İş İngilizcesi – İngilizce Kelimeler


İş İngilizcesi – Kelimeler / Business English – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda iş İngilizcesi (business English) ile ilgili kelimeleri ve örnekleri bulabilirsiniz.

accept kabul etmek  
add eklemek  
address hitap etmek, adres  
admit kabul etmek  
advantage üstünlük  
advertise reklam vermek  
advertisement reklam  
advice öneri, tavsiye  
advise öneride bulunmak, tavsiye vermek  
afford altından kalkabilmek, alabilmek  
age yaş  
agenda takvim  
apology özür  
apply başvurmak  
approve onaylamak  
area code alan kodu  
authorization yetki  
authorize yetki vermek  
avoid kaçınmak, karşı durmak  
bill fatura  
birthday doğum tarihi  
borrow ödünç almak  
brand marka  
budget bütçe  
build inşa etmek  
buy satın almak  
calculate hesaplamak  
cancel iptal etmek  
certification belge, ruhsat, belgelendirme  
change döviz, çek bozdurmak  
charge bedel, borçlandırmak, ceza  
check çek  
children çocuk  
choose seçmek  
citizenship vatandaşlık  
city şehir  
college üniversite  
commission kurul, komisyon  
comparison karşılaştırma  
competition rekabet  
competitor rakip  
complain şikayet  
complete tamamlamak  
confirm doğrulamak, onaylamak  
confirmation doğrulama, onaylama  
consider değerlendirmek, telakki etmek  
convince ikna etmek, razı etmek  
costs giderler  
count sayı, hesap etme  
country ülke  
creditor alacaklı, kredi açan kimse  
criminal record sabıka kaydı  
customer müşteri  
date tarih  
date of birth doğum tarihi  
deadline süre sonu, son teslim tarihi  
debt borç  
debtor borçlu  
decide karar vermek  
decision karar  
decrease düşüş, azaltmak, azalma  
deficit açık, eksik, zarar (hesap, bütçe)  
deliver iletmek, teslim etmek  
delivery ileti, posta, teslim  
department bölüm, departman  
dependents bakmakla yükümlü olunanlar  
description tanım, tarif, tarifname  
develop geliştirmek  
difference fark  
diploma diploma, şahadet / imtiyaz name  
disadvantage dezavantaj  
discount indirim, ıskonto  
dismiss işten atmak, çıkarmak  
dispatch sevk / etmek, irsalat  
distribute dağıtmak  
distribution dağıtım  
divide bölmek  
divorced dul  
education eğitim  
educational background eğitim geçmişi  
elementary school ilkokul  
employ işe almak, istihdam etmek  
employee işçi, eleman, personel  
employer iş veren  
encourage teşvik etmek  
enquiry soruşturma, tahkik  
environment çevre  
equipment ekipman  
establish kurmak  
estimate değer biçmek, tahmin  
exchange değiştirmek, bozdurmak, takas etmek  
experience tecrübe, deneyim etmek  
explanation açıklama  
extend uzatmak  
facilities tesisler, olanaklar, hizmet araçları  
factory fabrika  
family name soyadı  
feedback geri dönüş  
felony record sabıka kaydı  
female kadın  
fired kovulmuş  
first name adı  
fix düzeltmek, onarmak  
fund kaynak, fon, sermaye  
gender cinsiyet  
goal amaç, hedef  
goods mallar  
graduate school yüksekokul  
growth büyüme  
guarantee garanti  
handicap mahzur, özür, engel, engellemek  
hearing duruşma, celse  
height boy  
high school lise  
husband’s name koca adı  
improve geliştirmek, gelişmek  
improvement ilerleme, gelişme  
increase artış  
industry endüstri, sektör  
inform bilgilendirmek  
install yüklemek  
instructions talimat / name, yönerge, direktif  
interest faiz, menfaat, hisse  
inventory stok, envanter, demirbaş, mal  
invest yatırım yapmak  
invoice fatura, fatura kesmek  
join katılmak  
junior college ön lisans  
junior high school ortaokul  
knowledge bilgi  
last name soyadı  
lend borç vermek, kredi vermek  
lengthen uzatmak  
limit sınır, limit  
loss kayıp, zarar  
lower düşürmek  
maintain bakım yapmak, sürdürmek  
male bay  
manage yönetmek, idare etmek  
margin kar, pay, had, maliyet, oran, limit  
marital status medeni durumu  
market pazar, piyasas  
married evli  
measure ölçü, ölçmek  
mention bahsetmek, ima etmek  
message mesaj  
middle name ikinci ad  
mistake hata, yanlışlık  
name isim  
next of kin en yakın akrabası  
notify bildirmek, haberdar etmek  
objective hedef  
obtain elde etmek, almak  
occupation meslek  
offer teklif  
opinion fikir  
option seçenek  
order emir  
organize düzenlemek, organize etmek  
output ürün, üretim, hasılat, verim,  
owe borçlanmak, borçlu olmak  
own sahip olmak  
pack paket / lemek, ambalaj / lamak  
participate yer almak, katılmak  
pay ödemek  
payment ödeme  
penalty ceza,  
permission izin, müsaade, yetki, ruhsat  
phone number telefon numarası  
physical examination fiziksel muayene  
plan plan, tasarı  
position pozisyon, konum  
possibility olasılık  
present mevcut, güncel  
present address güncel adres  
prevent önlemek, engel olmak  
previous experience geçmiş tecrübe  
process işlem, işlemek, usul, muamele  
produce üretmek  
product ürün  
production üretim  
profit kar  
promise taahhüt, taahhüt etmek, söz vermek  
promote teşvik etmek, terfi etmek  
promotion terfi, reklam, teşvik  
provide sağlamak, temin etmek  
purchase satın almak  
quit ayrılmak, durdurmak  
raise yükseltmek, artış, zam, arttırmak  
reach ulaşmak, erişmek  
reason for leaving işten çıkma nedeni  
receive tahsil etmek, teslim almak  
recruit askere / işe almak, çalıştırmak  
reduce kısaltmak, azaltmak, indirmek  
reduction azaltma, küçültme, vergi indirimi  
refund geri ödemek, iade etmek  
refuse reddetmek, karşı çıkmak  
reject geri çevirmek, reddetmek  
relatives akrabalar  
remind hatırlatmak  
reminder anımsatma, hatırlatıcı  
remove kaldırmak  
repairs tamirat  
reply cevap vermek, cevap  
report rapor vermek, rapor  
resign istifa etmek, görevden ayrılmak  
respond cevap vermek  
responsibility sorumluluk  
result sonuç  
retailer perakendeci, bayi  
return iade etmek, tazminat, iade  
rise yükselme, yükselmek, artış  
risk risk, zarar olaslığı, tehlike  
salary maaş  
sales satışlar  
schedule envanter, bilanço, çizelge  
sell satmak  
send göndermek  
separate ayırmak  
separated ayrılmış  
share pay, hisse, paylaşmak  
shorten kısaltmak  
signature imza  
single bekar  
skills beceriler  
social security number sigorta numarası  
split bölmek  
state ifade etmek, devlet  
stock mal, sermaye, menkul kıymet  
street sokak  
structure yapı  
succeed başarılı  
success başarı  
suggest önermek  
suggestion öneri  
supply desteklemek  
support desteklemek  
target hedef, hedeflemek  
telephone number telefon numarası  
transport taşımak, aktarmak  
turnover ciro, iş hacmi  
vision vizyon  
weight kilo  
wholesaler toptancı  
wife’s name karınızın adı  
zip code posta kodu