Sunshine 7 İkinci Ünite BIOGRAPHIES Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 7. (yedinci) sınıflar 2. (ikinci) ünite BIOGRAPHIES  konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Sunshine  7 (yedi) kitabı kelimeleridir.

Unit 2 Biographies

2. Ünite Yaşam Öyküleri

17. Sayfadaki Kelimeler
know bilmek
paintings resimler (eser)
at home evde
occupation mesleği
born doğumu
died ölümü
famous works ünlü eserleri
style / period tarz / dönem
painter ressam
sculptor heykeltıraş
writer yazar
June Haziran ayı
Spain İspanya
May Mayıs ayı
January Ocak ayı
February Şubat ayı
The Persistence of Memory Belleğin Azmi (Eriyen Saatler)
The Scream Çığlık (Boğuntu)
Surrealism Gerçeküstücülük
Modern Art Modern Sanat
Realism Gerçekçilik
Classical Art Klasik Sanat
18. Sayfadaki Kelimeler
suitable uygun
title başlık
becoming olma
grow up büyümek, yetişmek
strict katı
kinder daha yumuşak
encourage desteklemek, cesaretlendirmek
love for art sanat aşkı
drawing çizim
painting resim yapma, boyama
outdoor dış, bina dışı, açık alan
scene manzara, görünüm
sailboat yelkenli
portrait portre
seventeen on yedi
moved to x x e taşınmak, gitmek
study çalışmak, öğrenimi görmek
Academy of Fine Arts Güzel Sanatlar Akademisi
United States Birleşik Devletler
cultural movement kültürel hareket
surrealists gerçeküstücüler
believe inanmak
open açmak
door kapı
truer reality daha gerçek bir gerçeklik
the surreal gerçeküstü
shocking hayrete düşürücü
interesting ilginç
just sadece
weird tuhaf, garip
desert çöl
landscape manzara
melting eriyen
watches saatler
cover kaplamak
19. Sayfadaki Kelimeler
marry evlenmek
after sonra
20. Sayfadaki Kelimeler
full name tam isim
autobiography özgeçmiş
called isimli
once bir keresinde, bir zamanlar
movie director film yönetmeni
admire hayran olmak, gıpta etmek, saygı duymak
scientist bilim insanı
21. Sayfadaki Kelimeler
table tablo
March Mart ayı
parents anne-babası
marriages evlilikleri
move to taşındığı yer
make contribution katkı yapmak, sağlamak
to the field of theoretical physics Teorik fizik alanına
show great ability büyük yetenek göstermek
maths matematik
have a brilliant analytical mind detaylı ve derinlemesine inceleyen müthiş bir zekaya sahip olmak
equation denklem
energy equals mass multiplied by the speed of light squared enerji eşittir kütle çarpı ışık hızının karesi
also ayrı, de, hem de
known for bilinmek
theory of relativity izafiyet teorisi
Nobel Prize Nobel Ödülü
Copley Medal Copley Madalyası
German Physical Society Alman Fizikçiler Topluluğu
extraordinary olağan dışı, görülmemiş
achievements edinimler, kazanımlar
extensive geniş çaplı
photoelectric effect fotoelektrik etki
receive almak
22. Sayfadaki Kelimeler
order sıralamak
to kime
subject konu
because çünkü
birthday doğum günü
have an accident kaza yapmak
yesterday dün
want istemek
finish bitirmek
homework ev ödevi
went (go) gitmek fiilinin geçmiş zaman hali
in the morning sabah, sabahleyin
research araştırma
took (take) almak fiilinin geçmiş hali
printouts çıktılar
go out dışarı çıkmak
suddenly aniden, birden bire
hear duymak
a terrible sound korkunç bir ses
car araba
ran (run) koşmak fiilinin geçmiş hali
luckily şans eseri, Allahtan
be OK iyi olmak
came (come) gelmek fiilinin geçmiş hali
hospital hastane
night gece
come back geri gelmek
guess what bil bakalım ne oldu
lost (lose) kaybetmek fiilinin geçmiş hali
mobile phone cep telefonu
kisses öpüyorum
one of you biriniz
dialogue karşılıklı konuşma
act sth out oynamak, rol yapmak, bir hikaye ya da durumu rol yaparak sergilemek,
23. Sayfadaki Kelimeler
tell söylemek
story hikaye
gym spor salonu
free entrance ücretsiz giriş
24. Sayfadaki Kelimeler
leg bacak
put koymak, sarmak
plaster alçı
ticket giriş
treadmill yürüyüş, koşu bandı
have a rest dinlenmek
related to ile ilgili olmak
towel havlu
event olay
report rapor
what happened ne oldu
when ne zaman
where nerede
why neden
historical figure tarihi kişi, şahsiyet
learn öğrenmek
record kayıt yapmak
while iken, esnasında, sırasında