YDS KOLAY SORU ÇÖZME TEKNİKLERİ


KPDS – ÜDS SINAVLARI İÇİN SORU ÇÖZME TEKNİKLERİ
1.Eğer şıklarda “of”, “rather than”, “be V3” varsa bu şıkkın doğru olma olasılığı en yüksektir. İşaretleyebilirsiniz!
2. Cümle tamamlama sorularında doğru yanıt en kısa olan şık olma ihtimali her zaman en yüksektir. Son çıkan YDS sınavında 7 soru bu şekilde çözülebilirdi.
3.Paragrafın anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma sorularını çözerken içinde “most” kelimesi geçen cümle büyük ihtimalle doğru şıktır. Son YDS sınavında 2 soru bu şekilde yanıtlanabiliyordu.
4.Verilen duruma karşı söylenebilecek olan ifadeyi bulma sorularında cümlenin anlam yönüne göre (olumlu veya olumsuz) en abartılı olarak söylenen şık doğru yanıt olma olasılığı en yüksek olan şıktır. Bu şıklarda abartı sağlamak için zarflar, superlative’ler “how ………..” yapıları sıklıkla kullanılmaktadır.
5. Verilen şıklarda “would have V3” varsa direkt soruya bakın. Soru bir “if” sorusu değilse bu şıkkı derhal eleyin. Kesin yanlış cevaptır.
6. Verilen şıklarda “could” varsa bu şıkkın doğru olma olasılığı yüksektir. Çünkü “could” hem present hem de past anlam içerir ve soru hazırlayan kişiler bu bilginizi test etmeyi isterler.
7. Verilen seçeneklerde “in case” ve “so that” aynı anda varsa doğru yanıt büyük ihtimal ikisinden birisidir. Çünkü aralarındaki anlam farkını ayırt etmek herkesin yapabileceği bir iş değildir. Şuna dikkat edin. In case bir önlem bildirir, so that ise amaç bildirir.
8.In case ve lest kullanılan cümlelerde “should” modalı’nın geçme olasılığı yüksektir.
10. Although, even though, though gibi bağlaçlar kendilerinden sonra kullanılan cümlelerde genellikle çokluk bildiren bir niceleyici (many, too many, various, too much. Very much ……), olasılık bildiren bir modal (can, may, could) ya da still kelimeleri ile çok sıklıkla kullanılır.
11. Cümlenin en sonunda boşluk varsa ve verilen cümleciklerde bir zıtlık varsa doğru yanıt “though” olmalıdır. Başka bir seçenek olamaz.
12. YDS sınavlarında eşe anlamlı soruları çözerken “en uzun olan şık” büyük ihtimalle doğru yanıt olacaktır. Son YDS sınavında 6 sorunun 4 tanesi bu şekilde çözülebiliyordu.
13. Çeviri soruları çözerken asla tüm cümleyi çevirmeye çalışmayın. Yanılma oranınız çok yüksektir. Sırasıyla bulmanız ve çevirisini yapmanız gereken yerler “fiil-özne-bağlaçlar-zarf veya sıfatlar”. Bu yolla hem kısa zamanda çözersiniz hem de doğru cevabı daha rahat bulursunuz.
14. Paragraf sorularını paragrafta geçen tarih ve sayısal olan ifadelerin altını kesinlikle çizin. Bu ifadelerden soru gelecektir ve genellikle verilen bu tarih veya sayısal bilgi faklı olarak söylenecektir. Paragrafta “1990” tarihi varsa cevaplarda “at end of the twentieth century” ifadesi geçecektir.
15. Zaman sorularını çözerken cümlede “that” varsa cümlede zaman uyumu olacaktır.
16. Zaman sorularını çözerken cümlede zıtlık bildiren bir bağlaç varsa zaman uyumu aranmaz. (Ama yine de zaman uyumu %60-%70 oranında olmaktadır.)
17. Unless, provided that, supposing that, as long as, even if yapıları “if clause” yapılarını sağlamaktadır. Bu nedenle soru çözerken hemen if tip kurallarını göz önüne getiriniz. (Genelde tip 1 sağlar)
18. Paragraf tamamlama sorularını çözerken boşluktan sonra “the other” deniliyorsa boşlukta “some”, “on the other hand” deniliyorsa boşlukta “on the one hand” denilmesi gerekir.
19. Cümle tamamlama, paragraf tamamlama, anlam bütünlüğünü bozan cümleyi bulma sorularını çözerken cümlede zamir uyumuna dikkat ediniz. Cümle çoğul bir özne ile başlıyorsa zamir de çoğul, tekil bir özne ile başlıyorsa zamir de tekil olmalıdır.
20. İki şık arasında kaldı iseniz üstteki şık büyük ihtimalle doğru yanıttır.
21. Şu ana kadar yapılan sınavlarda iki şık üst üste doğru olacak şekilde çok nadir gelmiştir. Bu nedenle eğer sorunun birinden eminseniz ardından gelen sorunun doğru yanıtının üstteki soru ile aynı olma olasılığı düşüktür.
22. “Phrasal verb” sorularını çözerken eğer hiç anlamlarını bilmiyorsanız phrasal verb’de kullanılan preposition bize yardımcı olabilir. Genelde kullanılan bu proposition kelimenin anlam yönünü bize göstermektedir. Mesela off, down ile biten bir phrasal verb genelde olumsuz on, up, ile bitenler olumlu “into” ile bitiyorsa bir yere yönelme ya da bir şeyden başka bir şeye dönüşme anlamı içermektedir.
23. Eğer cümlede bir dönüşme söz konusu ise preposition olarak genelde into kullanılır.
24. “Co……..” ile başlayan fiiller genelde “with” ile devam eder. (7 fiil hariç)
25. Paragraf sorularını çözerken dikkat edilecek hususlar:
Önce paragraf hızlı bir şekilde okunur ve okurken şu ifadelerin altı çizili
A) Tarihsel ifadeler
B) Rakamsal ifadeler
C) Relative clause geçen ifadeler
D) Superlative olan sıfatlar
E) Tüm zarflar ve sıfatlar
F) Geniş zaman zarfları
G) Only, most, much, many ifadeleri
H) Modallar
Artık soru çözümüne geçebilirsiniz. Şıklarda eğer zarf, superlative, geniş zaman zarfı, only, much, many ya da bir modal varsa bu şık büyük ihtimalle yanlış şıktır. Ama bu ifadeler parçada aynen yada yakın anlamlısı geçiyorsa yanlış olmaz. Bunlara dikkat ederek parçayı çözerseniz çoğu soruyu rahatlıkla doğru yaparsınız ya da birkaç şık elersiniz.
(denemesi bedava)
26. Virgülden sonra genelde üç harfli bağlaçlar kullanılır. (but, yet …)
27. If’den sonra asla will ve would gelmez.
28. Bir cümlede aynı anda iki “past perfect tense” olmaz. Birisi “S. Past” olmalıdır.
29.Preposition ile biten bağlaçlar devamında tam cümle almazlar. (due to, owing to, ……….) Bu gruba “despite” da dahildir. Sadece kendilerinden sonra “the fact that” ya da this , that gelirse devamında cümle alır.
30.After, before, while hem cümle hem de phrase (cümle olmayan sadece sıfat, zarf, isim, sıfat tamlaması …..) ile kullanılabilir.
31. During asla PRESENT PERFECT ve PRESENT PERFECT CONTINOUS TENSE almaz.
32. Ana cümlesi future olan cümlenin yan cümlesi ya S.Present yada Present Perfect olur.
33. in, of, at, on ….. gibi propositionlardan sonra gerund gelir. (Ving)
34. Zaman bağlaçlarının kullanıldığı cümlelerde “will” ve “would” kullanılmaz.
35.Zaman bağlaçlarıyla “perfect ……. Perfect / perfect contunious” kullanılmaz.
36. Virgülden sonra kullanılan bağlaçlar şunlardır: (kısa olanlar)
But, yet, so, for, or, thus
37. ; ………………., arasında kullanılan bağlaçlar şunlardır: (Uzun olanlar)
However, otherwise, nevertheless, nonetheless, therefore, moreover, furthermore, on the other hand
38. Şu yapılar ile sonra Superlative kullanılır.
By far, of all ….., Of these …….., …….. of ……….., in the city, in ……………, one of the ……………., among, have / has ever ……………
39. whoever kendisinden sonra fiil alır
Whoever + fiil
40. whatever kendisinden sonra özne alır
Whatever + özne
41.no mater how / however kendisinden sonra sıfat / zarf + isim alır
no mater how / however + sıfat / zarf + isim
42. Virgülden sonra asla “that” gelmez.
43. Proposition’lardan sonra çoğunlukla “which” ya da “whom” gelir.
in which, at which, for whom ………….
44. “just as, as, while, at that time from time ……… to time” bağlaçları kendilerinden sonra was / were + Ving ya da was / were being V3 alır.
45.this time ………… (gelecek zaman ifadesi), These days from now, at these time next year, ………. which is due tomorrow yapıları kendilerinden sonra “future continuous” (will be doing) tense alırlar.
46.by + gelecek zaman ifadeleri, before than, in a + gelecek zaman ifadeleri, kendilerinden sonra future perfect (will have V3) alırlar.
47. either ………….. or ……………….
Neither …………. nor …………….
Both ……………… and ……………..
Yukarıdaki yapılarda boşluklara gelecek olan ifadeler çok yüksek ihtimalle aynı olur. Yani her iki boşlukta isim olabilir, sıfat olabilir, zarf olabilir, tamlama olabilir. Biri isim biri fiil olmaz. Ayrıca birisinde bir preposition varsa büyük ihtimale diğerinde de olur. Yani birisinde “in” varsa diğer boşlukta da “in” olma olasılığı yüksektir.
48. Aşağıdaki yapılar mutlaka bilinmelidir. Doğru seçenekler genelde bu yapılara uygun olarak hazırlanır.
either ………….. or ……………….
Neither …………. nor …………….
Both ……………… and ……………..
As ………………………….. as ………..
So …………………. As …………….
More …………….. than ……………..
So ………………… that …………………..
Such ………………. That ………………………
The more ………………. The more ……………..
Enough ……………. To + V1…………………
Too …………………….. to + V1 ……………..
49. Relative clause roularında “where / which” ve “when / which” ifadelerinden hangisini kullanacağınızı bulamıyorsanız şunu deneyebilirsiniz.
….yer ismi where ……. to be + fiil / fiil
… yer ismi which …….. to be
.. ……… zaman bildiren isim when ……….. to be + fiil / fiil
…………zaman bildiren isim which …….. to be
“to be” fiili şunlardır: (am, is, are, was, were, have / has been)
50. Bir preposition’dan sonra gelebilecek relative pronoun’lar which, whom ya da whose’dur.
Of whom, of which, at which, for whom, with whom, by which ……………
51. Relative clause sorularında boşluktan sonra öznesi yüklemi olan tam bir cümle varsa buraya herhangi bir “relative pronoun” yazmasak da olur.

YDS yapısal ağırlıklı testlere dayalı olduğundan yukarıdaki ipuçları sizlere umarım yardımcı olur.