Sunshine 7 Onuncu Ünite PLANETS Kelimeleri


2015-2016 Eğitim öğretim yılı 7. (yedinci) sınıflar 10. (onuncu) ünite PLANETS konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Sunshine  7 (yedi) kitabı kelimeleridir.

Unit 10 Planets

10. Ünite Gezegenler

89. Sayfadaki Kelimeler
solar güneşle ilgili
solar system güneş sistemi
star yıldız
natural doğal
satellite uydu
moon Ay
dirty kirli, tozlu
snowball kartopu
ice buz
rock kaya
comet kuyruklu yıldız
asteroid gök taşı
prettiest en sevimli, şeker, şirin
twin ikiz
intelligent life form zeki yaşam biçimi
Red Planet Kızıl Gezegen
iron oxide demir oksit
it takes me xtime to do sth benim bir şeyi yapmam xzaman alır, xzamanda bir şey yaparım
go around the sun güneşin etrafından dönmek
moons uydular
third üçüncü
biggest en büyük
90. Sayfadaki Kelimeler
point işaret etmek, elle göstermek
far uzak
91. Sayfadaki Kelimeler
be made up of oluşmak, teşekkül etmek
eight sekiz
a bunch of sth bir grup, bir kaç
space uzay
several bir kaç
dwarf cüce
farthest, furthest en uzakta, en ötede (mesafe olarak)
the order of the planets gezegenlerin dizilişi
orbit çevresinde dönmek, yörünge
educated eğitimli, tahsilli
92. Sayfadaki Kelimeler
space junk uzay çöpü
nature doğa
orbital debris yörünge enkazları
rockets roketler
93. Sayfadaki Kelimeler
space shuttle uzay mekiği
path yol, rota
follow takip etmek, izlemek
artificial yapay, insan yapımı
spacecraft uzay aracı
94. Sayfadaki Kelimeler
space agency uzay ajansı
junkyard çöplük
French, Fransız
European Avrupa’ya ait veya ilişkin
keep sth low, down azaltmak, indirmek, düşürmek, aşağı çekmek
upper stage vehicles üst kademe araçları
location konum, yer
re-enter tekrar girmek
sooner daha erken
mile 1609 metreye denk uzunluk birimi, mil
within içinde
height yükseklik
article makale
weigh çekmek, gelmek, ağırlığında olmak
attempt girişimde bulunmak
re-classify tekrar sınıflandırmak
status durum, mevki, statü
officially resmi olarak
95. Sayfadaki Kelimeler
diary günlük
astronauts astronotlar
observation gözlem
Space Technologies Research Institute Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü
Turkish Aerospace Industries Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
advanced gelişmiş, ileri
enhancement gelişme, daha iyileme
improved iyileştirilmiş, geliştirilmiş
high resolution imagery yüksek çözünürlüklü görüntüleme
96. Sayfadaki Kelimeler
RASAT İlk Türk yapımı gözlem uydusu, (rasad Osmanlıca gözlemek anlamına gelir)
NASA (national aeronautics and space administration) ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi
curiosity merak
online çevrimiçi
resources kaynaklar