Possessive Sahiplik


Sahiplik bildiren ‘S 

(Apostorof  ‘S )

İngilizcede bir şeyin bir kimse veya başka birleye ait olduğunu belirtirken kullanabileceğimiz en temel yapı “-s” takısıdır.

Possessives: Nouns Aitlik Belirten İsimler

Tekil isimlerle birlikte kullanılan “-s” sahiplik bildirir.
We are having a party at Rachel’s house.

Rachel’in evinde parti veriyoruz.
Jessica drove his friend’s car.

Jessica arkadaşının arabasını sürdü.

Sonu “s” ile biten çoğul isimler için sahiplik belirtmek istediğimizde ise “ s’ ” yapısı kullanılır.

This is my parents’ house.

Bu annemlerin evi.
Those are ladies’ glasses.

Onlar bayan gözlüğü.

Sonu “s” ile bitmeyen diğer çoğul isimlerde ise yine “-s” kullanılır.

These are men’s glasses.

Onlar bay gözlüğü.
Children’s toys are very expensive.

Çocuk oyuncakları çok pahalı.

Burada bir parantez açarak belirtilmesi gerekir ki; yukarıda da görüleceği üzere bazı durumlar “possessive” sahiplik yerine bir şeyin ne veya kimin için yapıldığını belirtir. Örneğin
Women’sshoes

Kadın ayakkabıları – kadınların ayakkabıları değil
Children’s literature

Çocuk edebiyatı – çocukların edebiyatı değil

 

Possessives: Adjectives Sahiplik Sıfatları

My        / Your   / His / Her / Its / Our ve Their sahiplik bildiren

sıfatlar yani “possessive adjectives”dir.
Benim / Senin /          Onun      / Bizim ve Sizin

Bu sıfatları bir şeyin bir kimseye ait olduğunu belirtmek için kullanabiliriz örneğin;

That is our car.

O bizim arabamız.
My house is very old.

Benim evim çok eski.

“Possessive adjectives” akrabalar ve arkadaşlar söz konusu olduğunda aşağıda verilen örnek cümlelerde de görüldüğü gibi kullanılmaları söz konusudur.

My father is a doctor.

Benim babam bir doktordur.
How old is your older brother?

Abin kaç yaşında?

İyelik sıfatlarını vücudumuzun bölümlerinden bahsettiğimiz cümlelerde de kullanırız. Örneğin;

She’s broken her leg. Bacağını kırmış.
He is washing his hair. Saçını yıkıyor.
I need to clean my hands. Ellerimi yıkamam gerek.

 

Possessives: Pronouns İyelik Zamiri

Mine        / Yours    /His / Hers / Its / Ours    ve Theirs sahiplik bildiren sıfatlar yani “possessive pronouns”dur.
Benimki / Seninki /         Onunki     / Bizimki ve Sizinki

İyelik zamirleri veya adılları isim tamlamalarının yerine kullanılırlar. Örneğin;

Is that Oliver’s pencil? No, it’s my pencil veya No, it’s mine.”
Bu Oliver’in kalemi mi? Hayır, o benim kalemim veya Hayır, o benimki.
Whose car is this? Is it your car? veya Is it yours?
Bu kimin arabası? Bu senin araban mı? veya Bu seninki mi?
His car is grey, my car is red. veya His car is grey, mine is red.
Onun arabası gri, benim arabam kırmızı. Onun arabası gri benimkisi kırmızı.

Bunun haricinde İngilizcede iyelik adılları “of” tan sonra da kullanıldığı görülebilir. Aşağıdaki örneklerde de olduğu gibi:

“ Alice is one of my friends. Alice arkadaşlarımdan birisidir.
Or Veya
Alice is a friend of mine. Alice benim bir arkadaşımdır. “  diyebiliriz ancak;
“Alice is a friend of me” şeklinde bir kullanım yanlıştır.

Başka bir örnek verecek olursak

“ I am one of Alice’s friends.

Ben Alice’nin arkadaşlarından birisiyim.
Or Veya
I am a friend of Alice’s.

Alice’nin bir arkadaşıyım. “diyebiliriz ancak;
“I am a friend of Alice” şeklinde bir kullanım yanlıştır.

Ayrıca “of” edatı kullanılarak sahipliğin dolaylı biçimde anlatımı söz konusu olabilir.

Örneğin;

“the child’s toy car / çocuğun oyuncan arabası” cümlesi

“the toy car of the child” olarak da ifade edilebilir.

Diğer örnekler;
“our puppies’ mother” veya “the mother of our puppies

/ Yavru köpeklerimizin annesi”
“the software’s failure” veya “the failure of the software

/ Yazılım hatası

 

Possessives: Questions Sahiplik Belirten Sorular

İngilizcede bir şeyin kime ait olduğunu sormak istediğimizde “whose – kimin” soru kelimesini kullanırız.

Whose pencil is this? – Kimin kalemi bu?

Bu tür sorular iki şekilde sorulabilir. Örneğin yukarıda verdiğimiz örneği ele alırsak aynı soruyu
“ Whose is this pencil? Bu kimin kalemi? ” şeklinde de sorabiliriz.

Whose car is this? Kimin arabası bu? Or Veya Whose is this car? Bu kimin kalemi?

Whose computer is that? Kimin bilgisayarı şu? – Whose is that computer? Şu kimin bilgisayarı?

Whose glasses are those? Kimin gözlükleri bunlar? – Whose are those glasses? Bunlar kimin gözlükleri?

 

Possessives: Reciprocal Pronouns Ortaklık Zamirlerinde Sahiplik

İngilizcede iki veya daha fazla insanın aynı şeyi yaptığı durumlarda kullanılan “each other” ve “one another” zamirlerinin sahiplikleri söz konusu olduğunda

“Each other’s – Birbirinin” and ve “One another’s – birbirlerinin” şeklinde bir durum ortaya çıkar. Ancak şunu belirtmekte fayda vardır. Her ne kadar “each other” iki kişi için ve “one another” ikiden fazla kişi için kullanılıyor olarak bilinse de günümüz İngilizcesinde bu ayrım yavaş yavaş ortadan kalkmakta ve birbirlerinin yerine de kullanıldıkları görülmektedir.