COMPARISON / MUKAYASE-KARŞILAŞTIRMA


COMPARISON ; MUKAYESE/KARŞILAŞTIRMA (ÜSTÜNLÜK – EN ÜSTÜNLÜK)

    Comparison, İngilizce’de “mukayese, karşılaştırma” anlamındadır. İngilizce’de sıfat ve zarflar her biri kendi arasında mukayese edilebilir. Burada iki temel mukayese yapısından bahsedeceğiz. 1- “daha” anlamındaki: “comperative”,  2-“en iyi” anlamındaki ”superlative” yapıları.  aşağıda bu iki karşılaştırma yapıları hakkındaki bilgileri inceleyelim.

a) Sıfatlarda Mukayese

İngilizce’de sıfatın hece sayısına göre mukayese üç farklı şekilde yapılır. Hece sayısına göre aldığı ekler de farklı olmaktadır. 1.)Tek heceli sıfatlarda mukayase. 2.) İkiden fazla heceli sıfatlarda mukayese. 3.) İki heceli sıfatlarda mukayese. olarak üç kategoride ifade edilir.

1.) Tek Heceli Sıfatlarda Mukayese

Tek heceli sıfatlarda, comperative(daha…): sıfat-“er”, superlative(en…) “the” sıfat-“est” ekleri alarak ifade edilir. Aşağıdaki örnekleri inceleyelim.

Adjective(yalın)       Comparative(üstünlük)       Superlative(en üstünlük)

cheap (ucuz                cheaper (daha ucuz)           The cheapest (en ucuz)

Short (kısa)                 Shorter (daha kısa              The shortest (en kısa)

High (yüksek)              higher (daha yüksek)           the highest (en yüksek)

Dark (koyu)                 darker (daha koyu)             the darkest (en koyu)

Tall (uzun)                  taller (daha uzun)               the tallest (en uzun)

Brave (cesur)              braver (daha cesur)            the bravest (en cesur)

2.) İkiden ÇokHeceli Sıfatlarda Mukayese

İkiden fazla heceli sıfatlarda mukayese, (daha….); comperative “more”, (en….)superlative “the most” ekleri ile yapılır.

Adjective(yalın)    Comperative(üstünlük)         Superlative(en üstünlük)

Expensive (pahalı)   more expensive (daha pahalı)  the most expensive (en pahalı)

Interested (ilgili)     more interested (daha ilgili)     the most interested (en ilgili)

Frightening             more frightening                   the most frightening

(ürkütücü)             (daha urkütücü)                   (en ürkütücü)

 

3.) İki Heceli Sıfatlarda Mukayese

İki heceli sıfatlarda mukayese diğer iki duruma göre farklılık gösterir. İki heceli sıfatların üçü; tek hecelilerdeki mukayese yapıları olan üstünlük;“er ve en üstünlük; the…..est” eklerini alır. Bunların dışındaki iki heceli sıfatlar mukayaselerde, üstünlük; “more” ve en üstünlük; “the most” eklerini alırlar. Bu iki heceli sıfatlarda mukayese konusu karmaşık olduğu için geniş kaynaklara da bakılabilinir. 

Adjective (yalın)    Comperative (üstünlük)         Superlative (en üstünlük)

Narrow (dar)            narrower (daha dar)               the narrowest (en dar)

Happy (mutlu)          happier (daha mutlu)              the happiest (en mutlu)

Simple (basit)           simpler (daha basit)               the simplest (en basit)

 

“more ve the most” eklerini alarak mukayese edilenler yuklarıdakilerin dışında kalan iki heceli sıfatlardır

 

SINAVLARDA COMPERATIVE / MUKAYESE

    İngilizce seviye sınavlarında Mukayese (comperative) sorusu sorulduğunda, cümlede “than” eki aramalıyız. “Than” eki var ise cümlede bir kıyaslama olduğunu bilmeliyiz. Kıyaslama iki nesne yada  veya iki kişi nesne arasında yapılır. Cümlede “than” eki bulunmuyorsa bu comperative(mukayase) olmayacağı için superlative (en üstünlük) özelliğini aramalıyız.  İkiden fazla nesne veya kişi için  superlative( en üstünlük) özelliği geçerli olur. 

He is taller thanyou (are) O senden(sizden) daha uzun.

**************************************

Sıfatlarda comperative durumunda yukarıdaki cümlede parantez içinde gösterilen fiil opsiyoneldir. Genelde kullanılmaz. Ama zarflarda önemlidir.

This camera is more expensive thanyours. (Bu kamera sizinkinden daha pahalıdır.)

My son is the most intelligentstudentinthe classroom. (Oğlum sınıftaki en çalışkan öğrencidir.)

Eğer kıyas, kişinin bulunduğu yere (konuma) göre ise“in”edatı kullanılır.

My son is the most intelligentstudentofall his friends. (Oğlum arkadaşlarından en çalışkan olan öğrencidir.)

Eğer kıyas, kişinin emsalleri arasında ise“of”edatı kullanılır.

Soru şekli

Your article isthe most informative(article)ofall the article we have received. (Sizin makaleniz aldığımız makalelerden en kapsamlı olanıdır.)

“of veya in” edatları oldumu mutlaka superlative gidilmelidir. Ama işi daha çok karmaşık hale getirmek için of’tan sonraki yapıyı başa alarak sorarlar. Bu konudan en yaygın olarak sorulan soru şekli budur.

Ofall the article we have received, your article is…………………….informative. (Sizin makaleniz aldığımız makalelerden en kapsamlı olanıdır.)

Şeklinde cümleyi boş bırakarak sorarlar. Burada “than” olmadığı için comperative değil; “of” olduğu için superlative’dir deyip, şıklardan “the most”u işaretliyoruz.

Böyle sorularda bir de özne – tümleç uyumuna çok dikkat etmek gerekir. Özne tekil ise tümleç tekil; özne çoğul ise tümleç çoğul olmak zorundadır. Bu özellikten de soru gelebilir.

He is ………………….lenient managerswe have ever had. (O hayatımda gördüğüm en yumuşak müdürlerdendir.)

The most

One of the most

Doğru cevap “one of the most” dur. Burada özne – tümleç uyumu aranmalıdır. Eğer “the most lenient”i seçersek “o hayatımda gördüğüm en yumuşak müdürlerdir” anlamı çıkar ki yanlıştır.

Sıfatlarda comparision konusundan gelebilecek soruları ve nasıl yaklaşılması gerektiğini özetlersek;

1.Than’ in olup olmaması durumu:Varsa “comperative” dir yoksa superlative aranmalıdır.

2.“İn” ve “of” edatlarının kullanımı:Mukayese konuma göre ise “in”, emsallere göre ise “of” edatı kullanılır. Eğer bu iki edattan biri varsa mutlaka superlative’e gidilmelidir.

3.Bu edatların başa alınarak karmaşık bir şekilde sorulması:Burada dikkatli olup yapıyı görebilmek gerekir.

4.Superlative’ de özne – tümleç uyumu:Özne ve tümlecin tekil – çoğul açısından uyumunu ve yapının superlative olduğunu görmek soruyu çözmüş olmak demektir.

Equality

Sıfat ve Zarflarda “…e kadar” anlamına gelen eşitlik yapısıdır. Sorulabilen bir kalıptır. Yapı olarak “as/ so………as” şeklindedir. Araya sıfat veya Zarf gelir.

Olumlu:as………as

Olumsuz:as/so………as

She isasintelligentasher brother. (O kardeşi kadar zekidir.)

She isn’tas/sointelligentasher brother. (O kardeşi kadar zeki değildir.)

Yukarıdaki örnekte iki kişinin karşılaştırılması vardır. Bu yapıda ayrıca bir kişinin iki meziyeti de karşılaştırılabilir.

He isasintelligentashardworking. (O zeki olduğu kadar çalışkandır da.)

Katlamalı İfadelerde

The same………..as şeklindedir. “……….ile aynı” olarak çevrilir. Öncekinden farkı araya bir isim gelmesi ve as’in the same’e dönmesidir.

The same + noun + as şeklindedir.

He isthe sameageasI am. (O benimle aynı yaştadır.)

İpucu:Aradaki kelimenin sıfat/zarf mı yoksa isim mi olduğunu tespit etmek gerekir.

This manager ismorecapablethanthe previous.(manager) (Bu müdür öncekilerden daha yeteneklidir.)

Bu şekildeki kıyaslamalarda ikinci isim opsiyoneldir, kullanılmayabilir. Onun yerine “one veya ones” kullanılabilir. Burada özne – tümleç uyumu önemlidir. Eğer özne tekil ise tümleç tekil (one); özne çoğul ise tümleç çoğul (ones) olacaktır.

This manager ismorecapablethanthe previous one.  (Bu müdür öncekilerden daha yeteneklidir.)

Bu zamir iki yerde kullanılır. One – ones ve that – those’ dur. Birincisi genellikle sıfatlarla kullanılır. İkincisinin kullanımını sonra göreceğiz.

The studentsaremoreprolificthanthe otherones.(Bu öğrenciler diğerlerinden daha verimlidirler.)

This writer isthe mostdistinguished that Ihave ever seen.(Bu yazar şu ana kadar gördüğümüz en seçkin yazardır.)

KPDS’de bu yapının üç yönü sorulabilir:

1.the most yapısı sorulabilir.

2.Şu ana kadar (ever, so far …vb) sözcükleri sorulabilir.

3.Present perfect yapısı sorulabilir

Present Perfect yapısı her zaman superlative’de kullanılabilir. Bu cümleyi ayrıca değişik kelimelerle birkaç defa yazıp iyi kavramak gerekir. Sınavda bu iyi kavranmışsa rahatlık sağlar.

Düzensiz Sıfatlarda Comparision

Daha önce anlatılan comparision yapısına uymayan sıfatlara “düzensiz sıfatlar” denir. Bunlarda comparision için“er – the…est veya more – the most” yerine farklı sözcükler türetilmiştir.

Adjective(yalın)Comperative(üstünlük)Superlative(en üstünlük)

Good (iyi)                     better (daha iyi)                    the best (en iyi)

Bad (kötü)                    worse                                  the worst

Many, much (çok)          more                                   the most

Little (az)                     less                                     the least (few kurallıdır)

Old (yaşlı)                     older                                   the oldest

elder                                   the eldest (kardeşler arasında)

Far (uzak)                    farther                                the farthest (mesafe olarak)

further                                the furthest (soyut olarak)

Not:Özellikle ilk dördü çok önemlidir. İyi bilmek gerekir.

He isthe oldeststudentinthe classroom. (O sınıftaki en yaşlı öğrencidir.)

She is myeldersister. (O benim ablamdır.)

This isthe bestfilm Ihaveso farwatched.(Bu film şu ana kadar izlediğim en iyi filmdir.)

Superlative, present perfect ve şu ana kadar ifadelerine dikkat ediniz.

This study is notworsethanthe previousone.(Bu çalışma öncekinden daha kötü değildir.)

Multiple Comparisons

Çok , katlı karşılaştırma olup, KPDS’de en çok sorulan yapıdır. Gerek sıfatlarda gerekse zarflarda kat ifadesinden sonra “as many/much as” ifadesi yazılır.

As many as:sayılabilenler için kullanılır.

As much as:sayılamayanlar için kullanılır

I havetwiceas many books asyou have (do) (Ben senden iki kat daha fazla kitaba sahibim.)

Bu cümle şu şekilde de yazılabilir.

I havetwicebooksas many asyou have (do) (Ben senden iki kat daha fazla kitaba sahibim.)

He hastwiceas much money asI do. (O benden iki kat daha fazla paraya sahiptir.)

Soru şekli

1.much ve many ayırımı sorulabilir

2.katlama sözcüğü (once, twice, three times……) sorulabilir.

3.Tüm kalıp (as much as, as money as) sorulabilir

To double:iki kat artmak

To triple:üç kat artmak

To quadruple:dört kat artmak

Our populationhas doubledoverthe last twenty-five years. (Nüfusumuz son 25 yılda iki kat artmış.)

Bu yapıda “…daha fazla” ifadesi nasıl eklenebilir? (iki kattan/üç kattan/dört kattan daha fazla) Yardımcı fiil ile temel fiil arasına “more than” yazılarak bu anlam verilir.

Our populationhasmore thandoubledoverthe last twenty-five years. (Nüfusumuz son 25 yılda iki kattan daha fazla artmış.)

Comparision konusunun en zor sorusu bu yapıdaki “more than” ifadesidir. Bir kez KPDS’de sorulmuştur.

Zarflarda Mukayese

Zarflar da sıfatlar gibi kendi aralarında kıyaslanabilirler. Sıfatların kıyaslamalarının iyi anlaşılması bu konuya çok iyi bir hazırlık olur. Çünkü orada anlatılan kurallar zarf kıyaslamaları için de geçerlidir. Maddeler (iki madde ve düzensizler olmak üzere) halinde zarfların kıyaslamalarını açıklamaya çalışalım.

1.) Sonuna “ly” alan Zarflarda:Bunlarda kıyas “more ve the most” ile yapılır.

Adverb(yalın)Comparative(üstünlük)Superlative(en üstünlük)

Quickly (hızlı)                more quickly (daha hızlı)         the most quickly (en hızlı)

Carefully (dikkatli)          more carefully                      the most carefully

Fortunately (şans eseri)  more fortunately                   the most fortunately

2.) Sonuna “ly” almayan Zarflarda:Bunlarda kıyas “er ve the…est” ile yapılır.

Adverb(yalın)Comparative(üstünlük)Superlative(en üstünlük)

Hard (sıkı)                    harder (daha sıkı)                  the hardest (en sıkı)

Fast (hızlı)                    faster                                  the fastest

Early (erken)                earlier                                 the earliest

Early zarfı sonunda “ly” olduğu için birinci maddeye dahil olmalıdır diye bir düşünce akla gelebilir ama bu istisnai bir durum olup orijin olarak “ly” harfleri vardır. Yani sıfattan “ly” eki ile türetilmemiştir.

3.) Düzensiz Olan Zarflarda:Sıfatlarda olduğu gibi düzensiz zarflarda da comparison için kelimeler türetilmiştir.

Adverb(yalın)Comparative(üstünlük)Superlative(en üstünlük)

Well (iyi)                      better (daha iyi)                    the best (en iyi)

Badly (Kötü)                 worse                                  the worst

Much (çok)                   more                                   the most

Little (az)                     less                                     the lest

Dikkat edilirse düzensiz sıfat ve zarfların comparison durumları aynıdır. Bunlar kullanımlarına göre sıfat veya zarf durumuna geçerler.

He has a better English than my English. (O benim İngilizcemden daha iyi Bir İngilizce’ye sahiptir.)

He speaks better than I do. (O benden daha iyi İngilizce konuşur.)

Birinci cümlede “better” sıfat, ikincisinde zarftır.

She drives the best carefully of all her friends. (O tüm arkadaşlarından en dikkatli bir şekilde araba kullanır.)

My wife drives more carefully thanI do. (Eşim benden daha dikkatli bir şekilde araba kullanır.)

Not:Zarf comparisonlarında karşılaştırılan kişiler değil;  kişilerin yaptığı eylemlerdir. Bu yüzden comperative yapısında sonda “than I me” diyemeyiz. Bir fiil söylemek zorundayız. Çünkü karşılaştırılan iki eylemdir.

I like footballmore thanmy wifelike does. (Ben futbolu eşimin sevdiğinden daha fazla severim.)

Eğer yukarıdaki cümleyi “than my wife” ile bitirirsek “Ben futbolu eşimden daha fazla severim” anlamı çıkar ki bu da tehlikeli bir durumdur.

Equality

Sıfatlardaki eşitlik durumu ile aynıdır. Tek fark sıfat ve zarf kullanımından kaynaklanan (araya zarf gelme, much kullanma vb.) farklardır.

He is unlikely to learnas much asI am. (Onun benim kadar kazanması olası değildir.)

This boy doesn’t studyso hard ashis brother does. (Bu çocuk kardeşi kadar sıkı çalışmaz.)

You earntwiceas much asI do (Siz benim iki katım kadar kazanıyorsunuz.)

Katlamalı ifadelerde sıfatlarda as much as kullanılır.