Ağırlık ve Ölçü – İngilizce Kelimeler


Ağırlık ve Ölçü – Kelimeler / Weights and Measures- Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda ağırlık ve ölçü (weights and measuresile ilgili kelimeleri bulabilirsiniz.

Aşağıdaki listede ağırlık ve diğer ölçülerle ilgili kelimeler yer almaktadır.

accurate doğru
acre dönüm
adjustment ayarlama
aggregate toplam
algebra cebir
altitude rakım
amount miktar
angstrom santimin yüz milyonda biri
area alan
average ortalama
avoirdupois İngiliz tartı sistemi
baker’s dozen on üç
balance denge
bale balya
barrel varil
base taban
basic temel
benchmark kıyaslama
bit bit
bolt cıvata
breadth genişlik
bulk yığın
bushel kile
byte bayt
calculate hesaplamak
calculation hesaplama
calibration ayarlama
capacity kapasite
carat kırat
cental yüz libre
centigrade santigrat
centimetre santimetre
change değişiklik
common ortak
compass pusula
computation hesaplama
compute hesaplamak
contraction daralma
conversion dönüştürme
counterweight karşı ağırlık
counting sayma
crate sandık
cube küp
cubic kübik
cubic centimetre santimetre küp
cubic inch kübik inç
cubic meter metre küp
cubic mile kübik mil
cubic yard kübik yarda
cubit eski bir uzunluk ölçüsü birimi
cup fincan
cyclometer çember ölçen
dash tire
data veri
decade on yıl
decigram desigram
decilitre desilitre
decimal ondalık
decimetre desimetre
declivity meyil
degree derece
demonstrate göstermek
denominator payda
density yoğunluk
depth derinlik
determine belirlemek
deviation sapma
device cihaz
diagram diyagram
difference fark
digit hane
dimension boyut
distance mesafe
divide bölmek
dividend kâr payı
divisibility bölünebilme
division bölünme
dozen düzine
drachma drahmi
dram dirhem
drop damla
dry gallon kuru galon
dry measure kuru ölçü
dry quart kuru litre (1,101 litre)
effect etki
equal eşit
equality eşitlik
equation denklem
equivalent eşdeğer
error hata
essential gerekli
establish kurmak
estimate tahmin
exact kesin
expansion genişleme
exponent üs
extensometer genleşmeölçer
extract özüt
extrapolate dış değer bulmak
factor faktör
Fahrenheit Fahrenhayt (suyun 32F’de donduğu ve 212F’de kaynadığı ısı ölçeği)
fathom kulaç
feet fit
figure şekil
fluid ounce sıvı ons
foot 0,3048 m
formula formül
frequency frekans
friction sürtünme
function işlev
furlong milin sekizde biri
gallon galon (3,78 litre)
gauge ölçü, ölçmek
geometric geometrik
geometry geometri
gram gram
graph grafik
gross brüt
gross ton bin ton
Gutenberg yazı matbaasını bulan alman mucit (Johannes Gutenberg)
hand el
hectare hektar (10.000 metrekare)
height yükseklik
hogshead büyük fıçı
hourglass kum saati
hundredweight elli kiloluk tartı
inch inç (2,54 cm)
infinite sonsuz
jerry can yakıt bidonu
karat karat
kilo kilo
kilogram kilogram
kilometre kilometre
knot gemi veya rüzgâr hızı ölçüm birimi
land measure arazi ölçümü
latitude enlem
length uzunluk
light-second Işık saniye
light-year ışıklıyı
liquid sıvı
liquid ounce sıvı ons
litre litre
longitude boylam
magnetic manyetik
magnitude kadir
measure ölçmek
megaton megaton (bir milyon ton)
meter metre
metric metrik
metric system metrik sistem
microgram mikrogram
microliter mikrolitre
micrometre mikrometre
micron mikron (milimetrenin binde biri)
mile mil (1609 m)
milligram miligram
millilitre mililitre
millimetre milimetre
minus eksi
minute dakika
month ay
nanometre nanometre (1 metrenin milyarda biri)
nautical mile deniz mili
negative negatif
net net
number numara
numeral rakam
octant oktant (dairenin sekizde biri)
octave oktav
ounce ons (28,3 gram)
pennyweight 1,56 gram (24 buğday ağırlığında ölçü birimi)
percent oran
percentage yüzde
pi pi sayısı (3.14159265359…. sayısı)
pinch tutam
pint galonun sekizde biri kadar ölçü (0,550 litre)
pixel görüntü öğesi (piksel)
point nokta
positive pozitif
pound pound (453 gr)
quadrilateral dörtgen
quantity miktar
quarter çeyrek
ratio oran
rectangle dikdörtgen
ruler cetvel
sack çuval
scale ölçek
secondary ikincil
seconds saniye
sheaf demet
sphere küre
split bölünme
spoon kaşık
spoonful kaşık dolusu
square kare
square centimetre santimetrekare
square foot ayakkare (Amerika’da kullanılan yüzölçümü birimi)
square inch inç kare
square kilometre kilometrekare
square mile mil kare
square yard yarda kare
standard standart
statistics istatistik
steelyard kantar (el)
subtract çıkarmak
sundial güneş saati
symbols semboller
system sistem
tablespoon çorba kaşığı
teaspoon çay kaşığı
tertiary üçüncü
theodolite arazi ölçü aleti
thermometer ısıölçer
thickness kalınlık
three-dimensional üçboyutlu
time zaman
ton ton (1000 kg)
tonne (UK) ton
trajectory yörünge
troy pound 12 ons ya da 373 gram
troy weight kuyumcu tartısı
ultra-micrometre ultra mikrometre (çok hassas mikrometre)
unit birim
valid geçerli
value değer
volume hacim
weigh tartmak
weighbridge kantar (tır, kamyon)
weight ağırlık
whole number tamsayı
width genişlik
yard yarda (0.9144 metre)
yardstick yarda ölçeği
zero sıfır