Unique 8 Altıncı Ünite Detective Stories Kelimeleri


2014-2015 Eğitim Öğretim yılı 8.(sekizinci) sınıflar 6. (altıncı) ünite Detective Stories    konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Unique 8 kitabı kelimeleridir.

detective dedektif
combine birleştirmek
mystery gizem
jigsaw yapboz
altough rağmen
possibilities imkan
evidence kanıt
theft hırsız
sure emin
criminal sabıkalı
unsuspectted şüpheli olmayan
robbery soygun
cute tatlı
talkative konuşkan
middle-age orta yaşlı
bold kel
human resource insan kaynakları
helmet baret
windsurfing rüzgar sörfü
toward yönüne doğru
valuable değerli
necklace kolye
situation durum
run away kaçmak
fault hata
responsibility sorumluluk
deserve hak etmek
unless if not ( medikçe))
introduce tanıtmak
establish kurmak
victim kurban
witness tanık
present sunmak
case vaka
therefore bu yüzden
fate kader
appropriate uygun
tie up bağlamak
neatly tertemiz
comlicated karışık
untidy çözülmemş
investigation soruşturma
potential potansiyel
applauding alkışlamak

 

 

founderof republic cumhruiyet kurucusu
war savaş
turkish grand national assembly türkiye büyük millet meclisi
land ayak basmak
salonika selanik
military middle school askeri orta okul
military high school askeri lise
freedom özgür
society toplum
victories zaferler
ottomon empire osmanlı
albania arnavutluk
tripoli trablus
staff officer kurmay subay
military attache ordu ateşesi
sofia sofya
campaign kampanya
commender komutan
palestine filistin
Alepo halep
war of independence kurtuluş savaşı
hold congress kongre düzenlemek
commender in chief baş komutan
rank rütbe
battle savaş
ultimate en son
victory zafer
capital başkent
declaration ilan
attain şerefine erişmek
immortality ölümsüzlük
acceptance kabul
adoption adapte olmak
abolition kaldırma
contemporary muasır
civilization medeniyet
moderniation modernleşme
fez fes
religous based dine dayalı
veils peçe
encouragement teşvik
panama hat hasır şapka
public appearance toplum önüne çıkma
headgear baş örtüsü
pour dökmek
accidentally kazara
clumsy sakar
properly düzgünce
get angry sinirlenmek
impressive etkileyici
servant hizmetçi
abolish yasaklamak
lodge sunmak
mudanya armistice mudanya ateşkes
civil law medeni hukuk
strait geçit
republicanism cumhuriyetçilik
populism milliyetçilik
secularism halkçılık
reformisim laiklik
nationalism devletçilik
statism inkilapçılık
recognise tanımak
republican cumhuriyetçi
represent temsil etmek
privilage imtiyaz
distrinction ayırım
revolutionary devrimsel
seperation ayrım
state devlet
affair  iş
principle temel
replace yeniden yerini almak
dynasty hanedan
invisible görünmez
territory bölge
capulation
policy kanun
develop geliştirmek
regulate düzenlemek
coorperate iş birliği yapmak
right to vote seçme hakkı
receive almak
interview röportaj

 

 

sweet dream tatlı rüya
daisies paptyalar
sailing denize açılmak
unexpressed emotions açıklanamayan duygular
loyalty and protection sadakat ve koruma
innocence masum
wisdom bilge
genorosity mürüvet
discover keşfetmek
prosperity refah,maddi rahatlık
reward ödül
consider think(düşün)
common herkezce bilinen
phrase sözcük öbeği
represent temsil etmek
path yol
desire arzu,istek
escape kaçmak
daily routine günlük rutin
goal amaç
filled dolu
field tarla
rough çetin
snow fall kar yağışı
reflection yansıma
overcome üstesinden gelmek
shining parıldamak
tale masal
pillow yastık
shoulder omuz
foolish aptal
reach ulaşmak
shoelace bağcık
repititon tekrar
doorkeper kapıcı
noise ses
fortune teller falcı
comment yorumlamak
consciousness bilinç
subconscious bilinçaltı
depend upon bağlı olmak
event olay
brilliant mükemmel
unfourtunately malesef
nightmare kabus
inside içinde
frightened korkmuş
strange yabancı,garip
struggles zorluklar
tail kuyruk
linden ıhlamur
useless kullanışsız
location yer

 

 

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.