8. sınıflar Onuncu Ünite NATURAL FORCES Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 8. (sekizinci) sınıflar 10. (onuncu) ünite NATURAL FORCES kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. UPTURN in English kitabı kelimeleridir.

Lesson 1

84. Sayfadaki Kelimeler
natural forces doğal güçler
tornado hortum, kasırga
drought kuraklık
avalanche çığ
hurricane kasırga, hortum, bora
earthquake deprem
flood sel
tsunami dev dalgalar
landslide toprak kayması, erozyon
wave dalga
violent şiddetli, güçlü
movement hareket
wind rüzgâr
circular dairesel
form şekil almak
upside-down alt üst, tepetaklak, baş aşağı durum
spinning dönen
cone koni, külah
across the ground yer boyunca
ice, snow, and rock buz, kar ve kaya
side taraf, yüz, yön
a long period uzun bir dönem, süre
rain yağmur
surface yüzey
causing neden, sebep olan
steep dik
slope yamaç, yokuş, bayır
disasters felaketler
english turkish
english turkish

Lesson 2

85. Sayfadaki Kelimeler
Japanese Japonca
take place meydana gelmek, oluşmak
Indonesian Endonezya’ya ait, ile ilgili
x in magnitude x büyüklüğünde (deprem)
As a result of x x’in bir sonucu olarak
massive muazzam, çok büyük
travel ilerlemek
at speeds of up to x kilometres per hour saatte x kilometreye varan hızlarda
within x minutes x dakika içinde
giant devasa, dev gibi
be injured yaralanmak
thousands still remain missing binlercesi hala kayıp
homeless evsiz
destructive yıkıcı, tahrip edici
harbour liman
underwater volcanic eruptions sualtı volkanik patlamalar
meteor gök taşı
Richter scale Richter ölçeği

Lesson 3

86. Sayfadaki Kelimeler
breaking news sıcak gelişmeler
shook sarsmak, sallamak fiilinin geçmiş zaman hali (shake)
news highlights haber özetleri
stroke vurmak fiilinin geçmiş zaman hali (strike)
the earthquake measured 7.4 on Richter scale deprem Richter ölçeğine göre 7,4 olarak ölçüldü
buried gömdü, toprak altında bıraktı
suburbs kentin dışındaki yerler, merkezden uzak, varoşlar, banliyöler

Lesson 4

87. Sayfadaki Kelimeler
elevator asansör
trapped sıkışmış, kısmış, kapalı kalmış
debris enkaz, moloz
crawl çömelmek, emeklemek
sturdy sağlam, dayanıklı
cover your face and head with your arms başınızı ve yüzünüzü kollarınızla koruyun
stay away from walls, windows and large bookcases duvarlardan, pencerelerden ve raflardan uzak durun
floor kat
get out as soon as you can olabildiğince çabuk dışarı çıkın
sprinkler systems yağmur söndürme sistemi
fire alarms yangın alarmları
cloth elbise
tap tıklamak, vurmak
pipe boru
make noise ses çıkarmak, gürültü etmek
yell bağırmak
inhaling içine çekme, (nefes)
dangerous quantities of dust tehlikeli miktarda toz
aftershocks artçılar, artçı sarsıntılar
bring down yıkmak, devirmek, çökertmek
electric wires elektrik telleri

Lesson 5

88. Sayfadaki Kelimeler
water shortage su sıkıntısı, kuraklık
in the future gelecekte
waste boşa harcamak, telef etmek
water saving taps su tasarruflu musluklar
precious değerli, kıymetli
causes and suggestions sebepler ve öneriler

Lesson 6

89. Sayfadaki Kelimeler
how green are you çevreye ne kadar duyarlısınız (çevreci, doğaya saygılı)
unplug fişten sökmek, çıkarmak
air conditioner klima
recycle geri dönüştürmek
eco-friendly labelled detergents doğa dostu etiketli temizlik maddeleri
reuse tekrar kullanmak
double-sided arkalı önlü (basmak)
pale green uçuk yeşil, hafif yeşil, yeşilimsi
eco-conscious doğaya karşı duyarlı, saygılı
top priority en yüksek öncelik
bright açık, parlak
fluorescent fosforlu, parlak
environmental expert çevre uzmanı
knowledge bilgi, ilim
launch campaigns kampanyalar başlatmak
save the world dünyayı kurtarmak
going green çevreci olmak
pay attention to x x’e dikkat edin
reduce greenhouse gases sera gazlarını azaltmak
burning calories kalori yakmak
public transportation toplu taşıma
pollution kirlilik
last longer uzun süre dayanmak, gitmek (ampül)

Project

90. Sayfadaki Kelimeler
gather information bilgi toplamak
possible natural disasters olası, muhtemel doğal afetler
occur oluşmaki meydana gelmek
crops ekinler
forest fires orman yangınları
animals hayvanlar
desert çöl
heavy rain şiddetli yağmur
english turkish
overflow taşmak (nehir, göl)
dams barajlar
flash floods ani su baskını
make predictions tahminlerde bulunmak
personal opinions kişisel fikirler, düşünceler