Adverb Place in a Sentence (İngilizce Zarfların cümle içindeki yeri)


ADVERB PLACE IN A SENTENCE

(İngilizce Zarfların cümle içindeki yeri)

Adverbs (zarflar) anlamına ve türüne göre, cümle başında, cümle ortasında genellikle ana fiilden önce ve yardımcı fiilden (is, are, vb.) sonra, ve cümle sonunda kullanılabilir.

 

  1. a) Yer ve zaman zarfları normal olarak cümle sonunda kullanılır. Çoğu zaman yer zarfları zaman zarflarından önce gelir, fakat bazen sonra kullanıldığı da görülebilir.

We met at the café yesterday.

(Dün kafede buluştuk)

They played football in the garden last weekend.

(Geçen hafta sonu bahçede futbol oynadılar)

Yer ve zaman zarfları vurgu için cümle başında da kullanılabilir.

Yesterday, we tried to speak to him a few times.

(Dün onunla bir kaç kez konuşmaya çalıştık)


Now, soon kısa zaman zarfları fiilden önce de kullanılabilir.

He is now working in a big company.

( O şimdi büyük bir şirkette çalışıyor)

They’ll soon arrive.

(Yakında varacaklar)

Just ve already fiilden önce kullanılır fakat already vurgulama için cümle sonunda veya başında kullanılabilir. Yet genellikle cümle sonunda kullanılır.

He’s just gone out.

(O demin dışarı gitti)

You’ve already made me angry.

You’ve made me angry already.

(Sen zaten beni kızdırdın)

I don’t know yet.

(Henüz bilmiyorum)

 

Still, be fiilinden sonra kullanılır. Present perfect tense’de haven’t/ hasn’t’den önce kullanılır.

He is still at work. He is still working.

(O hala işte. O hala çalışıyor)

They still haven’t finished the project.

(Onlar hala projeyi bitirmediler)

 

  1. b) Tarz zarfları cümle sonunda fakat varsa yer ve zaman zarflarından önce gelmelidir.

I spoke to her gently.

(Ona kibarca konuştum)

They played football badly at the last match.

(Son maçta kötü futbol oynadılar)

The children spent time happily at the beach yesterday.

(Çocuklar sahilde mutlu bir şekilde vakit geçirdiler)

Tarz zarfları fiilin edatı (to, with, at, about gibi) varsa edattan önce gelebilir.

I spoke gently to her.

(Ona kibarca konuştum)

 

Tarz zarfları fiilden önce de kullanılabilir.

The astronauts carefully examined the creature in the spaceship.

(Astranotlar yaratığı uzay gemisinde dikkatli bir şekilde incelediler)

The Jedi was gently holding his light sober.

(Ceday ışın kılıncını kibar bir şekilde tutuyordu)

 

 

  1. c) Adverbs of frequency (sıklık zarfları) çoğunlukla fiilden önce kullanılır.

We often go swimming in the summer.

(Biz sık sık yazları yüzmeye gideriz)

Do you usually eat fish?

(Genellikle balık yer misin?)

 

Sometimes, usually, normally, frequently, often ve occasionally vurgu için cümle başında veya sonunda gelebilir:

Sometimes I listen to classical music.

(Bazen klasik müzik dinlerim)

We don’t go to the theatre very often.

(Çok sık tiyatroya gitmeyiz)

 

 

Adverbs of frequency (sıklık zarfları) cümlede be (am, is, are, was vb.) varsa bunlardan sonra kullanılır.

John is sometimes at home in the evenings.

(John akşamları bazen evdedir)

I’m never strict.

(Ben asla katı değilim)

You are always calm.

(Sen her zaman sakinsin.)

 

 

  1. d) Place of adverbs of probability

Certainly,  definitely, obviously, probably gibi kesinlik bildiren zarflar fiillerden önce, yardımcı fiillerden sonra gelir.

He certainly knows what happened.

(O kesinlikle ne olduğunu biliyor)

You are probably right.

(Sen muhtemelen haklısın)

 

Olumsuz ifadelerde, negative “won’t, aren’t, not, vb.” den önce gelirler.

She certainly won’t say yes.

(O kesinlikle evet demeyecek)

 

Perhaps ve maybe cümle başında gelir. ‘

Maybe you can explain this.

(Belki bunu açıklayabilirsin)

 

  1. e) So much / very much / a lot, at all genellikle cümle sonunda kullanılır.

I like milk very much.

(Ben sütü çok severim)

I don’t smoke at all.

(Hiç sigara içmem)

 

  1. f)  Sentence adverbs

 

Aşağıda listelenen sentence adverbs (cümle zarfları), genellikle cümle başında ve ortasında kullanılırlar.

Actually, in fact, really, apparently, obviously, certainly, evidently, presumably, probably, undoubtedly, definitely, perhaps, possibly, surely, luckily

 

Aşağıdaki sentence adverbs cümle başında ve ortasında ve sonunda kullanılabilir.

 

Naturally, generally, naturally, frankly, honestly, fortunately, admittedly, officially, hopefully

unfortunately

 

  1. g) Adverbs before adjectives or other adverbs

 

Sıfat ve zarfları niteleyen zarflar bu kelimelerin önünde kullanılır.

He is a really gentle person.

(O gerçekten kibar bir kişi)

We did the crossword quite easily.

(Bulmacayı oldukça kolay bir şekilde çözdük)

Örnek Cümlelerle İngilizce Zarfların cümle içindeki yerini anlatmaya çalıştık. Umarız başarılı olmuşuzdur.