IRREGULAR VERBS İngilizce Düzensiz Fiiller


IRREGULAR VERBS – DÜZENSİZ FİİLLER 

Present (V1) –Past  (V2) –Past Participle (V3) –Meaning In Turkish(Türkçe anlamı)

 

abide /ıbayd/ – abode (abided) /ıbood/ – abode (abided) /ıbood/:  Katlanmak, dayanmak

 

arise /ırayz/ – arose /ırooz/ – arisen /ırayzn/: Ortaya çıkmak, doğmak (güneş vb.)

 

be/bi/ was, were /waz/, /wör/ been /biin/ Olmak

 

bear/beır/ bore/boor/ borne, born/boorn/ Doğurmak, katlanmak, dayanmak

 

beat /biıt/ beat/biıt/ beaten/biıtn/ Dövmek, yenmek

 

become /bikam/ became /bikeym/ become /bikam/ Olmak

 

begin /bigin/ began /bigæn/ begun /bigan/ Başlamak

 

bend /bend/ bent /bent/ bent /bent/ Eğmek, bükmek

 

bet /bet/ bet (betted)/bet//betıd/ bet (betted)/bet//betıd/ Bahse girmek

 

bid /bid/ bade (bid) /beyd/ /bid/ bidden (bid)/bidn//bid/ Teklif vermek, ihalede fiyat önermek

 

bind /baynd/ bound /baund/ bound /baund/ Sınırlamak, bağlamak-yapıştırmak

 

bite /bayt/ bit /bit/ bit /bit/ Isırmak

 

bleed /bliid/ bled /bled/ bled /bled/ Kanamak

 

blow/bloo/ blew/bluu/ blown /blown/ Esmek, üflemek

 

break/brek/ broke/brok/ broken/brokn/ Kırmak

 

breed /briid/ bred /bred/ bred /bred/ Beslemek, yetiştirmek, üremek

 

bring /bring/ brought /broot/ brought /broot/ Getirmek

 

broadcast/brodkast/ broadcast/brodkast/ broadcast/brodkast/ Yayınlamak (radio,tv)

 

build/bild/ built /bilt/ built /bilt/ Inşaa etmek

 

burn/börn/ burnt /börnt/ burnt /börnt/ Yakmak, yanmak

 

burst /börst/ burst /börst/ burst /börst/ Patlamak

 

buy /bay/ bought /boot/ bought /boot/ Satın almak

 

catch /kæç/ caught /koot caught /koot Yakalamak, yetişmek

 

cast /kest/ cast /kest/ cast /kest/ Atmak, fırlatmak

 

choose /çuuz/ chose /çooz/ chosen/çozn/ Seçmek

 

cling /kling/ clung /klang/ clung /klang/ Sıkıca sarılmak, yapışmak

 

come /kam/ came /keym/ come /kam/ Gelmek

 

cost /kost/ cost /kost/ cost /kost/ Mal olmak (fiyat olarak)

 

creep /kriip/ crept /krept/ crept /krept/ Sürünmek, emeklemek, sünmek

 

cut /kat/ cut /kat/cut /kat/ Kesmek

 

deal /diıl/ dealt /diılt/ dealt /diılt/ İlgilenmek, ….. işiyle uğraşmak

 

dig /dig/ dug /dag/ dug /dag/ Kazmak

 

do /du/ did /did/ done /dan/ Yapmak

 

draw /droo/ drew /druu/ drawn /droon/ Çizmek, sürüklemek

 

dream /driim/ dream /dremt/ dreamt /dremt/ Rüya görmek

 

drink /drink/ drank /drenk/ drunk /drank/ Içmek

 

drive /drayv/ drove /droo/ driven /drivn/Sürmek (taşıtları), çakmak (çivi)

 

dwell /dwel/ dwelt /dwelt/ dwelt /dwelt/ Ikamet etmek, bir yerde yaşamak

 

eat /iıt/ ate /eyt/ eaten /iıtn/ Yemek

 

fall /fool/ fell /fel/ fallen /foln/ Düşmek

 

feed /fiid/ fed /fed/ fed /fed/ Beslemek, besin vermek

 

feel /fiil/ felt /felt/ felt /felt/  Hissetmek

 

fight /fayt/ fought /foot/ fought /foot/ Dövüşmek, kavga etmek

 

find /faynd/ found /faund/ found /faund/ Bulmak

 

flee /flii/ fled /fled/ fled /fled/ Kaçmak, uçup gitmek

 

fling /fling/ flung /flang/ flung /flang/ Fırlatmak, fırlamak, hızla atmak

 

fit /fit/ fit /fit/ fit /fit/ Uymak, uygun olmak

 

fly /flay/ flew /fluu/ flown /floon/ Uçmak

 

forbid /fı’bid/ forbade /fı’beyd/ forbidden /fı’bidın/ Yasaklamak

 

forget /fı’get/ forgot /fi’gat/ forgot (forgotten) /fı’gatın/ Unutmak

 

forgive /fı’giv/ forgave /fı’geyv/ forgiven /fı’givn/ Affetmek, bağışlamak

 

freeze /friiz/ froze /frooz/ frozen /’frozn/ Donmak, dondurmak

 

get /get/ got /gat/ got (gotten) /gat/ Almak, sahip olmak

 

give /giv/ gave /gæyv/ given /givn/ Vermek

 

go /goo/ went /went/ gone /gan/ Gitmek

 

grind /grind/ ground /graund/ ground /graund/ Öğütmek

 

grow /groo/ grew /gruu/ grown /groon/ Büyümek, büyütmek, yetiştirmek

 

hang /hæng/ hung /hang/ hung /hang/ Asmak

 

have /hæv/ had /hæd/ had /hæd/ Almak, sahip olmak, yapmak

 

hear /hiır/ heard /hörd/ heard /hörd/ Işitmek, duymak

 

heave /hiiv/ hove (heaved) /hoo/ hove (heaved) /hoo/ /hiivd/ Atmak, kabarmak, yukarı kaldırmak

 

hide /hayd/ hid /hid/ hidden /hidn/ Saklanmak, saklamak

 

hit /hit/ hit /hit/ hit /hit/ Vurmak, çarpmak

 

hold /hold/ held /held/ held /held/ Tutmak, kaldırmak

 

hurt /hört/ hurt /hört/ hurt /hört/ Incitmek, incimek, ağrımak

 

keep /kiip/ kept /kept/ kept /kept/ Korumak, tutmak

 

kneel /niil/ knelt (kneeled) /nelt/ knelt (kneeled) /nelt/ Diz çökmek

 

know /noo/ knew /nuu/ known /nown/ Bilmek

 

lay /ley/ laid /leyd/ laid /leyd/ Yumurtlamak, sermek

 

lead /liid/ led /led/ led /led/ Yol açmak, önderlik etmek

 

lean /liin/ leant (leaned) /liint/ leant (leaned) /liint/ Yaslanmak, eğilmek

 

leap /liip/ leapt  (leaned) /liipt/ leapt  (leaned) /liipt/ Zıplamak, hoplamak

 

learn /lörn/ leant  (learned) learnt (learned) Öğrenmek

 

leave /liiv/ left /left/ left /left/ Ayrılmak, bırakmak

 

lend /lend/ lent /lent/ lent /lent/ Borç vermek

 

let /let/ let /let/ let /let/ Izin vermek

 

lie /lay/ lay /ley/ lain /leyn/ Uzanmak, yatmak

 

light /layt/ lit (lighted) /lit/ lit (lighted) /lit/ Yakmak (ışık ve ateş)

 

lose /luuz/ lost /lost/ lost /lost/ Kaybetmek

 

make /meyk/ made /meyd/ made /meyd/ Yapmak

 

mean /miin/ meant /ment/ meant /ment/ Anlamına gelmek, demek istemek

 

meet /miit/ met /met/ met /met/ Tanışmak, buluşmak, karşılaşmak

 

misunderstand /misandırstænd misunderstood /misandırstuud/ misunderstood /misandırstuud/ 

Yanlış anlamak

 

outbid /autbid/ outbid /autbid/ outbid /autbid/ Birine yüksek teklif yapmak (ihale)

 

pay /pey/ paid /peyd/ paid /peyd/ Ödemek

 

plead /pliid/ pled  (pleaded) /pled/, /pliidıd/ pled  (pleaded) /pled/ (/pliidıd/) Suçlamak veya

savunmak, rica etmek

 

prove /pruu/ proved /pruud/ proved (proven)(/pruun/) Ispatlamak

 

put /put/ put /put/ put /put/ Koymak

 

quit /quit/ quit /quit/ quit /quit/ Bitirmek (oyun, program vs.)

 

read /riid/ read /red/ read /red/ Okumak

 

redo /riduu/ redid /ridid/ redone /ridan/ Yeniden yapmak

 

rewrite /rirayt/ rewrote /riroot/ rewritten /riritn/ Yeniden yazmak

 

ride /rayd/ rode /rood/ridden /ridn/ Binmek, sürmek (at, bisiklet vs.)

 

ring /ring/ rang /reng/ rung /rang/ Zil çalmak

 

rise /rayz/ rose /rooz/ risen /rayzn/ Kaldırmak, yükseltmek, yükselmek

 

run /ran/ ran /ræn/ run /ran/ Koşmak

 

say /sey/ said /sed/ said /sed/ Söylemek

 

see /sii/ saw /soo/ seen /siin/ Görmek

 

seek /siik/ sought /soot/ sought /soot/ Aramak, araştırmak

 

sell /sel/ sold /sold/ sold /sold/ Satmak

 

send /send/ sent /sent/ sent /sent/ Göndermek

 

set /set/ set /set/ set /set/ Kurmak, ayarlamak, yerleştirmek

 

sew /süü sewed /süüd/ sewed (sewn)/süüd/, süün Dikmek

 

shake /şeyk/ shook /şuuk/ shaken /şeykın/ Sallamak, sallanmak

 

shine /şayn/ shone /şoon/ shone /şoon/ Parlamak (güneş, ay vb.)

 

show /şoo/ showed /şood/ shown (showed) /şoon/ Göstermek

 

shoot /şuut/ shot /şat/ shot /şat/ Vurmak, ateş etmek, şut çekmek ..

 

shrink /şrink/ shrank /şrænk/ shrunk /şrank/ Daralmak, küçülmek, çekmek(kumaş)

 

shut /şat/ shut /şat/ shut /şat/ Kapatmak

 

sing /sing/ sang /seng/ sung /sang/ Şarkı söylemek

 

sink /sink/ sank /senk/ sunk /sank/ Batmak (suyun içinde)

 

sit /sit/ sat /set/ sat /set/ Oturmak

 

slay /sley/ slew /sluu/ slain /sleyn/ Vahşice katletmek

 

sleep /sliip/ slept /slept/ slept /slept/ Uyumak

 

slide /slayd/ slid /slid/ slid /slid/ Kaymak, kaydırmak

 

sling /sling/ slung /slang/ slung /slang/ Sapanla atmak, fırlatmak

 

slink /slink/ slunk /slank/ slunk /slank/ Sıvışmak, sessizce ayrılmak

 

slit /slit/ slit /slit/ slit /slit/ Dilmek, yarmak

 

smell /smel/ smelt  (smelled)/smelt/ smelt  (smelled) /smelt/  Kokmak, koklamak

 

smite /smayt/ smote /smoot/ smitten /smitın/ Darbe indirmek, çarpmak, yok etmek

 

speak /spiik/ spoke /spook/ spoken /spokın/ Konuşmak

 

spell /spel/ spelt    (spelled) spelt/ spelt  (spelled) /spelt/ Hecelemek, harfleri kodlamak

 

spill /spil/ spilt /spilt/ spilt /spilt/ Kazara dökmek (sıvıları)

 

spoil /spoyl/ spoilt  (spoiled) /spoylt/ spoilt (spoiled)/spoylt/ Bozmak, bozulmak (yiyecek, ahlak vs.)

 

spread /spriid/ spread /spred/ spread /spred/ Saçmak, yaymak, dağıtmak

 

stand /stænd/ stood /stuud/ stood /stuud/ Ayakta durmak, katlanmak

 

steal /stiil/ stole /stool/ stolen /stoln/ Çalmak (hırsızlık)

 

stick /stik/ stuck /stak/ stuck /stak/ Yapışmak, yapıştırmak,saplanıp kalmak

 

sting /sting/ stung /stang/ stung /stang/ Iğne Batması, böcek/arı sokması

 

stink /stink/  stank /stænk/ stunk /stank Kötü kokmak, kokuşmak, kötü olmak

 

stride /strayd/ strode /strood/ stridden /stridn/ Uzun adımlarla yürümek

 

strike /strayk/ struck /strak/ struck /strak/ Çarpmak, vurmak

 

string /string/ strung /strang/ strung /strang/ Germek, ipe bağlamak/asmak/dizmek

 

strive /strayv/ strove /stroo/ striven /strayvın/ Gayret etmek, çabalamak,uğraşmak

 

swear /sweır/ swore /swoor/ sworn /sworn/ Küfür etmek, yemin etmek

 

sweep /swiip/ swept /swept/ swept /swept/ Süpürmek

 

swell /swel/ swelled /swelt/ swollen (swelled) /swoln/  (/swelt/) Şişmek, kabarmak, şişirmek

 

swim /swim/ swam /swæm/ swum /swam/ Yüzmek

 

swing /swing/ swung /swang/ swung /swang/ Salınmak, sallamak (salıncak vb.)

 

take /teyk/ took /tuuk/ taken /teykn/ Almak

 

teach /tiiç/ taught /taut/ taught /taut/ Öğretmek

 

tear /tiır/ tore /toor/ torn /torn/ Yırtmak, parçalamak

 

tell /tel/  told /told/  told /told/ Söylemek, demek

 

think /Өink/ thought /Өoot/ thought /Өoot/ Düşünmek, sanmak

 

throw /Өroo/ threw /Өruu/ thrown /Өroon/ Atmak, fırlatmak

 

thrust /Өrast/ thrust /Өrast/ thrust /Өrast/ Itmek, yüklenmek

 

tread /triid/ trod /trad/ trod (trodden) /trad//tradn/ Yürümek, ayakla çiğnemek, ezmek

 

understand /andırstænd/ understood /andırstuud/ understood/andırstuud/ Anlamak

 

undo /anduu/ undid /andid/ undone /andan/ Geri almak, yapılan şeyi iptal etmek

 

upset /apset/ upset /apset/ upset /apset/ Üzmek, sinirlendirmek, keyfini bozm.

 

wake /weyk/ woke /wook/ waken /weykn/ Uyandırmak, uyanmak

 

wear /weır/ wore /woor/ worn /worn/ Girmek, yıpranmak, aşınmak

 

weave /weyv/ wove   (weaved) /woo/ (/weyvd/) woven (weaved) /wovn/  (/weyvd/) Dokumak, örmek (kumaş

vb.)

 

weep /wiip/ wept /wept/ wept /wept/ Ağlamak, sızmak, damlamak

 

win /win/ won /won/ won /won/ Kazanmak

 

wind /waynd/ wound /waund/ wound /waund/ Sarmak, sarılmak (ip, makara, bant…)

 

withdraw/wiӨdroo/ withdrew /wiӨdruu/ withdrawn /wiӨdroon/ Geri çekmek, para çekmek vb…

 

wring /ring/ wrung /rang/ wrung/rang/ Burarak sıkmak, burmak

 

write /rayt/ wrote /root/ written /ritn/ Yazmak

 

Not: Bunların dışında kalan fiilere “-ed/-ied/-d” takılarından birisi eklenerek bu fiillerin “past-V2 ve past participle-V3 hali elde edilir.