PREPOSITIONS – Edatlar


PREPOSITIONS

Edatların genel olarak tek başlarına bir anlamları yoktur.  Ancak cümlelerde kullanılışlarına göre cümlenin veya deyişlerinin anlamlarını pekiştirirler. İngilizce’de en çok kullanılan edatlar aşağıdaki gibi olup bunları en az birer örnekle daha da iyi kavramaya çalışalım.

About :

– hakkında – den sonra – e İlgili olarak – e üzere – aşağı yukarı

 

-We talked about market situation in our fax. / -Size faksımızda piyasa koşulları hakkında bahsetmiştik.

-We will close your balance about Friday. / -Kalan bakiyenizi Cuma’dan sonra kapatacağız.

-We want you send us a proforma invoice about this shipment. / -Bu sevkıyatla ilgili olarak sizden pro forma faturası istiyoruz.

-Vessel is about to sail from the port. / -Gemi limandan ayrılmak üzere.

 

Above :

-den yukarı -ötede -den fazla

 

-All cargoes are above normal level of store. / Tüm yükler deponun normal seviyesinden yukarıdadır.

-There are above eight vessels in front of our vessel. / -Önümüzde yaklaşık sekizden fazla gemi var.

 

Across:

-karşıdan karşıya -öbür tarafa -karşı

-We have passed across by boat. / Karşıdan karşıya feribotla geçtik.

 

 

After :

-den sonra (yer) -den sonra(zaman) -den sonra (sonuç) -yanısıra       -nın sonucu olarak

 

-We will ship the goods after İstanbul to İzmir.  / Malları İstanbul’dan sonra İzmir’e sevk edeceğiz.

 

 

Against:

-karşısında -mukabili -için -a zıt olarak -e karşı

 

-We have searched/examined your case against your claim. / -İddianız karşısında davanızı inceledik.

-We can deliver the good cash against delivery. / -Malları teslimat mukabili teslim edebiliriz.

 

 

 

 

Along:

-boyunca

-Due to bad weather all the roads are closed along 20 km. / -20 km boyunca kötü hava koşulları nedeniyle tüm yollar kapalı.

 

 

Among:

-arasında

-Among the addresses which we have received… / -Aldığımız adresler arasında…

 

 

At:

-de “yer” -de “zaman” -e “yön” -de “iş,eylem”

 

-There are two vessels waiting at the port./ -Limanda bekleyen 2 gemi var.

-Our labour time generally starts at 08:30 in everyday. / -Her gün genelde 08:30 da iş başı yaparız.

-Now, we are at work. / -Şu an işteyiz.

 

 

 

Because of:

-nın yüzünden -e nedeniyle

 

-Loading has stopped because of rain. / -All cargoes have heavy damaged because of humidity.

 

 

-Yağmur nedeniyle yükleme durdu. / -Nem yüzünden tüm yükler ağır hasar görmüş.

 

Before:

-den önce “zaman” -den önce “yer” -önüne

 

-We will sail before 24:00 today. / -Bu gün saat 24:00 den önce hareket edeceğiz.

-We will go to Port Said before Valetta / -Valetta’dan önce Port Said’e gideceğiz.

 

Behind:

-arkasında

-Please load our cargoes behind of truck. / -Lütfen bizim yüklerimizi kamyonun arkasına yükleyiniz.

 

Below:

-altına -altında

-Please sign and write your name under your letter-head. / -Lütfen antetli kağıdınızın altına isminizi yazıp imzalayınız.

 

 

Beside:

-yanına -yanında

-We are storing your goods beside the other storage room. / -Mallarınızı diğer deponun yanında depoluyoruz.

 

Besides:

-den başka<, -e ek olarak, -yanısıra

-There are three shipments more which we have to complete within this week besides yours. / -Bu hafta içerisinde sizinkinden başka tamamlamamız gereken üç sevkıyat daha var.

 

Between

– arasında“iki nesne”, – arasında “zaman”

-Between port and factory distance is about 10 km. / -Loading of  the goods will be completed between 15:00/18:00

 

-Fabrika ile liman arası uzaklık yaklaşık 10 km’dir. / -Malların yüklenmesi saat 15:00/18:00 arasında tamamlanacak

 

Beyond

-ötesinde, -dışında

-Free zone is beyond the port, if you want we can discharge your goods to over there. / -Serbest bölge limanın dışındadır, isterseniz mallarınızı oraya boşaltabiliriz.

 

By:

-ile, -tarafından, -vasıtasıyla, -yoluyla, -civarında, -ile “ölçü”, -önünden

-We will load cargoes by railway cars to the vessel. / -Malları gemiye vagonlarla yükleyeceğiz.

-These products are produced entirely by…. company. / -Bu mamullerin tamamı …… şirketi tarafından imal edilmektedir.

-We are sending a catalogue to you by mail. / -Size posta yoluyla bir katalog gönderiyoruz.

 

Concerning:

-e hakkında

-Pls inform us concerning to your products. / -Lütfen bize ürünleriniz hakkında bilgi veriniz.

 

Down:

-den aşağı

-Please go down from the next street. / -Bir sonraki caddeden aşağı doğru devam edin.

 

During:

-esnasında

-Loading has not continue during holiday. / -Tatil boyunca yükleme  devam etmedi.

 

Except:

-den hariç, -den başka

-We have received all our cargoes except two cartons. / -İki koli haricinde tüm yükümüzü teslim aldık.

 

For:

-için, -amacıyla, -den dolayı, -lehine, -e doğru, -karşılık olarak, -rağmen, -çünkü

-All labourers are working for complete your orders. / -İşçilerin tümü siparişlerinizi tamamlamak için çalışıyorlar.

-We’d like to charter a 20-f container for one month. / -Bir aylığına 20-f ‘lik 1 adet konteynır kiralamak istiyoruz.

 

From:

-den dan, -e göre

-From what you say they must be a big importer company of… / -Söylediğinize göre onlar… nın ithalatçısı olan büyük bir firması olmalı.

 

 

In:

-de, -içine, -içinde

-As you know very well we had chartered your vessel in October. / -Geminizi bildiğiniz üzere Ekim ayında kiralamıştık.

 

In front of:

-nin önünde, -nin önüne

-In this port there are two vessels in front of ours. / -Bu limanda bizim geminin önünde iki gemi daha var.

 

 

In spite of :

-e rağmen,

-In spite of their slack-manner we could not cancel our business relations -with them due to we have signed a contract and our investments. / -Yaptığımız bir anlaşma ve yatırımlarımız nedeniyle gevşek tavırlarına rağmen onlarla olan iş ilişkilerimizi bitiremedik

 

Inside:

-içine

-Please store all our goods inside the closed storage-rooms. / -Lütfen tüm mallarımızı kapalı depolara koyunuz.

 

Into

-içine

-Your cargo has been loaded into our next truck. / -Sizin yükünüz diğer kamyonumuzun içine yüklendi.

 

Like:

-gibi

-We try to produce the best quality products like famous brands. / -Ünlü markalar gibi yüksek kaliteli mamuller üretmeye çalışıyoruz.

 

Near:

-yanına, -yakınında

-All dangerous cargoes are near other cargoes. / -Tüm diğer tehlikeli maddeler diğer yüklerin yanında.

 

Next to:

-nın yanı başında

-Our sales-store is next to our factory. / -Satış mağazamız fabrikamızın hemen yanındadır.

 

Of:

-nın, -den “ yer”, -li, -hakkında, -nedeniyle, -ile içerik

-All the goods are Source of Turkey. / -Malların hepsi Türk Menşe-ilidir.

-We imported these goods from China. / -Bu malları Çin’den ithal ettik.

-These fabrics are 90% of polyester. / -Bu kumaşların %90’ ı polyesterlidir.

 

On:

-nın üstünde, -de “zaman”, -hakkında, -e sırasında

-Your shipment will be sent date on …/…/200..   / -Sevkıyatınız …./…/200.. tarihinde gönderilecek.

 

Opposite:

-nın karşısında

-Manager’s room is opposite to accounting department. / -Müdürün odası muhasebe departmanının karşısındadır.

 

Out:

-dışarı

-Due to a big fire all personals have left the building. / -Büyük bir yangın nedeniyle tüm personel binayı terk etti.

 

Outside:

-nın dışında

-Why our goods are waited outside the closed storage-room? / -Neden mallarımız kapalı alanın dışında bekletiliyor?

 

Over:

-nın üzerinde

-You have added 1000 USD as additional expenses over our first current account sheet why? / -Bize verdiğiniz ilk cari hesap extresinin üzerine ek masraflar adı altında 1000 USD  eklemişsiniz niçin?.

 

past:

-den daha öteye, -geçe “saat”

-We have remitted 10.000 USD to your account half past nine today. / -Bu gün saat dokuz buçukta hesabınıza 10000 dolar yatırdık.

 

Round:

-etrafında

-All investors have become focused round the European Countries this year. / -Tüm yatırımcılar bu yıl Avrupa Ülkeleri etrafında odaklaştılar.

 

Since:

-den beri, -e boyunca

-We’ve lost a lot of time and money since strike. / -Grevden beri çok büyük para ve zaman kaybettik.

 

Through:

-içinden, -yardımıyla, -her tarafına

-We can carry your cargoes through railway cars. / -Yüklerinizi ancak vagonlar yardımıyla taşıyabiliriz.

 

To:

-e, -kala “saat”, -e göre/nazaran, -mek için

 

-Your order has been produced to international quality standards. / -Siparişleriniz uluslar arası kalite standartlarına göre üretilmiştir.

-Master has right to reject damaged and unsound cargoes. / -Kaptan bozuk ve hasarlı yükleri reddetmek için gerekli yetkiye sahiptir.

 

Towards:

-e doğru

-We are going towards port . / -Limana doğru ilerliyoruz.

 

Under:

-nın altında, -den aşağı

-Quality of this product under our expected. / -Bu malın kalitesi umduğumuzun altında.

 

Until:

-e kadar

-Please close all your balance until at the end of this month. / -Lütfen bu ayın sonuna kadar kalan tüm bakiyenizi kapatın.

 

Up:

-den yukarı, -yukarı doğru

-Please lift up containers. / -Lütfen konteynırları yukarı doğru kaldırın.

 

With:

-ile, -üzerine, -yanısıra, -li

-Please send us bills of lading with original copies. / -Lütfen  orijinalleri ile birlikte tüm konşimentoları gönderiniz.

 

 

With in:

– içinde “zaman”

-We will dispatch all your goods within today. / -Tüm mallarınızı bu gün içerisinde göndereceğiz.

 

Without:

-meden, -meksizin, -siz

-Please do not release original bills of lading to the third parties and consignee without our written instruction. / -Lütfen bizden yazılı talimat almadan orijinal konşimentoları yükün alıcısına ve üçüncü şahıslara vermeyiniz