En Sık Kullanılan Zarflar – İngilizce Kelimeler


En Sık Kullanılan Zarflar – Kelimeler / Most Common Adverbs – Vocabulary

İngilizce kelimeler başlığı altında farklı konular için kelime bilgisini artırmaya yönelik dersler yer almaktadır.
Aşağıda en yaygın kullanılan zarflar (most common adverbsile ilgili örnekleri bulabilirsiniz.

Bu listede en önemli ve sık kullanılan zarflar verilmiştir.Bu tabloda yer alan kelimelerin bağlaç kullanımları
yalnızca örnek olarak verilenler ile sınırlı değildir.

A

about yaklaşık
accidentally kazara
actually aslında
again tekrar
ago önce
ahead önde
all hepsi, tamamı
almost neredeyse
alone yalnız
already zaten
also de, da, hem de
always hep, daima
angrily öfkeyle
anxiously endişeyle
around etrafında
as olarak
away farklı yere, konuma, konumda, yerde
awkwardly zor bir şekilde, problem yaratırcasına

B

back geri
badly ciddi bir şekilde, fena kötü halde,
before önce
best en iyi
better daha iyi
blindly körü körüne
boastfully böbürlenerek
boldly cesurca
both her ikisi de
bravely cesurca
brightly aydınlık bir şekilde

C

certainly kesinlikle
cheerfully neşeyle
clearly açıkça
close yakın
coyly nazlanır gibi
crazily delice

D

defiantly meydan okurcasına
deftly ustalıkla
deliberately kasten
devotedly özveriyle
directly doğrudan doğruya
doubtfully şüpheyle
down aşağı
dramatically ani ve belirgin bir biçimde
dutifully itaatkar bir şekilde

E

eagerly hevesle
early erkenden
either ya
elegantly şık bir biçimde
else başka
enormously son derece, fevkalade
enough yeterli
especially özellikle
even hatta
evenly eşit olarak
eventually sonunda
ever hiç
exactly tam

F

faithfully içtenlikle
far uzak
fast hızlı
finally nihayet
foolishly aptalca
fortunately neyse ki, iyi ki, bereket versin,
forward ileri
frequently sık sık

G

gleefully neşeyle
gracefully nazik, hoş bir şekilde

H

happily mutlulukla
hard sert
hastily alelacele
here burada
honestly dürüstçe
hopelessly umutsuzca
hourly saatlik
how nasıl, ne kadar, kaç, ne şekilde
however ancak
hungrily iştahla

I

in içinde
indeed aslında
innocently saf saf
inquisitively merakla
instead yerine
irritably sinirle

J

jealously kıskançlıkla
just sadece
justly haklı olarak

K

kindly nazikçe, nezaketle, kibarca

L

later sonra
lazily tembelce
least en az
less daha az
little küçük
long uzun
loosely gevşek bir biçimde

M

madly delice
maybe belki
merrily keyifli bir şekilde
more daha fazla
mortally ölümlü olan
most her şeyden çok, en çok, en fazla
much çok
mysteriously gizemli bir şekilde

N

nearly neredeyse
nervously sinirli olarak
never asla
now şimdi

O

obediently itaatkar bir şekilde
obnoxiously tiksindirici bir biçimde
occasionally bazen
often sık sık
once bir kere
only sadece

P

particularly özellikle
perfectly kusursuzca
perhaps belki
politely kibarca
poorly kötü bir şekilde, yetersizce
powerfully güçlü bir şekilde
pretty oldukça, epey, bir hayli
probably muhtemelen
promptly acilen

Q

quickly hızla
quite oldukça

R

rapidly hızla
rarely nadiren
rather biraz, az çok, oldukça
really gerçekten
recently geçenlerde
regularly düzenli olarak
rudely terbiyesizce, kaba bir şekilde

S

safely güvenli bir şekilde
seldom nadiren
selfishly bencilce
seriously cidden
shakily titreyerek
sharply keskince, ekşi tadı olan, modaya uygun olan
silently sessizce
simply gerçekten, yalnızca, sırf, sadece, ancak
slowly yavaş yavaş
so öyle, öyle ki, o kadar, bu kadar
solemnly ciddiyetle
sometimes bazen
soon yakında
speedily hızla
sternly sert bir biçimde, katı
still hâlâ, daha
suddenly aniden

T

technically teknik olarak, esasında, resmi bakımdan
tediously sıkıcı bir şekilde
then o zaman, o vakit
thus böylece, bunun için, bu yüzden
today bugün
together birlikte
tonight bu gece

U

unexpectedly beklenmedik bir şekilde
usually genellikle

V

very çok
victoriously galip olarak, başarılı bir şekilde
vivaciously hayat dolu bir şekilde

W

warmly samimiyetle, sıcak bir şekilde
wearily yorgun, bezgin bir şekilde
weekly haftalık
when ne zaman
where nerede
why neden
wildly çılgınca, vahşice, bir hayli, alabildiğine

Y

yearly yıllık
yet henüz, daha, şimdiden