En Sık Kullanılan Bağlaçlar – İngilizce Kelimeler


En Sık Kullanılan Bağlaçlar – Kelimeler / Most Common Conjunctions – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda en yaygın kullanılan bağlaçlar (most common conjunctions) ile ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bağlaçlar konu anlatımı için: Bağlaçlar

Aşağıdaki listede en önemli ve sık kullanılan bağlaçlar verilmiştir. Bu tabloda yer alan kelimelerin bağlaç kullanımları
yalnızca örnek olarak verilenler ile sınırlı değildir.

after sonra
although rağmen
and ve
as iken, olarak, görevinde
as / as kadar
as if mış gibi, sanki, güya
as long as sürece, takdirde, yeter ki, mek şartıyla
as many as kadar çok
as much as kadar çok
as soon as en kısa sürede
as though sanki
as well as  hem de, yanı sıra 
because çünkü
before önce
both her ikisi de
both / and hem / hem de
but  ancak, ama 
either ya
either / or ya / veya
even hatta
even if bile
even though  olsa bile 
for  için 
how nasıl
however  ancak 
if eğer
if only keşke
if then ise o zaman
in case durumunda
in order that amacıyla, diye, olması için
inasmuch  için, sebebiyle, dolayı 
just as  tam o sırada, tam o anda 
lest  olmasın diye 
neither ne
neither / nor ne / ne de
no sooner / than olur olmaz, demeye kalmadan anlamında
nor ne
not only / but also sadece değil / aynı zamanda
now şimdi
now that  madem ki 
once diğinde, olur olmaz, şayet
only sadece
or  veya 
provided that  olmak kaydıyla, ancak 
rather than  yerine, mektense, den ziyade 
since beri
so demek, için, öyle ki, öylesine
so that böylece, sın diye, mesi için
such / that öyle ki
supposing  takdirde, eğer 
than dan, den
that -an, -diği, diye, -en
though -e karşın, oysa, -e rağmen
till  kadar 
unless olmadıkça
until  a, e kadar 
when zaman
whenever her ne zaman
where ki o yere
whereas oysa ki, diğine göre, madem ki
wherever her nerede
whether olup olmadığını
whether / or ister, veya
which ki ona, ki onu
while iken, olduğu halde, sırasında
who ki o
whoever her kim
why  dığını, olduğunu, sebebini 
yet yine de, oysaki