İngilizce televizyon programları, “what kind of…” soruları, favori TV programı sorma cevaplama, “How many hours of…” soruları, Simple Past Tense (Geçmiş Zaman) konu anlatımı


İngilizce televizyon programları hakkındaki kelimeler aşağıda tablo şeklinde verilmiştir. Tablonun altında ise “What kind of” soruları, “favorite TV programme”, “How many hours of TV ……….?” soruları ve “Simple Past Tense” anlatılmıştır.

İngilizce yazılışları Okunuşları Türkçe karşılıkları
Game Show Geym şov Yarışma programı
Documentary Dokümentıri Belgesel
The news Dı nius Haberler
Soap opera Sop opıra Pembe dizi
Reality TV Show Rialiti TiVi şov Sıradan insanların yaşamları hakkında tv programı
Chat Show Çet şov Sohbet programı
Quiz Show Kuiz şov Bilgi yarışması programı
Cartoon Kartun Çizgi film
Police drama Polis drama Polisler hakkında dizi
Comedy programme Kamidi progrem Komedi programı
Film Fiılm Film
Nature programme Neyçır progrem Doğa hakkında TV programı
Sports programme Sports progrem Spor programı

 

What kind of

kind” kelimesi “tür” anlamına gelmektedir. İngilizcede “tür” anlamına gelen diğer kelimeler ise; “type” , “sort” , “genre”. Yani;

What kind of TV programmes do you watch?

What type of TV programmes do you watch?                   Bu dört soru da aynı

What sort of TV programmes do you watch?                     anlama gelmektedir.

What genre of TV programmes do you watch?

 

What kind of TV programmes do you watch? (Ne tür TV programları izlersin?)

                                      I watch quiz shows. (Yarışma programları izlerim.)

What kind of TV programmes does he watch? (O ne tür TV programları izler?)

                            He watches cartoons. (Çizgi film izler.)

 

 What kind of TV programmes does she watch? (O ne tür TV programları izler?)

                                               She watches cooking shows. (O yemek programları izler.)

 

 What kind of TV programmes do they watch? (Onlar ne türk TV programları izler?)

                                      They watch documentaries. (Onlar belgesel izler.)

 

 What kind of TV programmes does Emily watch? (Emily ne tür TV programları izler?)

                                               She watches sport shows. (Spor programları izler.)

What kind of TV programmes do you like? (Ne tür TV programları seversin?)

                                      I like talk show. (Talk showları severim.)

 

 What kind of TV programmes does he like? (O ne tür TV programları sever?)

                                               He likes cooking shows. (Yemek programlarını sever.)

 

 What kind of TV programmes does she like? (O ne tür TV programlarını sever?)

                                      She likes series. (Dizi sever.)

 

 What kind of TV programmes do your parents watch? (Annen ve baban ne tür TV programları izler?)

                            They watch the news. (Haberleri izlerler.)

 

Favorite TV Programme

“Favorite” veya “favourite”  “favori, en sevilen” anlamına gelir. “favorite” Amerikan İngilizcesindeki yazılışı, “favourite” İngiliz İngilizcesindeki yazılışıdır.

Bir kişinin en sevdiği TV programını sorarken de bu kelimeyi kullanırız.


What is your favorite TV programme? (En sevdiğin TV programı nedir?)

My favorite TV Programme is “the Big Bang Theory”. (En sevdiğim TV programı “the Big Bang Theory”.) / It is “the Big Bang Theory”. (“The Big Bang Theory”.)

 

 What is his favorite TV programme? (Onun en sevdiği TV programı nedir?)

His favorite TV Programme is “the Simpsons”. (Onun en sevdiği TV programı “the Simpsons”.) / It is “the Simpsons”. (“The Simpsons”.)

 

 What is her favorite TV programme? (Onun en sevdiği TV programı nedir?)

Her favorite TV Programme is “the Dr. Oz Show”. (Onun en sevdiği TV programı “the Dr. Oz Show”.) / It is “the Dr. Oz Show”. (“The Dr. Oz Show”.)

 

 What is John’s favorite TV programme? (John’un en sevdiği TV programı nedir?)

His favorite TV Programme is “the Martha Stewart Show”. (Onun en sevdiği TV programı “the Martha Stewart Show”.) / It is “the Martha Stewart Show”. (“The Martha Stewart Show”.)

 

  What are your favorite TV programmes? (En sevdiğin TV programları nelerdir?)

                                                                           My favorite TV programmes are “Game of Thrones” and “Doctor Who”. (En sevdiğim TV programları “Game of Thrones” ve “Doctor Who”.) / They are “Game of Thrones” and “Doctor Who”. (“Game of Thrones” ve “Doctor Who”.)

 

  What are her favorite TV programmes? (Onun en sevdiği TV programları nelerdir?)

                                                                           Her favorite TV programmes are “the Ellen Degeneres Show” and “South Park”. (Onun en sevdiği TV programları “the Ellen Degeneres Show” ve “South Park”.) / They are “the Ellen Degeneres Show” and “South Park”. (“the Ellen Degeneres Show” ve “South Park”.)

 

  What are Vicky’s favorite TV programmes? (Vicky’nin en sevdiği TV programları nelerdir?)

                                                                           Her favorite TV programmes are “Avatar the Last Airbender” and “The Simpsons”. (Onun en sevdiği TV programları “Avatar the Last Airbender” ve “The Simpsons”.) / They are “Avatar the Last Airbender” and “The Simpsons”. (“Avatar the Last Airbender” ve “The Simpsons”.)

 

How many hours of TV do/does ……. watch everyday?

How many” “Kaç tane” anlamına gelir. “How many hours of TV do/does …….. watch everyday?” sorusu ise bir kişinin günde kaç saat TV izlediğini sormak için kullanılır.

How many hours of TV do you watch everyday?
How many hours of TV do they watch everyday?
How many hours of TV do Gary and Alvin(they) watch everyday?
How many hours of TV does he watch everyday?
How many hours of TV does she watch everyday?
How many hours of TV does Yvette(she) watch everyday?
How many hours of TV does Jake(he) watch everyday?

 

How many hours of TV do  you watch everyday? (Günde kaç saat TV izlersin?)

I watch 2 hours of TV everyday. (Günde 2 saat TV izlerim.)

 

How many hours of TV do  they watch everyday? (Onlar günde kaç saat TV izler?)

They watch 4 hours of TV everyday. (Onlar günde 4 saat TV izler.)

 

How many hours of TV do  Gary and Alvin watch everyday? (Gary ve Alvin günde kaç saat TV izler?)

They watch 8 hours of TV everyday. (Onlar günde 8 saat TV izler.)

 

How many hours of TV does he watch everyday? (O günde kaç saat TV izler?)

He watches 5 hours TV everyday. (O günde 5 saat TV izler.)

 

How many hours of TV does she watch everyday? (O günde kaç saat TV izler?)

She watches 3 hours of TV everyday. (O günde 3 saat TV izler.)

 

How many hours of TV does Yvette watch everyday?

She watches one hour of TV everyday. / She watches an hour of TV everyday. (O günde 1 saat TV izler.)

 1 saat tekil olduğu için “hours” değil “hour” kullandık. 1 saat demek için “one hour” ya da “an hour” kullanılır. “hour” kelimesi “h” harfi ile başlamasına rağmen, baştaki “h” harfi okunmadığı için “a hour” değil “an hour” olarak yazılır ve söylenir.

 

How many hours of TV does Jake watch everyday? (Jake günde kaç saat TV izler?)

He watches 11 hours of TV everyday. (O günde 11 saat TV izler.)

 

SIMPLE PAST TENSE

Simple Past Tense, geçmiş zamandır. Geçmişte olmuş ve bitmiş olayları ya da durumları ifade ederken kullanırız.

Was/Were  (to be)

“Be” Simple Present Tense(Geniş Zaman)’de “am/is/are”dır. Ancak Simple Past Tense(Geçmiş Zaman)’de “was/were”dür. Tıpkı “am/is/are”lı Geniş Zaman cümleleri gibi, “was/were” olan Geçmiş zaman cümlelerinde de verb(eylem) yoktur. Çünkü bunlar durum cümleleridir.

Örneğin; I am 12 years old. (12 yaşındayım.) = Simple Present Tense(Geniş Zaman)’de kurulmuş olan cümlede eylem yoktur, bir durumu ifade eder.

I was 11 years old last year. (Geçen sene 11 yaşındaydım.) = Simple Past Tense(Geçmiş Zaman)’de kurulmuş olan bu cümlede de eylem yoktur, çünkü geçmişteki bir durumu ifade eder.


 

Time Expressions;

 

We were at the school yesterday. (Dün okuldaydık.)

 Yesterday was my birthday. / It was my birthday yesterday. (Dün benim doğum günümdü.)

 

It is Friday today, it was Thursday yesterday. (Bugün Cuma, dün perşembeydi.)

She wasn’t at home. (O evde değildi.)

They were in Germany last summer. (Onlar geçen yaz Almanya’daydı.)

Alan and Adam weren’t best friends. (Alan ve Adam en yakın arkadaş değillerdi.)

 They were’nt at home four hours ago. (4 saat önce evde değillerdi.)

 

Yes/No Questions

Yes/No questions, yani cevabı “Evet” ya da “Hayır” olan sorular yapmak için yardımcı fiil başa getirilmelidir. Was / Were ile özne yer değiştirmelidir;

 

Were you at school yesterday? (Dün okulda mıydın?)

+ Yes, I was. / – No, I wasn’t.

 

Was he at home three days ago? (O üç gün önce evde miydi?)

+ Yes, he was. / No, he wasn’t.

 

Were they friends? (Onlar arkadaş mıydı?)

+ Yes, they were. / – No, they weren’t.

 

Was Caleb at the library? (Caleb kütüphanede miydi?)

+ Yes, he was. / – No, he wasn’t.

 

Eylem cümleleri, V2

V2 Eylemin ikinci halidir. Geçmiş zamanda olumlu eylem cümlesi yapmak istediğimizde eylemin ikinci halini kullanırız. Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılmaz.

 

V2 = Ved

Düzenli fiillerde fiilin sonuna –ed takısı eklenerek V2 yapılır;

walk – walked

accept – accepted

allow – allowed         

 

-ed takısı getirilirken dikkat edilmesi gerekenler;

Fiil –e harfi ile bitiyorsa sadece –d getirilir;

admire – admired

agree – agree

amuse – amused

 

Fiil –y harfi ile bitiyorsa ve –y’den önce ünsüz harf varsa, –y düşer –ied takısı getirilir;

study – studied

y’den önce ünlü harf varsa –y düşmez;

play – played

pray – prayed

 

Eğer bir eylemin son üç harfi ünsüz-ünlü-ünsüz şeklindeyse sondaki ünsüz harf tekrarlanır;

sip – sipped

skip – skipped  

Bu kural son harfi x, y ve w olan fiiller için geçersizdir;

show – showed

fix – fixed

 

Düzensiz fiiller;

Düzensiz fiillerin belirli bir kuralı yoktur, başlıca düzensiz fiiller aşağıdaki tabloda verilmiştir.

 

Yalın hali V1 V2 Türkçe
arise arose ortaya çıkmak, yükselmek
awake awoke uyanmak
be was, were olmak
bear bore katlanmak,
beat beat dövmek, yenmek
become became olmak
begin began başlamak
bite bit ısırmak
bleed bled kanamak
blow blew üflemek
break broke kırmak, bozmak
bring brought getirmek
build built Inşa etmek
burn burned / burnt yanmak, yakmak
buy bought satın almak
catch caught yakalamak
choose chose seçmek
come came gelmek
cost cost fiyatı olmak
cut cut kesmek
dig dug kazmak
do did yapmak
draw drew çizmek
dream dreamed / dreamt hayal etmek, rüya görmek
drink drank içmek
drive drove araba kullanmak
eat ate yemek
fall fell düşmek
feed fed beslemek
feel felt hissetmek
fight fought kavga etmek
find found bulmak
fly flew uçmak
forbid forbade yasaklamak
forget forgot unutmak
forgive forgave affetmek
freeze froze donmak
get got almak
give gave vermek
go went gitmek
grow grew büyümek, yetiştirmek (bitki vs.)
hang hung asmak, sarkmak
have had sahip olmak
hear heard işitmek
hide hid saklamak
hit hit vurmak, çarpmak
hold held tutmak, toplantı vs. yapmak
hurt hurt ağrımak, incitmek, yaralamak
keep kept muhafaza etmek
know knew bilmek, tanımak
learn learned / learnt öğrenmek
leave left ayrılmak (birinden ya da bir yerden)
lend lent ödünç vermek
let let izin vermek
lose lost kaybetmek
make made yapmak
mean meant anlamına gelmek
meet met tanışmak, buluşmak
pay paid ödemek
prove proved kanıtlamak
put put koymak
read read* (yazılışları aynı olsa da V2 read “red” şeklinde okunur.) okumak
ride rode bisiklet sürmek
ring rang zil, telefon ya da çan çalması
run ran koşmak
say said söylemek
see saw görmek
sell sold satmak
send sent göndermek
set set ayarlamak, kurmak
shoot shot ateş etmek, vurmak
sing sang şarkı söylemek
sink sank batmak (suya batmak)
sit sat oturmak
sleep slept uyumak
smell smelled/smelt Koklamak, kokmak
speak spoke konuşmak
spell spelled / spelt hecelemek
spend spent harcamak, zaman geçirmek
stand stood ayakta durmak
steal stole çalmak
swim swam yüzmek
take took almak
teach taught öğretmek
tear tore yırtmak
tell told anlatmak
think thought düşünmek
throw threw fırlatmak
understand understood anlamak
wake woke uyanmak
wear wore giymek
weep wept ağlamak
win won kazanmak
write wrote yazmak

 

Cümle Kurma;

Simple Past Tense’de tüm özneler için aynı kurallar geçerlidir.

Eğer cümle olumluysa özneden sonra eylemin ikinci hali (V2) getirilir. Eğer cümle olumsuzsa özneden sonra didn’t + V1 getirilir.

 

I watched the Vikings yesterday. (Dün Vikingleri izledim.)  (Olumlu)

I didn’t watch the Vikings yesterday. (Dün Vikingleri izlemedim.) (Olumsuz)

 

She came home to watch the movie with me. (Filmi benimle izlemek için eve geldi.)

 

I bought some coke from the market. (Marketten biraz kola aldım.)

                          I didn’t buy any bread. (Hiç ekmek almadım.)

 

 We watched the match last weekend. (Geçen hafta maçı izledik.)

                                 They didn’t watch the match last weekend. (Onlar geçen hafta maçı izlemedi.)

 

Yes/No Questions

Yes/No Questions oluştururken de, yardımcı fiil en başa getirilmedi, sonra da özne sonra da V1.

Tüm öznelerde “did” ve “V1” değişmeden aynı şekilde kullanılır.

 

 Did you watch South Park yesterday? (Dün South Park izledin mi?)

                                      + Yes, I did.  /  No, I didn’t.

 

Did they celebrate his birthday? (Onun doğum gününü kutladılar mı?)

                                + Yes, they did. / – No, they didn’t.

 

Did Joel go to Canada last year? (Joel geçen sene Kanada’ya gitti mi?

                                          + Yes, he did. / – No, he didn’t.

 

 Did you write a letter to your mother? (Annene mektup yazdın mı?)

                                            + Yes, I did. / No, I didn’t.