English 5 Birinci Ünite My Daily Routines Kelimeleri


2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 5.(beşinci) sınıflar  1. (birinci) ünite My Daily Routines konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. English kitabı kelimeleridir.

tick tik tak
daily günlük
claerly açıkca
items öğeler
routines rutin
aloud yüksek sesle
some bazı / biraz
explain açıklamak
answers cevaplar
about Hakkında
necessary gerekli
unknown bilinmeyen
function işlev /fonksiyon
date randevu
tell haber vermek
essential asıl
information bilgi
recorded kaydedilmiş
dealing ilişki
slowly yavaşça
understand anlamak
look bakmak
conversation muhabbet
make yapmak
attention ilgi /alaka
remember hatırlamak
remind hatırlatmak
over üzerinde
ask sormak
front yönelmek
half past buçuk geçe (saatte)
quarter past çeğrek geçe (saatte)
quarter to çeğrek var (saatte)
correct doğru
order diğer
twice köhne
expression ifade/anlatım
again tekrar
speaker konuşmacı
put koymak
if eğer
give vermek
themselves kendilerine
elicit bilgi edinmek
return iade etmek
evenings akşamları
describing tanımlama
regularly düzenli olarak
inquiries kaynak
communication iletişim
dependent bağımlı
repetition tekrar
repairs tamirat
chart çizelge
learn öğrenmek
filling dolgu
according uyma
presentation sahneleme/sunum
classmates sınıf arkadaşı
in front of önünde
comprehend kavramak
describing açıklama
remind hatırlatmalarda bulunma
character karakter
pronunciation telaffuz
randomly rasgele
silently sessizce
shower duş
dressed giyinik
identify tanımak
members üyeler
strong güçlü /kuvvetli
weaker güçsüz
guess tahmin etmek
sentences cümleler
phrases ifade etmek
options opsiyonlar
circle daire içine almak
pausing duraklama
observe gözlemlemek
dialogues diyaloglar
brief Kısa ve öz
checklist kontrol listesi
dossiers dosyalar