İngilizce gezegenler, sıralama sayıları ve superlative konu anlatımı


İngilizce gezegenler hakkında kelimeler aşağıda verilmiştir. Tablonun altında gezegenler hakkında örnek cümleler vardır. “Ordinal Numbers” ve  “Superlative” konusu da örnek cümlelerin altında anlatılmıştır.

İngilizce Türkçe
Solar system Güneş sistemi
Sun Güneş
Mercury Merkur
Venus Venüs
Earth Dünya
Mars Mars
Jupiter Jüpiter
Saturn Satürn
Uranus Uranüs
Neptune Neptün
Milkyway Samanyolu
Galaxy Galaksi
Space Uzay
Space shuttle Uzay mekiği
Dwarf planet Cüce gezegen
Asteroid Asteroid
Satellite Uydu
Orbit Yörünge
Turn around / orbit / rotate Etrafında dönmek
Moon Ay
Comet Kuyruklu yıldız
Universe Evren
Astronaut Astronot

 

Ayrıca gezegenlerle ilgili şu şarkıyı dinleyebilirsiniz:

Gezegenlerle ilgili örnek cümleler;

– There are eight planets in our solar system. (Güneş sistemimizde sekiz gezegen vardır.)

– Mercury is the closest planet to the Sun. (Merkür Güneş’e en yakın gezegendir.)

– Mercury is the smallest planet. (Mercur en küçük gezegendir.)

– The largest planet is Jupiter. (En büyük gezegen Jüpiterdir.)

– Neptune is the farthest planet from the Sun. (Neptün Güneş’ten en uzak gezegendir.)

– Pluto is a dwarf planet. (Plüton cüce gezegendir.)

– Our galaxy’s name is Milky Way. (Bizim galaksimizin adı Samanyolu.)

– The Moon is the Earth’s satellite. (Ay, Dünya’nın uydusudur.)

– Mars is also known as “Red Planet”. (Mars “Kızıl Gezegen” olarak da bilinir.)

– The planets turn around the Sun. (Gezegenler Güneş’in etrafında döner.)

– Every planet has its own orbit. (Her gezegenin kendi yörüngesi vardır.)

– Venus rotates the Sun from west to east. (Venüs Güneş’in etrafında batıdan doğuya doğru döner.)

– The Earth orbits the Sun in 365 days ans 6 hours. (Dünya, Güneş’in etrafında 365 gün 6 saatte döner.)

– Neptune is the coldest planet. (Neptün en soğuk gezegendir.)

– Mercury is the hottest planet. (Merkür en sıcak gezegendir.)

– Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune have rings. (Jüpiter, Satürn, Uranus ve Neptün’ün halkaları vardır.)

– NASA stands for National Aeronautics and Space Administration. (NASA’nın açılımı Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’dir.)

– Planets’ orders according to their distance to the Sun are as the following: Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. (Gezegenlerin Güneş’e olan uzaklıklarına göre sıraları şöyledir: Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs ve Neptün.)

– Planet’s order from the largest to the smallest is as the following: Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, Earth, Venus, Mars and Mercury. (Gezegenlerin en büyükten en küçüğe doğru sıralaması şöyledir: Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Dünya, Venüs, Mars ve Merkür.)

 

Sıralama Sayıları:

İngilizce sıralama sayıları (ordinal numbers) “birinci, ikinci, üçüncü….” şeklindeki sayılardır.

Türkçede bunları ifade ederken sayı ve yanına nokta koyarız: 1. gibi.

İngilizcede ise kısaca gösterilişleri bu şekilde değildir. Aşağıdaki tabloyu inceleyiniz.

İngilizce yazılışları Sayıyla yazılışları Anlamı
The first 1st 1.
The second 2nd 2.
The third 3rd 3.
The fourth 4th 4.
The fifth 5th 5.
The sixth 6th 6.
The seventh 7th 7.
The eighth 8th 8.
The ninth 9th 9.
The tenth 10th 10.
The eleventh 11th 11.
The twelfth 12th 12.
The thirteenth 13th 13.
The fourteenth 14th 14.
The fifteenth 15th 15.
The twentieth 20th 20.
The twenty-first 21st 21.
The twenty-second 22nd 22.
The twenty-third 23rd 23.
The twenty-fourth 24th 24.
The thirtieth 30th 30.
The thirty-first 31st 31.
The fortieth 40th 40.
The fiftieth 50th 50.
The sixtieth 60th 60.
The seventieth 70th 70.
The eightieth 80th 80.
The ninetieth 90th 90.
The hundredth 100th 100.

 

İngilizce sıralama sayılarında, sayılar sonlarına “-th” ekini alırlar. Ancak 1. (the first – 1st) , 2. (the second – 2nd) ve 3. (the third – 3rd) bu kurala dahil değildirler. Bunlar düzensiz sayılardır ve direkt kelime olarak değişime uğrarlar. Bunun yanısıra sadece ‘birinci’ ‘ikinci’ ya da ‘üçüncü’ derken bu şekilde ‘the first’ ‘the second’ ve ‘the third’ olarak değişmezler, sonu 1 ile tüm sayılarda bu böyledir. Örneğin ‘yirmi birinci’ derken ‘the twenty-first’ deriz.

Sıralama sayıları “the” ile kullanılır.

 

-th eki getirilirken dikkat edilmesi gerekenler: 

Five – the fiveth olmaz , doğrusu: the fifth

Twelve – the twelveth olmaz , doğrusu: the twelfth

Yani son iki harfi “-ve” ile biten sayılar “-th-“ eki alırken “-ve” düşer yerine “-f” gelir.

 

Nine – the nineth olmaz, doğrusu: the ninth

e harfi düşer.

 

Eight – the eightth olmaz, doğrusu: the eighth

eight” zaten –t ile bittiği için sadece –h getirilir.

 

Sonu –y harfi ile biten sayılarda (yani sonu 0 ile biten sayılarda) sondaki –y harfi düşer ve –ieth ekleriz.

Twenty – the twentieth

Thirty – the thirtieth

 

Örnek cümleler:

Mercury is the first planet from the Sun. (Merkür Güneşe olan uzaklığına göre birinci gezegendir.)

Venus is the second planet from the Sun. (Venus Güneşe olan uzaklığına göre ikinci gezegendir.)

Earth is the third planet from the Sun. (Dünya Güneşe olan uzaklığına göre üçüncü gezegendir.)

Mars is the fourth planet from the Sun. (Mars Güneşe olan uzaklığına göre dördüncü gezegendir.)

Jupiter is the fifth planet from the Sun. (Jüpiter Güneşe olan uzaklığına göre beşinci gezegendir.)

Saturn is the sixth planet from the Sun. (Satürn Güneşe olan uzaklığına göre altıncı gezegendir.)

Uranus is the seventh planet from the Sun. (Uranüs Güneşe olan uzaklığına göre yedinci gezegendir.)

Neptune is the eighth planet from the Sun. (Neptün Güneşe olan uzaklığına göre sekizinci gezegendir.)

 

SUPERLATIVE

Superlative İngilizcede “en” anlamında kullanılır. “en büyük” , “en küçük”  “en uzak” gibi.

Kısa sıfatlarda;

İki ve daha az hecesi olan sıfatlara kısa sıfatlar denir. Bu sıfatlarda superlative yapılırken sıfatın sonuna –est eki ekleriz ve sıfatın önünde “the” olur.

Superlative haldeki bir sıfattan önce “the” kullanılır.

short(kısa) – the shortest (en kısa)

tall(uzun) – the tallest (en uzun)

 

-est eki getirilirken dikkat edilmesi gerekenler

1) Eğer bir kısa sıfat “–e” harfi ile bitiyorsa sadece “–st” eki getirilir.

Örnek: large – the largest  (geniş – en geniş)

nice – the nicest       (hoş – en hoş)

close – the closest     (yakın – en yakın)

 

2) Eğer bir kısa sıfatın son üç harfi ünsüz – ünlü – ünsüz şeklindeyse, sondaki ünsüz harf tekrarlanır. Bu kural x, w, y harfleri için geçersizdir.

Örnek:  big – the biggest   ( büyük – en büyük)

fat – the fattest     (şişman – en şişman)

new – the newest (yeni – en yeni)

3) Eğer bir sıfat –y harfi ile bitiyorsa ve –y harfinden önce ünsüz bir harf varsa sondaki –y düşer ve sıfata –iest takısı getirilir.

Örnek:   happy – the happiest (mutlu – en mutlu)

easy – the easiest     (kolay – en kolay)

 

Mercury is the closest planet to the Sun. (Merkür Güneş’e en yakın gezegendir.) / The closest planet to the Sun is Mercury. (Güneşe en yakın gezegen Merkürdür.)

Mercury is the smallest planet. (Merkür en küçük gezegendir.)

The smallest planet is Mercury. (En küçük gezegen Merkürdür.)

 

The largest planet is Jupiter. (En büyük gezegen Jüpiterdir.)

Jupiter is the largest planet. (Jüpiter ne büyük gezegendir.)

 

Neptune is the coldest planet. (Neptün en soğuk gezegendir.)

The coldest planet is Neptune. (En soğuk gezegen Neptündür.)

 

Mercury is the hottest planet. (Merkür en sıcak gezegendir.)

The hottest planet is Mercury. (En sıcak gezegen Merkürdür.)

 

Venus is the brightest planet. (Venüs en parlak gezegendir.)

The brightest planet is Venus. (En parlak gezegen Venüstür.)

 

Uzun sıfatlarda;

Üç ve daha fazla hecesi olan sıfatlara uzun sıfatlar denir. Bu sıfatlarda superlative yapılırken sıfatın önüne “the most” getirilir ve sıfatın kendisi bir ek almaz.

beautiful – the most beautiful (güzel – en güzel)

difficult – the most difficult (zor – en zor)

intelligent – the most intelligent (zeki – en zeki)

 

I think, Neptune is the most beautiful planet. (Bence Neptün en güzel gezegen.)

I think, Jupiter is the most mysterious planet in our solar system. (Bence Jüpiter güneş sistemimizdeki en gizemli gezegen.)

Düzensiz sıfatlarda;

İngilizce’de beş adet düzensiz sıfat vardır ve bu sıfatlar superlative yapılırken de diğer sıfatlardan farklıdır. Belirli bir kuralı olmadığı için bu beş sıfatın superlative halleriyle birlikte ezberlenmesi gerekir. Bu sıfatlar;

Sıfatın yalın hali Sıfatın Superlative hali
Good (iyi) The best (en iyi)
Bad (kötü) The worst (en kötü)
Far (uzak) The farthest / the furthest (en uzak)
Much / many (çok) The most (en çok)
Little (az) The least (en az)

 

Neptune is the farthest planet from the Sun. (Neptün Güneş’ten en uzak gezegendir.)

The farthest planet from the Sun is Neptune. (Güneşten en uzak gezegen Neptündür.)

 

Full moon is the best phase of the moon. (Dolunay, ayın en güzel evresidir.)

The best phase of the moon is full moon. (Ayın en güzel evresi dolunaydır.)