İngilizcede En Sık Kullanılan Zarflar (Adverbs)


 

absolutely                          (kesinlikle)


accidentally                       (kazara, tesadüfen)


actually                                (aslına bakarsan, gerçekte)


afterwards                         (sonra, sonraları)


almost                                 (nerdeyse)


always                                 (her zaman, devamlı)


angrily                                  (kızgın bir şekilde)


anxiously                            (endişeli bir şekilde)


annually                              (her yıl, yıllık olarak)


badly                                    (kötü bir şekilde)


bravely                                (cesurca)


carefully                              (dikkatli bir şekilde)


calmly                                  (sakince)


cheerfully                           (neşeli bir şekilde)


closely                                 (yakından, dikkatle)


continually                         (sürekli, durmadan)


correctly                             (doğru bir şekilde)


crazily                                 (çılgınca)


deliberately                       (bilerek, tasarlayarak; ağırdan alarak)


dramatically                       (önemli ölçüde)


eagerly                                (istekli bir şekilde)


easily                                    (kolaylıkla)


equally                                (eşit olarak, eşit şekilde)


enthusiastically                (şevkle, coşkulu şekilde)


even                                     (hatta, bile)


eventually                          (sonunda; neticede)


exactly                                 (tam olarak)


extremely                          (son derece, aşırı ölçüde)


faithfully                             (içtenlikle)


fast                                       (hızlı)


finally                                   (sonunda, nihayetinde)


foolishly                              (aptalca)


fortunately                        (iyi ki, bereket versin)


frequently                         (sık sık)


generally                            (genelde)


gently                                  (nazikçe)


greedily                               (aç gözlü bir şekilde)


hard                                      (sıkı bir şekilde)


happily                                 (mutlu bir şekilde)


hastily                                  (aceleyle)


heavily                                 (şiddetli bir şekilde)


hopelessly                           (ümitsizce)


hungrily                               (aç bir şekilde)


immediately                       (hemen, acilen)


irritably                               (sinirli bir şekilde)


jealously                              (kıskanç bir şekilde)


joyfully                                 (neşeyle)


kindly                                    (kibarca, iyilikle)


lazily                                      (tembel bir şekilde)


loudly                                    (yüksek sesle, gürültüyle)


mostly                                   (çoğunlukla)


mysteriously                        (gizemli bir şekilde)


nearly                                    (nerdeyse, hemen hemen)


nervously                             (gergin bir şekilde)


never                                   (asla, hiç bir zaman)


noisily                                 (gürültülü bir şekilde)


obviously                            (açıkça, kesin bir şekilde)


occasionally                       (ara sıra)


often                                    (sık sık)


officially                              (resmi olarak)


only                                      (sadece)


perfectly                             (mükemmel bir şekilde)


politely                                (kibarca)


promptly                            (hemen, çabukça)


properly                              (uygun bir şekilde)


quietly                                 (sesizce)


quickly                                 (çabukça)


rapidly                                 (hızlı bir şekilde)


rarely                                   (ender, nadiren)


readily                                 (kolaylıkla; isteyerek)


regularly                             (düzenli olarak)


reluctantly                         (gönülsüzce)


rudely                                  (kaba bir şekilde)


safely                                   (güvenli bir şekilde)


scarcely                               (güç bela, ancak, zar zor)


seldom                                (nadiren, seyrek)


separately                          (ayrı ayrı)


seriously                             (ciddi bir şekilde, cidden)


sharply                                (keskin bir şekilde, hızla)


silently                                 (sessizce)


slowly                                  (yavaşça)


sometimes                         (bazen, ara sıra)


soon                                     (yakında, kısa zaman içinde)


suddenly                            (birden bire, aniden)


surprisingly                        (şaşırtıcı bir şekiilde)


suspiciously                       (şüpheli bir şekilde)


technically                          (teknik olarak)


tediously                            (tek düze  bir şekilde)


thoroughly                         (iyice, adam akıllı)


tremendously                  (olağan üstü düzeyde)


unexpectedly                   (beklenmedik bir şekilde)


unfortunately                   (maalesef, şanssız bir şekilde)


usually                                 (genellikle)


voluntarily                          (gönüllü bir şekilde)


warmly                                (sıcak bir şekilde, samimice)


wearily                                (yorgun bir şekilde, bıkkınlıkla)


well                                       (iyi bir şekilde)


wildly                                   (çılgınca)


wisely                                  (akıllıca, bilgece)


yearly                                   (yıllık olarak)