ARTICLES “A” – “AN” – “THE”


ARTICLES  “A” – “AN” – “THE” 

1- INDEFINITE: (BELİRSİZ): “a” – “an”

1-a) – “a”;  Bir ingilizce sözcük okunuşu itibarı ile sessiz harfle başlıyorsa, öncesinde “a” kullanılır. Aitlik olmayan, belirlenmiş birşeyi ifade etmeyen, herhangi “bir” olarak kullanılmaktadır. Sözkonusu ifade yazılışı itibari ile sesli harfle başlıyor olabilir. Ancak okunuşu sessiz ile başlyor ise de A – a kullanılır. Mesela; university kelimesi okunurken y ile başladığı için kural gereği öncesinde “a” alır.

Örnek 

A notebook  – A table – A moment – A university – A European – A brother -A mother – A day – A week – A month – A year – A dog – A cat – A crocodile – A donkey – A drog of medicine – A cup of coffee – A shiny day – A hundred – A thousand – A million – A billion – A few – A couple A lot of .. – A little of..

 

“AN” – BİR: Sözcük bir sesli ünlü harf ile başlıyorsa (a – i – o – u – e) veya seslendirilemeyen “h” gibi harfle başlayan sözcüklerin başına gelir.

Örnek:

an orange – an antenna – an egg – an heir – an honest man – an hour – an

apartment – an interest – an ant – an airbag

“a” ve “an” Artikellerinin Kullanılmadığı durumlar:

a -) Çoğul bir addan önce kullanılmazlar.

dogs -oranges -tables  gibi,

b -) Aşağıdaki gibi sayılamayan ancak birimiyle söylenebilen bazı somut adlardan önce kullanılmazlar.

-cement -cloth -glass -grass -iron -paper –milk –money –tea -wood water -corn …

 

2-DEFINITE: (Belirli, belirlenmiş) “THE” kullanılır.

“The” article’ sinin kullanıldığı yerler.

Tek anlamına gelen  “THE ONLY ONE” sözcük dizisinden önce

-The only one person  -The only one car

 

Yönlerden önce

The north  /  The south  /  The west  /   The east  /   The north – west

 The north – east  /   The south – west  /  The south – east  /  The north – west

Temel cümlede  özne,  nesne veya tamlaması durumundaki addan önce “the” kullanılır.

 the book / -the car / -the vehicle

 

Başlıklarda sırasal sıfatlardan önce

 Queen Margareth the third / Kraliçe II.ici Margareth

 Padisah Murat the fourth / Padişah 4. Murat

 Mehmet the second / İkinci Mehmet

 

Özel bir adın önünde yer alan cins bir adın önünde kullanılır

The Planet Venus  / Venüs Gezegeni

 

Eyaletlerden oluşan ülke adlarından veya çoğul ülke adlarından önce

The United States of America / Amerika Birleşik Devletleri

The United Kingdom   / Birleşik Krallık

The United Arab Emirates / Birleşik Arap Emirlikleri

The Netherlands / Hollanda

Ismi belli olan yerleri tanımlarken ve tanımlayıcı bir edatlı deyişten önce

 The house with big garden / Büyük bahçeli ev

The Palace of Dolmabahçe / Dolmabahçe Sarayı

  

Kutsal kitap ve mabetlerin başında 

The Bible: İncil  /  The old Church: Eski Kilise/  The Holy Quran: Kur’an-ı Kerim

The Blue Mosque: Mavi Cami

 

Özel bir adı izleyen ve meslek veya ticaret anlatan cins adların önünde

kullanılır

  Özkan the English teacher / İngilizce öğretmeni Özkan

– Volkan the technical Coordinator / Teknik koordinatör Volkan.

-Adnan the general manager / Genel müdür Adnan

Ada topluluklarından önce “the” kullanılır.

The Island Hawai / Hawai adaları

The Greece Islands / Yunanistan adaları

Nehir Okyanus ve sıradağ adlanrından önce “the” kullanılır.

The Pacific Ocean: Büyük(pasifik) Okyanus

The mountain Himalayas

Tren, gemi ve Uçak adlarından önce

The Airlines Plane of THY

The Anatolian Express Train: Anadolu Ekspresi Treni

 

Halka açık  işletmeler, kurumlar vs. adlarından once kullanılır.

The Halley Hotel –  The XYZ Bank  –  The Bizim Ev Restaurant

The Middle Eastern Languages Research Institute / Orta Doğu Dilleri Araştırma

Enstitüsü    wwww.ingilizcebankasi.com 

Müzik aygıtlarından önce

-The Flute: Flüt / -The guitar: gitar / – The violin / Keman / -The drum: davul

 

Üniversite, Okul, Hastane adlarından önce

The Akdeniz University / Akdeniz Üniversitesi

The Disaster Tent Hospital / Afet Çadır Hastanesi.

-The School of Fine Arts / Güzel Sanatlar Lisesi

 

Topluluğa ait bir tekil nesneden bahsederken öncesinde “the” kullanılır.

The bee industrious and beneficial. / Arı çalışkan ve yararlıdır.

Bir topluluğu, grubu ifade eden sıfatlardan önce “the” kullanılır.

-The athletes should be considered their private lives. / Sporcular özel hayatlarına dikkat etmelidir.

-The Italians are famous with the spaghetti. / İtalyanlar spagetti yemeği ile ünlüdür.

Doğada yalnız tek olan varlıklardan önce

The earth / The sky / The ocean

Belirleyici, tanımlayıcı EN -farklılık cümllerindeki sözcük öbeğinden önce “the”

kullanılır.

-This is the tallest building in Ankara. / -Bu Ankara’nın en yüksek binasıdır.

-Black horses are the most popular animals in the village. / -Siyah atlar köyde en çok popüler

hayvanlardır.

 “En üstün” anlamılarını alan ifadelerinin Ad olarak kullanıdıkları durumlarda

“the” kullanılır.

 This is the best She can do /  Bu onun yapabileceğinin en iyisidir.


Eğer cümlelerde “the second, the most, the best, the worst  geçiyorsa “the”

mevcuttur.

The second athlete: İkinci sporcu. / The worst person: Et kötü personel.