May ve Might Yardımcı Fiilleri


May / Might

“May” olasılık belirtmede kullanılabilir.

The cat may be ill. Kedi hasta olabilir.
It may be rainy todayBugün yağmur yağabilir.
My father may come early today. Bugün babam erken gelebilir.

İzin – müsaade söz konusu olduğunda kullanılabilir.

You may talk nowŞimdi konuşabilirsiniz.
He may come here. İçeri gelebilir.

Soru cümlelerinde ise izin isterken kullanılır.

May I talk to you for a bit? Sizinle bir dakika konuşabilir miyim?
May I use the bathroom? Banyonuzu kullanabilir miyim?

“Might” ise genellikle “may” in kullanıldığı durumlardaki anlamı verir. Ancak “might” “may”in geçmiş halidir.

“You might continue your speech now” said the kingKral “Konuşmana devam edebilirsin artık” dedi.
Your friend might come again. Arkadaşın tekrar gelebilir.

Olasılık bildirmede de kullanılabilir.

You might miss the plane because it’s half past eight. Uçağı kaçırabilirsin çünkü saat sekiz buçuk olmuş.

“May” ve “might” arasındaki  ve diğer “modal verbs” ile olan farkları ayrıntılı olarak aşağıda açıklanmıştır.

İngilizcede olasılık bildirmek için kullanılabilecek diğer bir yardımcı fiil de “may” fiilidir.  Olası bir durumdan veya bir şeyin yapılmasında bir sakınca olmadığı durumları belirtmek için kullanılan “may” yardımcı fiili için şu örnekleri verebiliriz; May ve Might Yardımcı Fiilleri

The dog may be sickKöpek hasta olabilir. “Köpeğin hasta olmuş olması muhtemeldir” anlamını verir yani“it is possible that the dog is sick.
You may continue with your speechKonuşmanıza devam edebilirsiniz.  “May” yardımcı fiilinin burada cümleye kattığı anlam ise “Konuşmanıza devam etmenize müsaade edilmiştir” olmuştur diyebiliriz. “You are permitted to continue with your speech.”

Olası bir durumdan söz ederken “may” yardımcı fiili, gelecek veya şimdiki zaman kastedilerek kullanılmış olabilir. Örneğin;
She may come in. İçeri gelebilir. Burada “may” yardımcı fiili cümleye “Onun gelmesi muhtemeldir, gelebilir” anlamını vermektedir. “It is possible that she will come.”
I may go to the post office. Postaneye gidebilirim. Böyle bir cümlede ise “may” yardımcı fiilinin cümleye kattığı anlam  “postaneye gitmeyi düşünüyorum” olabilir. “I am considering going to the post office.”

“Can / could” başlıklı konu da belirttiğimiz üzere, aynı şekilde olası bir durumdan söz ederken “may” yardımcı fiilinin geçmiş zaman çekimi “might”,  “may” yerine kullanılabilir. Bu durumda diyebiliriz ki “might” ve “could”, “may” yardımcı fiiline göre daha çok belirsizlik ifade eder. “May” veya “might” yardımcı fiillerinin diğer bir kullanımına bakacak olursak;

Kesin doğrular veya kısmen doğru olarak bilinenlere rağmen bir şeyin “yersiz” veya “ilgisiz” olduğunu belirtmek için kullandığımız ifadelerde “may” veya “might” yardımcı fiillerini kullanırız. Örneğin “benden daha zayıf olabilir ama kesinlikle daha hızlı değil” cümlesinde “karşıdakinin zayıf olması doğru olabilir ancak benden daha hızlı olmadığı için zayıf olmasının bir anlamı yok” gibi bir anlam vardır denebilir. Örnek üzerinden görecek olursak;
She may be thinner than I am, however she can definitely not be faster. Benden daha zayıf olabilir ama daha hızlı olamaz.
“Benden daha zayıf olabilir ama benden daha hızlı olmadığı için bunun bir anlamı yok” yani “While it is – or may be -true that she is thinner than I am, that does not make a difference, as she is definitely not faster.” diyebiliriz.

“May” yardımcı fiili ayrıca şimdiki veya gelecekteki eylemler için verilen o anki izinler söz konusu olduğunda da kullanılabilir. Örnek verecek olursak;
You may talk now. Şimdi konuşabilirsiniz. “Burada şimdiki zamanda verilen bir iznin o anda gerçekleştirilmesine yönelik bir durum söz komsudur.”
You may sit here. Buraya oturabilirsiniz. “Şimdi veya gelecekte her hangi bir noktada buraya oturmanıza izin verilmiştir.”
Böyle durumlar için “might” yardımcı fiilinin kullanımı söz konusu olduğunda daha nazik bir ifade meydana gelir. Örneğin;
You might talk now if you feel like it. Eğer istiyorsanız şimdi konuşabilirsiniz.

Aynı şekilde “may” yardımcı fiili izin isterken de kullanılabilir. Bunun için soru cümlesi yapısını kullanırız. Örnek verecek olursak;
May I use the toilet? Tuvaleti kullanabilir miyim? Veya
May I use the restroom / bathroom? Tuvaleti / banyoyu kullanabilir miyim?
Bu iki cümle de doğrudur ancak kullanım yerlerine göre farklılık gösterebilirler. Amerikan İngilizcesinde ilk örneğin kullanılması pek uygun karşılanmazken İngiliz İngilizcesi söz konusu olduğunda (Birleşik Krallık toplumlarında) bu kullanım olağan ve nazik olarak kabul edilir. Amerikan toplumunda kibar ve nazik bir durumda asla “toilet” kelimesi kullanılmaz. Türk toplumunda da “tuvalet” kelimesi yerine “lavabo / banyo” kelimelerinin tercih edilmeye başlanması buna benzetilebilir.
İzin isterken “might” yardımcı fillinin kullanılması ise daha nazik bir ifade şeklidir. Örneğin;
I don’t want to bother you, but might I use your telephone? Rahatsız etmek istemem ama telefonunuzu kullanabilir miyim?

Çok yaygın olmasa da “may” yardımcı fiili dilek ve istek bildirirken kullanılır. Örneğin;
May you get well soon and be back to you best health. Umarım yakında iyileşir eski sağlığına kavuşursun.
May God bless our Queen. Tanrı kraliçemizi kutsasın.

“May” yardımcı fillinin “have + verb 3” yapısı ile birlikte kullanılması halinde cümle, geçmiş bir durum hakkında belirsizlik ifade eder. Bu duruma örnek verecek olursak;
He may have taken what you said seriously.Söylediklerini ciddiye almış olabilir.
“Might” yardımcı fiilinin bu durumlarda kullanılması da aynı anlamı verebilir. Ancak buna ek olarak ”might” yardımcı fiilinin bu kullanımı gerçekleşmemiş ancak başka şartlar altına gerçekleşmiş olabilecek durumları ifade etmede de kullanılabilir. Anlaşılması açısından aynı örneği verecek olursak;
He might have taken what you said seriouslySöylediklerini ciddiye almış olabilir. / ciddiye alabilirdi.
“May” yardımcı fiili ile kurulan ilk cümlede konuşmacı söz konusu kişinin söylenenleri ciddiye alıp almadığını bilmiyordur. “Might” yardımcı fiili ile kurulan ikinci cümlede de aynı anlam vardır. Ancak bunun yanında “söylediklerini ciddiye alabilirdi fakat almadı” anlamını vardır. O halde diyebiliriz ki;
The second sentence with “might” means either the same as the first one with “may”, or else means that he did not take what s/he said seriously but that it was or would have been possible for him to take it seriously.

“May” yardımcı fiilinin olumsuz şekli “may not” olarak kullanılır. “Mayn’t” şeklinde bir kullanım çok eskidir ve artık hiç kullanılmaz. “Might” yardımcı fiili için ise aynı şekilde olumsuzluk “might not” ile bildirilir. Ancak “may” yardımcı fiilindeki durumun aksine “mightn’t” şeklinde bir kısaltma ile nadir de olsa karşılaşılabilir. Özellikle eklenti soru “tag questions” yapılarında veya Mightn’t I come with you if I promise to tell the truth and never lie? / Her zaman doğru söyleyeceğime ve asla yalan söylemeyeceğime söz versem de seninle gelemez miyim?” gibi cümle yapılarında kullanılabilirler.

“May” ve “might” yardımcı fiillerinin olumsuzlarında dikkat edilmesi gereken diğer bir nokta ise anlamın bu yardımcı fiillerin kullanımlarına göre değişiklik göstermesidir. Örneğin olasılık bildirilirken olumsuzluk anlamı, yardımcı fiil “may / might” yerine asıl fiile yüklenir. Yani olumsuz olan asıl fiildir diyebiliriz.
This may mean nothing. Bu hiçbir şey ifade etmiyor olabilir. Olumsuzluk “mean” ana fiiline etki etmektedir.

Ancak bir izin söz konusu olduğunda ise olumsuzluk anlamı, yardımcı fiil “may / might” üzerine etki eder. Yani olumsuz olan asıl fiil değil yardımcı fiil olan “may” veya “might”dir diyebiliriz. Bu duruma örnek verecek olursak;
You may not speak now. Şu anda konuşamazsınız (veya “Şu anda konuşmanıza izin verilmiyor” şeklinde konunun anlaşılması yönünden daha yardımcı bir çeviri söz konusu olabilir)
Burada olumsuzluğun yüklendiği öğe yardımcı fiil olan “may”dir. Daha açık bir ifade ile anlatacak olursak; burada olumsuzluk anlamını bildiren “speak” konuşma eylemi değil “izin – müsaade” “may” yardımcı fiilidir. Türkçenin yapısı gereği çeviride bu ayrım çok fazla göze çarpmamaktadır.