Unique 8 Beşinci Ünite Atatürk The Founder Of Turkish Republic Kelimeleri


2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 8.(sekizinci) sınıflar 5. (beşinci) ünite Atatürk The Founder Of Turkish Republic   konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Unique 8 kitabı kelimeleridir.

founder of republic cumhuriyetin kurucusu
war savaş
Turkish grand national assembly Türkiye büyük millet meclisi
land ayak basmak
Salonika Selanik
military middle school askeri orta okul
military high school askeri lise
freedom özgür
society toplum
victories zaferler
ottomon empire osmanlı
albania arnavutluk
tripoli trablus
staff officer kurmay subay
military attache ordu ateşesi
sofia sofya
campaign kampanya
commender komutan
palestine filistin
Alepo Halep
war of independence kurtuluş savaşı
hold congress kongre düzenlemek
commender in chief baş komutan
rank rütbe
battle savaş
ultimate en son
victory zafer
capital başkent
declaration ilan
attain şerefine erişmek
immortality ölümsüzlük
acceptance kabul
adoption adapte olmak
abolition kaldırma
contemporary muasır
civilization medeniyet
moderniation modernleşme
fez fes
religous based dine dayalı
veils peçe
encouragement teşvik
panama hat hasır şapka
public appearance toplum önüne çıkma
headgear baş örtüsü
pour dökmek
accidentally kazara
clumsy sakar
properly düzgünce
get angry sinirlenmek
impressive etkileyici
servant hizmetçi
abolish yasaklamak
lodge sunmak
Mudanya armistice Mudanya ateşkes
civil law medeni hukuk
strait geçit
republicanism cumhuriyetçilik
populism milliyetçilik
secularism halkçılık
reformisim laiklik
nationalism devletçilik
statism inkilapçılık
recognise tanımak
republican cumhuriyetçi
represent temsil etmek
privilage imtiyaz
distrinction ayırım
revolutionary devrimsel
seperation ayrım
state devlet
affair  iş
principle temel
replace yeniden yerini almak
dynasty hanedan
invisible görünmez
territory bölge
capulation
policy kanun
develop geliştirmek
regulate düzenlemek
coorperate iş birliği yapmak
right to vote seçme hakkı
receive almak
interview röportaj

 

workbook ve çalışma kitabı kelimeleride aşağıdaki linktedir.

TEOG 5. ÜNİTE KELİMELER

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.