En Sık Kullanılan İsimler – İngilizce Kelimeler


En Sık Kullanılan İsimler – Kelimeler / Most Common Nouns – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda en yaygın kullanılan isimler (most common nounsile ilgili kelimeleri ve ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Aşağıdaki tablonun ilk sütunda kelimenin kullanım sıklığını belirten sayılar yer almaktadır.
Sayı ne kadar küçükse kullanım sıklığı o kadar yüksektir.

İsimler

Kullanım Sıklığı

İngilizce

Türkçesi

A

33 ability yetenek
355 accident kaza
48 activity etkinlik
256 actor aktör
209 ad ilan
123 addition ek
220 administration yönetim
120 advertising reklâm
176 advice tavsiye
436 affair mesele
210 agency ajans
243 agreement anlaşma
356 airport havaalanı
231 alcohol alkol
437 ambition hırs
72 analysis analiz
438 analyst analist
273 anxiety kaygı
124 apartment daire
165 appearance görünüş
439 apple elma
189 application uygulama
357 appointment randevu
46 area alan
232 argument tartışma
81 army ordu
358 arrival geliş
4 art sanat
93 article makale
221 aspect görünüş
440 assignment atama
396 assistance yardım
441 assistant asistan
166 association dernek
359 assumption varsayım
274 atmosphere atmosfer
130 attention dikkat
222 attitude tutum
98 audience seyirci
275 awareness farkında olma

B

360 baseball beysbol
76 basis temel
319 basket sepet
276 bath küvet, banyo yapma
442 bathroom banyo
443 bedroom yatak odası
444 beer bira
26 bird kuş
445 birthday doğum günü
177 blood kan
320 bonus ikramiye, prim, hediye
77 boyfriend erkek arkadaş
277 bread ekmek
397 breath nefes
398 buyer alıcı

C

321 cabinet dolap
82 camera kamera
244 cancer kanser
278 candidate aday
144 category kategori
446 celebration kutlama
157 cell hücre
447 championship şampiyonluk
361 chapter bölüm
296 charity sadaka
448 cheek yanak
112 chemistry kimya
399 chest göğüs
86 child çocuk
322 childhood çocukluk
400 chocolate çikolata
323 church kilise
145 cigarette sigara
190 city şehir
257 classroom sınıf
449 client müşteri
279 climate iklim
324 clothes giysi
325 coffee kahve
202 collection koleksiyon
211 college kolej
104 combination kombinasyon
362 committee komite
110 communication iletişim
54 community topluluk
280 comparison karşılaştırma
137 competition yarışma
233 complaint şikâyet
13 computer bilgisayar
167 concept kavram
401 conclusion sonuç
281 confusion karışıklık
212 connection bağlantı
450 consequence sonuç
282 construction inşaat
146 context bağlam
234 contract sözleşme
402 contribution katkı
30 control kontrol
363 conversation konuşma
403 cookie kurabiye
66 country ülke
191 county ilçe
404 courage cesaret
297 cousin kuzen
213 criticism eleştiri
245 currency para
168 customer müşteri

D

405 dad baba
21 data veri
364 database veri tabanı
158 dealer satıcı
169 death ölüm
214 debt borç
131 decision karar
55 definition tanım
258 delivery teslim
94 department bölüm
451 departure kalkış
203 depression depresyon
192 depth derinlik
215 description tanım
406 desk masa
58 development gelişme
259 device cihaz
452 diamond elmas
95 difference fark
260 difficulty zorluk
326 dinner akşam yemeği
78 direction yön
223 director yönetmen
453 dirt kir
298 disaster felaket
170 discussion tartışma
113 disease hastalık
114 disk disk
138 distribution dağıtım
261 drama drama
407 drawer çekmece
327 drawing çizim
150 driver sürücü

E

454 ear kulak
34 economics ekonomi bilimi
299 editor editör
125 education eğitim
300 efficiency etkinlik
178 effort çaba
262 election seçim
283 elevator asansör
284 emotion duygu
235 emphasis vurgu
285 employee işçi
286 employer işveren
246 employment
115 energy enerji
263 engine motor
247 engineering mühendislik
139 entertainment eğlence
365 enthusiasm coşku
248 entry giriş
85 environment çevre
70 equipment ekipman
366 error hata
408 establishment kuruluş
193 estate arazi
132 event olay
67 exam sınav
409 examination muayene
301 excitement heyecan
367 explanation açıklama
179 expression ifade
302 extent derece

F

41 fact gerçek
105 failure başarısızlık
9 family aile
368 farmer çiftçi
303 feedback geri besleme
159 finding bulgu
99 fishing balık tutma
151 flight uçuş
22 food gıda
264 football futbol
455 fortune servet
194 foundation vakıf
83 freedom özgürlük
456 friendship dostluk
457 funeral cenaze

G

410 garbage çöp
369 gate kapı
458 gene gen
370 girl kız
459 girlfriend kız arkadaş
96 goal amaç
10 government hükümet
195 grandmother büyükanne
411 grocery bakkal
100 growth büyüme
287 guest konuk
265 guidance rehberlik
304 guitar gitar

H

328 hair saç
371 hall salon
460 hat şapka
11 health sağlık
329 hearing işitme
196 heart kalp
288 height yükseklik
236 highway karayolu
372 historian tarihçi
2 history tarih
305 homework ev ödevi
412 honey bal
373 hospital hastane
266 hotel otel
171 housing konut

I

43 idea fikir
204 imagination hayal
180 importance önem
413 impression izlenim
414 improvement gelişme
101 income gelir
415 independence bağımsızlık
461 indication işaret
50 industry sanayi
172 inflation enflasyon
6 information bilgi
330 initiative girişim
374 injury hasar
416 insect böcek
417 inspection muayene
418 inspector müfettiş
87 instance örnek
375 instruction talimat
173 insurance sigorta
462 intention niyet
249 interaction etkileşim
36 internet internet
147 introduction tanıtım
45 investment yatırım

J

331 judgment yargı

K

419 king kral
31 knowledge bilgi

L

332 lab laboratuvar
420 ladder merdiven
463 lady bayan
160 lake göl
59 language dil
25 law yasa
306 leader lider
289 leadership liderlik
152 length uzunluk
39 library kütüphane
27 literature edebiyat
121 location konum
237 loss kayıp
35 love aşk

M

153 magazine dergi
376 maintenance bakım
290 mall alışveriş merkezi
60 management yönetim
291 manager müdür
377 manufacturer üretici
7 map harita
90 marketing pazarlama
102 marriage evlilik
126 math matematik
378 meal yemek
106 meaning anlam
333 measurement ölçüm
14 meat et
51 media medya
107 medicine tıp
161 member üye
238 membership üyelik
216 memory bellek
421 menu menü
162 message mesaj
20 method yöntem
464 midnight gece yarısı
250 mixture karışım
334 mode biçim, şekil, tarz, yol
307 mom anne
127 moment an
88 month ay
174 mood ruh hali
68 movie film
335 mud çamur
17 music müzik

N

116 nation millet
40 nature doğa
465 negotiation müzakere
97 news haber
154 newspaper gazete
111 night gece

O

466 obligation yükümlülük
140 office ofis
292 operation operasyon
181 opinion görüş
148 opportunity fırsat
336 orange turuncu
69 organization organizasyon
308 outcome sonuç
53 oven fırın
267 owner sahip

P

128 painting boyama
84 paper kâğıt
467 passenger yolcu
205 passion tutku
217 patience sabır
182 payment ödeme
422 penalty ceza
1 people insanlar
206 percentage yüzde
379 perception algı
149 performance performans
309 permission izin
18 person kişi
224 personality kişilik
197 perspective perspektif
108 philosophy felsefe
163 phone telefon
198 photo fotoğraf
71 physics fizik
423 piano piyano
380 pie turta
468 pizza pizza
469 platform platform
61 player oyuncu
381 poem şiir
470 poet şair
337 poetry şiir
338 police polis
73 policy politika
129 politics siyaset
471 pollution kirlenme
141 population nüfus
239 possession mülk
339 possibility olasılık
424 potato patates
32 power güç
251 preference tercih
240 preparation hazırlık
382 presence varlık
310 presentation tanıtım
142 president başkan
268 priority öncelik
28 problem sorun
340 procedure usül, yöntem
42 product ürün
425 profession meslek
426 professor profesör
311 promotion tanıtım
133 property özellik
383 proposal öneri
269 protection koruma
225 psychology psikoloji

K

57 quality kalite
427 quantity miktar
341 queen kraliçe

R

342 ratio oran
428 reaction tepki
19 reading okuma
183 reality gerçeklik
384 reception kayıt kabul yeri
199 recipe yemek tarifi
472 recognition tanıma
226 recommendation tavsiye
293 recording kayıt
312 reflection yansıma
313 refrigerator buzdolabı
252 region bölge
343 relation ilgi, ilişki, bağ,
155 relationship ilişki, münasabet
385 replacement yedek
253 republic cumhuriyet
450 reputation itibar
429 requirement gereklilik
314 resolution çözüm
207 resource kaynak
227 response yanıt
184 responsibility sorumluluk
344 restaurant restoran
315 revenue gelir
386 revolution devrim
387 river ırmak
117 road yol
118 role rol

S

56 safety güvenlik
430 salad salata
294 sample örnek
345 satisfaction memnuniyet
164 scene sahne
38 science bilim
218 secretary sekreter
346 sector sektör
65 security güvenlik
228 selection seçme, seçilme
74 series dizi
316 session oturum
208 setting ayar
451 shirt gömlek
134 shopping alışveriş
347 signature imza
348 significance önem
317 singer şarkıcı
452 sir bayım
431 sister kardeş
185 situation durum
186 skill beceri
47 society toplum
29 software yazılım
219 solution çözüm
388 son oğul
349 song şarkı
119 soup çorba
453 speaker konuşmacı
389 speech konuşma
187 statement açıklama
241 steak biftek
229 storage depolama
49 story öykü
454 stranger yabancı
79 strategy strateji
135 student öğrenci
200 studio stüdyo
122 success başarı
270 suggestion öneri
432 supermarket süpermarket
455 surgery ameliyat
456 sympathy halden anlama
12 system sistem

T

457 tale masal
390 tea çay
109 teacher öğretmen
156 teaching öğretim
80 technology teknoloji
37 television televizyon
44 temperature sıcaklık
318 tennis tenis
271 tension gerginlik
16 thanks teşekkürler
24 theory teori
52 thing şey
75 thought düşünce
458 throat boğaz
433 tongue dil
350 tooth diş
201 topic konu
351 town şehir
254 tradition gelenek
459 trainer koç, eğitici, spor ayakkabısı
295 transportation taşımacılık
89 truth gerçek
8 two iki

U

460 uncle amca
23 understanding anlayış
242 union sendika
143 unit birim
91 university üniversite
103 user kullanıcı

V

272 variation değişiklik, fark
62 variety çeşitlilik, değişiklik
352 vehicle araç
230 version değişik biçim
63 video video
391 village köy
255 virus virüs
353 volume hacim

W

392 warning uyarı
3 way yol
434 weakness zayıflık
188 wealth servet
435 wedding düğün
64 week hafta
354 wife
393 winner kazanan
175 woman kadın
136 wood ahşap
394 worker işçi
5 world dünya
395 writer yazar
92 writing yazı

Y

15 year yıl
461 youth gençlik