Hayatta Kalma – İngilizce Kelimeler


Hayatta Kalma – Kelimeler / Survival – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda hayatta kalma (survivalile ilgili kelimeleri ve örnekleri bulabilirsiniz.

I need help.
Yardıma ihtiyacım var.

Please help me!
Bana yardım et lütfen!

Someone call an ambulance please.
Birisi ambulans çağırsın lütfen.

I’m hurt, I can’t move.
Yaralıyım, kımıldayamıyorum.

I have pain on, in, at my …
…’da ağrım var.

Be careful!
Dikkat et!

I need a doctor.
Doktora ihtiyacım var.

I have cut / burnt myself.
Kendimi kestim / yaktım.

Are you ok? / Is everyone ok?
İyi misin? / Herkes iyi mi?

Call the police!
Polis çağırın!

There is a fire!
Yangın var!

Kelimeler – Vocabulary

abdominal thrusts karına baskı  
airway obstruction nefes borusu tıkanıklığı  
amputation organın kesilmesi  
anaphylaxis aşırı duyarlılık  
arteries atar damarlar  
aspiration solunum  
avulsion kopma  
bandage sargı  
bite ısırık  
bleed kanamak  
bleeding kanama  
blood volume kan miktarı  
brachial pulse nabız atışı (el bileği)  
burn yanık  
capillaries kılcal damar  
cardiac arrest ani kalp durması  
cardiovascular disease kalp damar rahatsızlığı  
carotid pulse nabız atışı (şah damarı)  
cast alçı  
choke boğma  
choking boğulma  
cholesterol kolesterol  
closed wound kapalı yara  
cloth sargı  
clotting pıhtılaşma  
compress dressings sargı bezi  
coronary arteries taç damar  
cough öksürük  
CPR suni solunum  
critical burn kritik yanık  
damage hasar, zarar  
direct pressure doğrudan baskı (kanamaya)  
dressing sargılama  
earthquake deprem  
emergency acil durum  
emergency room acil servis  
epinephrine shot epinefrin verilmesi  
expiration son kullanım  
expire tarihinin (yiyeceğin) geçmesi  
external bleeding diş kanama  
fireproof yanmaya dayanıklı  
first aid ilk yardım  
flashlight el feneri  
flood sel  
fracture kırık  
gauze gazlı bez  
glove compartment torpido (gözü)  
glove eldiven  
heart attack kalp krizi  
hemorrhage kan kaybı, kanama  
hurricane kasırga  
ill hasta, sorun, dert  
illness hastalık, rahatsızlık  
injure yaralamak  
injury yara  
internal bleeding iç kanama  
kit kit, set  
laceration kesik  
non-perishable bozulmayan, dayanaklı  
open wound açık yara  
panic panik  
personal hygiene kişisel hijyen  
poison zehir  
poisoning zehirlenme  
pressure baskı  
pressure points baskı noktaları  
rescue breathing suni solunum  
risk factors risk faktörleri  
sanitation sıhhi temizlik  
shock şok  
signs belirti, sinyal  
soft tissue yumuşak doku  
splinter kıymık  
sprain burkma, burkulma  
sting sokma  
strain kasılma, zorlama  
stroke felç  
superficial burn birinci derece yanık  
supply tedarik, malzeme  
symptoms belirti, semptom  
tweezers cımbız  
unconscious baygın  
veins damarlar  
vital organs hayati organlar  
wound yara  
wrap sarmak