6. sınıflar Dokuzuncu Ünite SAVING THE PLANET Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 6. (altıncı) sınıflar 9. (dokuzuncu) ünite SAVING THE PLANET kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. ENGLISH NET 6 kitabı kelimeleridir.

SAVING THE PLANET

GEZEGENİ KURTARMA

72. Sayfadaki Kelimeler
brushing their teeth dişlerini fırçalıyorlar
science and technology bilim ve teknoloji
73. Sayfadaki Kelimeler
behaviour davranış, tutum
protect the environment çevreyi korumak
save energy enerji tasarrufu yapmak
pick up (yerden) almak
garbage çöp
throw away atmak, fırlatmak (çöp)
unplug fişten çekmek
remote control uzaktan kumanda
ground yer
74. Sayfadaki Kelimeler
notices tabelalar, ilanlar, uyarı yazıları
turn off kapatmak, söndürmek, kesmek
tap musluk
don’t make a fire ateş yakmayın
swimming not allowed yüzmek yasaktır
recyclable geri dönüştürülebilir
keep off the grass çimlere basmayınız
don’t feed the animals hayvanlara yiyecek atmayın
step on üzerine basmak
playground oyun alanı
water is still running su hala akıyor
waste boşa harcamak, israf etmek
won’t (will not) I won’t: Yapmam
75. Sayfadaki Kelimeler
related to x x ile ilgili
protection of the environment çevrenin korunması
street animals sokak hayvanları
76. Sayfadaki Kelimeler
on a picnic piknikte
put your rubbish in a bag çöplerini bir poşete koymak
hang up swings salıncak kurmak
throw rubbish around etrafa çöp atmak
go hiking yürüyüşe çıkmak
clean up (etrafı) temizlemek
make a fire ateş yakmak
eat sandwiches ekmek arası yemek
go bird watching kuşları izlemeye gitmek
take photographs fotoğraf çekmek
77. Sayfadaki Kelimeler
screen ekran
speaker konuşmacı
suggestions öneriler
keep the environment clean çevreyi temiz tutmak
trees ağaçlar
78. Sayfadaki Kelimeler
environmental problems çevre sorunları
air pollution hava kirliliği
public transportation toplu taşıma
distance mesafe
reduce pollution kirliliği azaltmak
hang sth on bir şeyi asmak (duvara, panoya vs.)
attractive ilgi çekici