkça karşılaştığımız yardımcı fiil (auxiliary verb) ana fiile eşlik eden ve zaman, hâl ya da çatı belirtmeye yardımcı fiillerdir. En çok kullanılan yardımcı fiiller ‘to be, do’ ve ‘have’dir. Bu fiillerin farklı durumları vardır. Örneğin;

Have:      having, had, has, have;
Be:         am, is, are, being, been, was, were;
Do:         did, does, do
gibi farklı şekillerde karşımıza çıkabilir.

Durumları değişmeyen yardımcı fiiller ise ‘will, would, shall, should, ought to, must, might, may, could’ ve ‘can’dir.

Yardımcı Fiillere Örnekler

Aşağıda zaman belirtmeye yardımcı fiillerle ilgili örnekler verilmiştir. Esas fiiller koyu yazılmıştır.

I have been working here since 2001.              Burada 2001’den beri çalışmaktayım.
The boy was waiting for his friend to reappear. Çocuk arkadaşının geri gelmesini bekliyordu.
I will have graduated from university by then.   O zamana ben üniversiteden mezun olmuş olurum.

Aşağıda çatı belirtmeye yardımcı fillerle ilgili örnekler verilmiştir. Esas fiiller koyu yazılmıştır.

Apparently, our fish has been eaten by the cat.       Görünüşe göre balığımız kedi tarafından yenmiş.
The internet cable will be connected tomorrow.       İnternet kablosu yarın bağlanacak.

Aşağıda hâl belirtmeye yardımcı fillerle ilgili örnekler verilmiştir. Esas fiiller koyu yazılmıştır.

If Barry should come, tell him to leave.                                     Barry gelecek olursa ona gitmesini söyle.
If they were to come in 10 mins. We should still be on time.        On dakika sonra gelseler bile geç kalmayız.

Yardımcı Fiiller ve Eylem Öbekleri

Eylem öbeği (verb phrase) esas fiil ve yardımcı fiillerden oluşan bir yapıdır. Aşağıda bu yapıya örnekler verilmiş ve esas fiiller koyu yazılmıştır.

I have been sleeping since lunch.            Öğle yemeğinden beri uyuyorum.
No, I am taking you to the airport.           Hayır, seni hava limanına ben götürüyorum.

Burada dikkat edilmesi gereken eylem öbeği içinde ya da yanında yer alabilecek herhangi bir zarf eylem öbeğinin bir parçası sayılmaz. Örneğin;

I have been sleeping soundly since lunch.          Öğle yemeğinden beri rahat uyuyordum.
No, I am definitely taking you to the airport.       Hayır, seni hava limanına elbette ben götürüyorum.

Yardımcı fiiller hakkında buraya da bakabilirsiniz