6. sınıflar Onuncu Ünite DEMOCRACY Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 6. (altıncı) sınıflar 10. (onuncu) ünite DEMOCRACY kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. ENGLISH NET 6 kitabı kelimeleridir.

DEMOCRACY

DEMOKRASİ

80. Sayfadaki Kelimeler
vote oylamak, oy vermek
fair adil
election seçim
81. Sayfadaki Kelimeler
class president election sınıf başkanı seçimi
research araştırma
campaign (seçim) kampanyası
smart board akıllı tahta
candidate aday
ballot box oy, seçim sandığı
school trips okul gezileri
orders emirler
respect saygı
cooperation işbirliği
career iş hayatı, kariyer
right hak
experiment deney, tecrübe
hold an election seçim yapmak
anyone herhangi bir kimse (olumsuz cümlede hiç kimse anlamına gelebilir)
right to vote seçme hakkı
newcomers yeni gelenler
get help from sbd birisinde yardım almak
important önemli
82. Sayfadaki Kelimeler
put up asmak, dikmek, yerleştirmek
hand out dağıtmak
flyers el ilanları
sticker etiket, çıkartma
creative yaratıcı
handout dağıtılan her türlü basılı metin
responsible sorumlu
get good grades iyi notlar almak
speech konuşma
jokes şakalar, espriler
alone yalnız
be rude to sbd birisine kaba davranmak, kaba olmak
responsibility sorumluluk
feel tired and upset yorgun ve üzgün hissetmek
don’t give up vazgeçme
83. Sayfadaki Kelimeler
do’s yapması, yapılması gerekenler, bunları yap
don’ts yapmaması, yapılmaması gerekenler, bunları yapma
voters seçmenler
yes, I agree with you evet, sana katılıyorum
give advice öğüt vermek
84. Sayfadaki Kelimeler
general election genel seçim
voting age oy kullanma yaşı
polling place oy kullanma yeri
public building kamu binası
signature imza
cabinet kabin
envelope zarf
election results seçim sonuçları
anchor-man muhabir, haber sunan kimse
announce ilan etmek, duyurmak
kind and respectful kibar ve saygılı
favour someone birisini kayırmak, den yana olmak
political group siyasi grup
care about önemsemek, değer vermek
85. Sayfadaki Kelimeler
secretly gizlice
step by step adım adım
instruction açıklama
86. Sayfadaki Kelimeler
dice zar
every year her sene
every four years dört senede bir
miss kaçırmak, boş geçmek
turn sıra
acceptable kabul edilebilir
unacceptable kabul edilemez
forward ileri, ileriye, ileride
principle ilke, prensip
expressing opinions freely düşünceleri özgürce ifade etme
make decision karar almak, vermek
under 18 18 yaş altı
over 18 18 yaş üstü
hurt incitmek
equal rights eşit haklar
illustrating resmeden, gösteren, sergileyen
visuals görseller