Zamirler – İngilizce Dilbilgisi Terimleri


Zamirler – Dilbilgisi Terimleri / Pronouns – Grammatical Terms

Dilbilgisi Terimleri isimli konularda İngilizce dil bilgisi kapsamında terim ve tanımları ele alacağız. Aşağıda zamirler (pronounsile ilgili hazırladığımız konu anlatım ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bir ismin yerine kullanılabilecek kelimelere pronoun yani zamir denir. Örneğin;

Jessie is fast enough, but she is not as tall as Michelle.
Jessie yeteri kadar hızlı ama Michelle kadar uzun değil.
(Bu örnekte ‘she’ zamiri ‘Jessie’ isminin yerine kullanılmıştır.)

My family loves muesli bars. We eat about a dozen of them a day.
Ailem müsli barları çok sever. Biz her gün onlardan on-on iki tane yeriz.
(Bu örnekte ‘we’ kelimesi bir zamirdir ve ‘my family’ isim tamlamasının yerine kullanılmıştır. Ayrıca ‘them’ kelimesi de ‘muesli bars’ın yerine kullanılan bir zamirdir.)

Zamirlerin Türleri – Types of Pronouns
İngilizcede zamirler karşımıza pek çok farklı biçimde çıkabilir. Bunlar:

İşaret Zamirleri – Demonstrative Pronouns
İşaret zamirleri ‘this – bu | that – şu, o | these – bunlar’  ve ’those – şunlar, onlar’ olarak sıralanabilir.

Belgisiz Zamirler – Indefinite Pronouns
En sık kullanılan belgisiz zamirler ‘all – hepsi | any – hiç | anyone – herhangi biri, hiç biri | anything – herhangi bir şey, hiçbir şey’ ve ‘each – her biri’ olarak sıralanabilir.

Vurgu Zamirleri – Intensive Pronouns
En sık kullanılan vurgu zamirleri ‘myself – kendim | yourself – kendin | herself, himself, itself – kendisi | ourselves – kendimiz | yourselves – kendiniz’ ve ‘themselves – kendileri’ olarak sıralanabilir.
(Bu zamirler her ne kadar dönüşlülük zamirleri gibi görünse de cümlede rolleri farklılık gösterir.)

Soru Zamirleri – Interrogative Pronouns
Soru zamirleri ‘who – kim | when – ne zaman | why – neden | what – ne | which – hangisi’ ve ‘whom – kime, kimi’ olarak sıralanabilir.

Şahıs Zamirleri – Personal Pronouns
Şahıs zamirlerinin iki durumu vardır. Bunlardan biri özne diğeri ise nesne durumudur.
Özne durumdaki şahıs zamirleri ‘I – ben | you – sen | he, she, it – o | we – biz | they – onlar’ ve ‘who – kim’ olarak sıralanabilir.
Nesne durumdaki şahıs zamirleri ise ‘me – beni, bana | you – seni, sana | him, her, it – onu, ona | us – bizi, bize | them – onları, onlara’ ve ‘whom – kimi, kime’ olarak sıralanabilir.

İyelik Zamirleri – Possessive Pronouns
İyelik zamirleri ‘my – benim | your – senin | his, her, its – onun | our – bizim | their – onların’ ve ‘whose – kimin’ olarak sıralanabilir.

Ortaklık Zamirleri – Reciprocal Pronouns
En sık kullanılan ortaklık zamirleri ‘each other – birbirini’ ve ‘one another – birbirine’ olarak sıralanabilir.

Bağ Zamirleri – Relative Pronouns
Bağ zamirleri ‘who, whom, that, which, where’ ve ‘when’ olarak sıralanabilir.

Dönüşlülük Zamirleri – Reflexive Pronouns
En sık kullanılan dönüşlülük zamirleri ‘myself – kendime | yourself – kendine | herself, himself, itself – kendine | ourselves – kendimize | yourselves – kendinize’ ve ‘themselves – kendilerine’ olarak sıralanabilir.
(Bu zamirler her ne kadar vurgu zamirleri gibi görünse de cümlede rolleri farklılık gösterir.)