Sunshine 7 Beşinci Ünite TELEVISION Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 7. (yedinci) sınıflar 5. (beşinci) ünite TELEVISION konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Sunshine  7 (yedi) kitabı kelimeleridir.

Unit 5 Television

5. Ünite Televizyon

44. Sayfadaki Kelimeler
Ancient Egypt Antik Mısır
hieroglyphics resim yazı, hiyeroglif
unusual alışık olunmayan
check kontrol etmek
hero kahraman
45. Sayfadaki Kelimeler
give examples örnekler vermek
TV series TV dizisi
quiz show bilgi yarışması
talk show sohbet programı
documentary belgesel
reality show gerçek hayattan kesitler gösteren televizyon programı
cartoon çizgi film
news haber programı
46. Sayfadaki Kelimeler
blanks boşluklar
description tanım
guest konuk, misafir
personal live özel hayat
social, political sosyal, siyasi
subject konu
factual olgulara, gerçeklere dayanan
manner biçim, usul, şekil, tarz
prizes ödüller
recent events and happenings güncel olup bitenler, olaylar
two dimensional iki boyutlu
illustrated visual art resimli görsel sanat
draw çizmek
line çizgi
funny eğlenceli
boring sıkıcı
exciting heyecan verici
amusing eğlendiren, güldüren
nonsense anlamsız, lakırdı, zırva, saçma
prefer tercih etmek
47. Sayfadaki Kelimeler
expand büyü(t)mek, genişle(t)mek,
awareness farkındalık
around me etrafımdaki
prefer sth to sth bir şeyi bir şeye tercih etmek
questionnaire sormaca, anket
room oda
parents anne-baba
complain yakınmak, şikâyet etmek
channel kanal
reading okuma
evaluation değerlendirme
addict bağımlı, müptela
48. Sayfadaki Kelimeler
frequently sıkça, sık sık
support desteklemek
visuals görseller
risky tehlikeli, riskli
behaviours davranışlar
violence şiddet
bad sides of TV TV’nin kötü tarafları, yanları
excellent çok iyi, mükemmel
educator eğitici
entertainer eğlendirici
spend harcamak, geçirmek (para, zaman)
be afraid of x x den korkmak
scary korkunç
violent images şiddet içeren görüntüler
act davranış, haraket
show göstermek, sergilemek
aggressive saldırgan, kavgacı
fear korkmak, endişelenmek
49. Sayfadaki Kelimeler
thought düşünce, fikir
learn English İngilizce öğrenmek
suitable for general audiences genel izleyici kitlesi (için uygundur)
limit sınırlamak, kısıtlamak
keep sth out of x bir şeyi x den uzak tutmak, x e sokmamak
board game dama, satranç gibi oyun tahtası üzerinde oynana oyun
playing outside dışarda oynama
working on crafts el sanatları üzerine çalışmak
50. Sayfadaki Kelimeler
must not see görmemeli
discuss tartışmak
agree on sth bir şey üzerinde anlaşmak, aynı fikre varmak
remember unutmayın (hatırlamak)
according to sth bir şeye göre
preferences tercihler
vampires vampirler
what kind of ne tür, tarz
circle yuvarlak içine almak
spend time with sb birisiyle zaman geçirmek
51. Sayfadaki Kelimeler
experience deneyim, tecrübe
a past event geçmiş bir olay
video record sth bir şeyi videoya kayıt etmek
in front of önünde