COMPRASIONS: KARŞILAŞTIRMALAR As…As veya not as ….as


COMPRASIONS: KARŞILAŞTIRMALAR

 

AS…  AS:  …  KADAR veya NOT AS…  AS: … KADAR DEĞİLDİR.

 

Crocodiles are as dangerous as alligators.

Krokodiller, aligatörler kadar tehlikelidir.

Crocodiles are not as dangerous as snakes.

Krokodiller, yılanlar kadar tehlikeli değildir.

 

1- Tek heceli sıfatlarda  – er eki getirilir

 

–  daha ( sıfatın sonuna  – er eki getirilir ve cümleye daha … anlamını katar)

ancak sonu “y” ile biten sıfatlarda –y kaynaştırma harfi kalkar ve – ier olur.

– Earlier – Narrower

– Bigger- Thinner

– Thicker – Greyer

– Finer- Better

2-“ – d / ed / ful/ing / ive/ly/ous/re gibi son harflerle bir de iki veya daha fazla heceli

sıfatlarda sıfatın başına  – more   getirilir

-more afraid

-more tired

-more beautiful

-more attractive

-more charming

-more quickly

-more nervous

-more obscure

 

3-Aşağıdaki sıfat veya belirteçleri üstünlük dereceleri yoktur.

-here

-now

-once

-then

-there

-very

 

4-Eşitlik derecesi belirteç üstünlük derecesi sıfat olan sözcüklerde vardır.

-in / inner   :  daha içeride

-out / outer :  daha dışarıda

-up / upper :  daha üstte

 

5-Eksiklik derecesinde ise;  LESS ………. THAN  (… DEN DAHA AZ) dan / den daha…. dir

-No-name silver / silver CD-Rs are less cheap than Sony CD-Rs.

-No name gümüş CD-ler Sony Cdlerden daha az ucuzdur.

-Spiders are less dangerous than snakes.

-Örümcekler yılanlardan daha az tehlikelidir.

-Mr.Brown is less careful than Mrs.Brown

-Bay Brown, Bayan Brown’dan daha az dikkatlidir.

 

6-PROPORTION  / ORANLAMA

 

)      The + adjective    + r The + adjective       + r

+ er   + er

+ ier           + ier

 

-The longer you wait, the more you gain

-Ne kadar çok beklersen, o kadar çok kazanırsın

 

-The earlier you get up, the earlier you go to school.

-Ne kadar erken kalkarsan, o kadar erken okula gidersin.

 

-The more you eat, the quickly you grow.

-Ne kadar çok yersen , o kadar çabuk büyürsün

 

-The more you work the more you earn.

-Ne kadar çok çalışırsan, o kadar çok kazanırsın.

 

B-) The more adjective (sıfat) The more adjective (sıfat)

The more adverb (belirteç) The more adverb (belirteç)

 

-The more questions you solve, the more grades you obtain.

-Ne kadar çok problem çözersen, o kadar çok not alırsın.

-The more money you pay, the more goods you buy.

-Ne kadar çok para ödersen , o kadar çok mal alırsın.

 

-The more shipments you make the more orders you can place.

-Ne kadar çok sevkıyat yaparsanız, o kadar çok sipariş alırsınız.

 

7-Sessiz bir harfi izleyen – y harfiyle biten sıfat veya belirtecin yerine – y harfi kalkar ve – iest / -y harfi olmayanlarda ise – est  eki gelir

Early – earliest

Rich – richest

Big – biggest

Small – smallest

Fine – finest

Narrow – narrowest

 

8-a-o-u-e-i gibi sesli ünlü harfle biten sıfat veya belirtecin yerine – y harfi kalkmaz ve – iest /  eki gelmez onun yerine direkt –  est  eki gelir

– Grey     – Greyest

 

9- Ancak iki veya daha fazla heceli sıfat veya belirteçlerde; – d / -ed / -ful / – ive /

-ly / -ous / -re son harfleriyle biten iki veya daha fazla heceli sıfat veya belirteç-

lerde başa the most ibaresi getirilir.

 

-Afraid-tired -beautiful -charming

-quickly -nervous -obscure

 

10-Yine aşağıdaki sıfat ve belirteçlerin en üstünlük dereceleri yoktur.

-Here -now-once

-Then-there-very

 

11-Eşitlik derecesi belirteç üstünlük derecesi sıfat olan sözcüklerde vardır

-in / inest   :  en içeride

-out / outest :  en dışarıda

-up / uppest :  en üstte

 

12- THE LEAST ADJECTIVE

-Cats are the least dangerous animals.

-Kediler en az tehlikeli olan hayvanlardır.

 

-P & O Line is the least expensive line therefore it is preferred by a lot of importers

-P & O hattı en az pahalı olan bir hat olup, bu nedenle pek çok ithalatçı tarafından tercih edilmektedir.