Linking verbs (İngilizce Bağ fiiller)


LINKING VERBS

(İngilizce Bağ fiiller)

Linking verbs, özneyi ve özneyi niteleyen sıfat veya isim grubunu bağlayan fiillerdir.

 

  • “be” fiili, özneyi ve özneyi niteleyen sıfat veya isim grubunu bağlar. Cümlede “be; am, is, are; was , were; been” olarak kullanılabilir.

The children are happy.

(Çocuklar mutlu)

He is an honest man.

(O dürüst bir adam)

She was hungry.

(O aç idi)

You will be rich in the future.

(Gelecekte zengin olacaksın)

 

 

  • Be’den başka linking verbs olarak kullanılabilen, yani özneyi ve özneyi niteleyen sıfat veya isim grubunu bağlayabilen fiiller de vardır.

 

appear, taste, smell, feel, look, sound, grow, seem, remain, stay, keep, become, turn + adjective (sıfat)

The perfume smells good.

(Parfum iyi kokuyor)

John looks happy.

(John mutlu görünüyor)

Turkish baklava tastes very delicious.

(Türk baklavasının tadı çok lezzetli)

The neighbours sounded angry.

(Komşular kızgın)

The vegetables remained/stayed fresh a long time.

(Sebzeler uzun zaman taze kaldı)

I hope the students will keep quiet during the exam.

(Umarım öğrenciler sınav sırasında sessiz durar)

Appear ve seem fiilleri izlenim belirtir.

You seem bored.

(Sıkılmış görünüyorsun)

Become, get, grow, turn fiilleri değişim belirtir.

It’s getting cold inside.

(İçerisi soğuyor)

The trees turned yellow.

(Ağaçlar sarıya döndü)

Everything is becoming expensive.

(Herşey pahalılaşıyor)

 

Feel, taste, look, smell, sound fiillerini like + bir isimle kullanabiliriz.

She looks like a princess.

(O bir prensese benziyor)

I feel like a fool.

(Kendimi bir aptal gibi hissediyorum)

 

Taste ve smell fiillerini, of + bir isimle kullanabiliriz.

The kitchen smells of soap.

(Mutfak sabun kokuyor)

 

LINKING VERBS LIST

(İngilizce Bağ Fiilleri Listesi)

 

be, appear, taste, smell, feel, look, sound, grow, seem, remain, stay, keep, become, turn, prove, go, come, act, get

 

 SUBJECT COMPLEMENTS

(Özne tamamlayıcılar)

 

“be” fiili esas fiil olarak özneyi ve özneyi niteleyen sıfat veya isim grubunu bağlar, yani somut bir eylem ifade etmez. Bu durumda be fiili “linking verb” olarak adlandırılır. Buradaki sıfat veya isim grubu ise “complement” diye adlandırılır.  Be’den başka linking verbs olarak “appear, become, seem, feel, taste, sound, smell, remain, grow” gibi fiiller de kullanılabilir.

 

I am hungry.

(Ben açım)

John was a good student.

(John iyi bir öğrenciydi.)

My aim is helping my nation.

(Amacım ulusuma yardım etmektir)

She seems happy.

(O mutlu görünüyor)

John became a famous doctor.

(John bir doktor oldu)

This cake tastes just like Turkish baklava.

(Bu kek tam Türk baklavası tadında)

They seem to be waiting for the boss.

(Onlar patronu bekliyor görünüyorlar)