Argument Collocation – İngilizce Kelimeler


Argument Collocation – İngilizce Kelimeler / Argument Collocation – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda argument ile birlikte kullanılan kelimeler (collocations of argumentile ilgili hazırladığımız örnekleri bulabilirsiniz.

argument (disagreement)

tartışma, anlaşmazlık

FİİLLERLE KULLANIMI
become involved in argument tartışmaya girmek
cause argument tartışmaya sebep olmak
cut short argument tartışmayı yarıda kesmek, kısa kesmek
end argument tartışmayı bitirmek
engage in argument tartışmaya dahil olmak, karışmak
enter into argument tartışmaya girmek
get into argument tartışmaya kalmak, girmek
give rise to argument tartışmaya yol açmak, sebebiyet vermek
have argument tartışma yapmak
hold argument tartışmak, tartışma halinde olmak
provoke argument tartışmayı körüklemek, neden olmak
put an end to argument tartışmaya bir son vermek
settle argument tartışmayı yatıştırmak, anlaşmazlığı tatlıya bağlamak
start argument tartışma başlatmak
take part in argument tartışmada yer almak
argument arises tartışma doğar
argument breaks out tartışma çıkar
argument goes on tartışma devam eder
SIFATLARLA KULLANIMI
acrimonious argument sert, şiddetli tartışma
bitter argument amansız tartışma
endless argument bitmeyen, sonu olmayan tartışma
ferocious argument hiddetli, sert tartışma
fierce argument şiddetli, kızgın tartışma
friendly argument dostane, arkadaşça tartışma
fruitless argument sonuçsuz tartışma
furious argument öfkeli tartışma
futile argument beyhude, yok yere tartışma
heated argument hararetli tartışma
lively argument canlı, ateşli tartışma
loud argument yüksek sesli tartışma
never-ending argument sonu gelmeyen tartışma
noisy argument gürültülü, şiddetli tartışma
pointless argument anlamsız tartışma
serious argument ciddi tartışma
silly argument aptalca tartışma
stupid argument salakça tartışma
unpleasant argument tatsız tartışma
violent argument şiddetli tartışma

argument (reasoning)

iddia, sav, tez

FİİLLERLE KULLANIMI
accept argument iddiayı, savı, tezi kabul etmek
acknowledge argument iddiayı, savı, tezi kabullenmek, doğruluğunu ikrar etmek
add weight to argument iddiayı, savı, tezi desteklemek, kuvvetlendirmek
advance argument iddiayı, savı, tezi geliştirmek
agree with argument iddiaya, sava, teze katılmak
be backed by argument iddia, sav, tez tarafından desteklenmek
brush aside argument iddiayı, savı, tezi bir kenara atmak, görmezden gelmek
check argument iddiayı, savı, tezi kontrol etmek
cite argument iddia, sav, tezden alıntı yapmak
clinch argument iddiayı, savı, tezi sonuca bağlamak, nihayete erdirmek
confuse argument iddiayı, savı, tezi karıştırmak
counter argument iddiaya, sava, teze karşı çıkmak, karşı iddia, sav, tez öne sürmek
deal with argument iddia, sav, tez ile ilgilenmek, ele almak
deny argument iddiayı, savı, tezi inkar etmek
dismiss argument iddia, sav, tez ile ilgilenmemek, ele almamak
employ argument iddiayı, savı, tezi kullanmak
express argument iddiayı, savı, tezi ifade etmek, açıklamak
grasp argument iddiayı, savı, tezi anlamak, kavramak
invalidate argument iddiayı, savı, tezi
invoke argument iddiayı, savı, tezi çürütmek
keep to argument iddiaya, sava, teze bağlı, sadık kalmak
look into argument iddiayı, savı, tezi incelemek, araştırmak
offer argument iddia, sav, tez öne sürmek
raise argument iddia, sav, tez ortaya atmak
refute argument iddia, sav, tez öne sürmek
reinforce argument iddiayı, savı, tezi yalanlamak, çürütmek
reject argument iddiayı, savı, tezi reddetmek, kabul etmemek
repeat argument iddiayı, savı, tezi yinelemek, tekrar etmek
support argument iddiayı, savı, tezi desteklemek
test argument iddiayı, savı, tezi denemek, test etmek
undermine argument iddiayı, savı, tezi zayıflatmak
unravel argument iddiayı, savı, tezi çözmek, açıklığa kavuşturmak
use argument iddiayı, savı, tezi kullanmak
voice argument iddiayı, savı, tezi dile getirmek, dillendirmek, söylemek
argument centres round sth iddia, sav, tez bir şeyin etrafında, çevresinde yoğunlaşır, gelişir
argument fails iddia, sav, tez çöker, çürür
argument is sustained by sth iddia, sav, tez bir şey tarafından desteklenir
argument makes sense iddia, sav, tez anlaşılır, kavranabilir olur
argument rests on sth iddia, sav, tez bir şeye dayanır, üzerine kurulur
SIFATLARLA KULLANIMI
balanced argument dengeli iddia, sav, tez
basic argument temel iddia, sav, tez
biased argument önyargılı iddia, sav, tez
classic argument klasik, tipik iddia, sav, tez
cogent argument ikna edici iddia, sav, tez
complicated argument karmaşık iddia, sav, tez
convincing argument inandırıcı iddia, sav, tez
dangerous argument tehlikeli iddia, sav, tez
detailed argument detaylı iddia, sav, tez
down-to-earth argument gerçekçi iddia, sav, tez
dubious argument şüpheli, ikircikli iddia, sav, tez
effective argument etkili iddia, sav, tez
evasive argument kaçamak, kesin olmayan iddia, sav, tez
fair argument doğru kabul edilebilir iddia, sav, tez
false argument yanlış iddia, sav, tez
familiar argument bildik, aşina iddia, sav, tez
feeble argument zayıf, etkin ve iyi olmayan iddia, sav, tez
flimsy argument çürük iddia, sav, tez
forceful argument güçlü iddia, sav, tez
impassioned argument tutkulu, ateşli, iddia, sav, tez
incomprehensible argument anlaşılmaz iddia, sav, tez
inconclusive argument sonuçsuz iddia, sav, tez
indefensible argument savunulamaz iddia, sav, tez
ingenious argument dâhice, yaratıcı iddia, sav, tez
irrefutable argument reddedilemez iddia, sav, tez
lame argument inandırıcı olmayan, zayıf, yetersiz iddia, sav, tez
legitimate argument mantıklı, akla uygun, kabul edilebilir iddia, sav, tez
logical argument mantıklı iddia, sav, tez
lucid argument anlaşılması kolay iddia, sav, tez
ludicrous argument gülünç, komik, mantıksız iddia, sav, tez
misleading argument yanıltıcı iddia, sav, tez
novel argument yeni, alışılmamış, daha önce benzeri olmayan iddia, sav, tez
obscure argument belirsiz iddia, sav, tez
persuasive argument ikna edici iddia, sav, tez
plausible argument akla yatkın, makul iddia, sav, tez
powerful argument güçlü iddia, sav, tez
preposterous argument saçma, mantıksız iddia, sav, tez
rational argument akılcı, akıl, izan çerçevesinde olan iddia, sav, tez
realistic argument gerçekçi iddia, sav, tez
reasonable argument akla yatkın iddia, sav, tez
reasoned argument gerekçeli iddia, sav, tez
shaky argument zayıf, kötü, cılız iddia, sav, tez
shallow argument ciddi düşünceden yoksun, üstünkörü, sığ iddia, sav, tez
silly argument aptal iddia, sav, tez
solid argument elle tutulur, kayda değer, inandırıcı iddia, sav, tez
sound argument akla yatkın iddia, sav, tez
spurious argument sahte, aldatıcı iddia, sav, tez
straightforward argument anlaşılması kolay, basit iddia, sav, tez
strange argument garip iddia, sav, tez
strong argument güçlü iddia, sav, tez
unconvincing argument inandırıcı olmayan iddia, sav, tez
unfamiliar argument aşina olunmayan, yeni iddia, sav, tez
weak argument zayıf iddia, sav, tez
weighty argument önemli ve ciddi iddia, sav, tez
well-founded argument sağlam temelli iddia, sav, tez
DİĞER KULLANIMLARI
basis of argument iddianın, savın, tezin temeli
cogency of argument iddianın, savın, tezin inandırıcılığı, ikna ediciliği
essence of argument iddianın, savın, tezin özü
flaw in argument iddiadaki, savdaki, tezdeki zaaf, kusur, hata
force of argument iddianın, savın, tezin gücü
gist of argument iddianın, savın, tezin ana hattı, temeli, esası
merits of argument iddianın, savın, tezin meziyeti, fazileti
strength of argument iddianın, savın, tezin gücü, güçlü yanları
substance of argument iddianın, savın, tezin özü, esası, ana fikri
thread of argument iddianın, savın, tezin ilişkisi, bağı