English Net 5 Birinci Ünite MY DAILY ROUTINE Kelimeleri


2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 5. (beşinci) sınıflar 1. (birinci) ünite My Daily Routines konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. English Net 5 kitabı kelimeleridir.

Unit 1 My Daily Routine

1. Ünite Günlük İşlerim

8. Sayfadaki Kelimeler
work çalışmak
small küçük
groups gruplar
point işaret etmek, el ile göstermek
clock saat
and ve
ask soru sormak
answer cevap vermek, yanıtlamak
about hakkında, ile ilgili
time zaman
example örnek
student öğrenci
what ne
is (to be) olmak fiilinin çekimi
five beş
past (five past eleven) geçiyor (11’i beş geçiyor)
9. Sayfadaki Kelimeler
match eşleştirmek
pictures resimler
with ile
activities işler, eylemler, aktiviteler
catch yakalamak, yetişmek
school bus okul otobüsü
brush fırçalamak
teeth (tooth) dişler (diş)
get ready hazırlanmak
for için
have lunch öğle yemeği yemek
get up kalkmak
wash yıkamak
hands eller
face yüz
have breakfast kahvaltı yapmak
classes dersler
start başlamak
10. Sayfadaki Kelimeler
track ses parçası
listen dinlemek
listen to x x’i dinlemek
draw çizmek
hello merhaba, selam
‘m, am (to be) olmak fiilinin çekimi
in the 5th grade 5. sınıfta
every morning her sabah
at (time) ‘de, ‘da anlamına gelir (saatlerden önce)
brother erkek kardeş
then daha sonra, ondan sonra
they onlar
english turkish
read okumak
speech bubble konuşma balonu
questions sorular
what time saat kaçta, ne zaman
does (do) yapmak fiilinin çekimi
go gitmek
alone yalnız, tek başına
11. Sayfadaki Kelimeler
fill doldurmak
table tablo
daily günlük
look bakmak
notes notlar, yazılanlar
make yapmak
presentation sunum
blanks boşluklar
what do you do ne yaparsın
sports club spor kulübü
watch izlemek
TV (television) televizyon
when ne zaman
Monday Pazartesi
Wednesday Çarşamba
really? gerçekten mi
me too ben de
great harika
today bugün
let’s hadi, -lım, -lim
together birlikte, beraber
OK tamam, peki
12. Sayfadaki Kelimeler
dialogue karşılıklı konuşma
true doğru
false yanlış
homework ev ödevi
afternoon öğleden sonra
Saturday Cumartesi
there oraya, orada
quarter çeyrek
four dört
Friday Cuma
want istemek
days günler
correct order doğru sıra
Sunday Pazar
Thursday Perşembe
Tuesday Salı
13. Sayfadaki Kelimeler
imagine hayal etmek, düşünmek
are (to be) olmak fiilinin çekimi
alien uzaylı
part bölüm, kısım
how many kaç tane
get back x x’e geri gelmek, dönmek
which hangi
work in pairs çiftler halinde çalışın
friend arkadaş
“Saturner” “Satürnlü”
“Marcian” “Marslı”
around yaklaşık, civarında
what about you ya sen, peki ya sen, sende nasıl
what do you have for breakfast kahvaltıda ne yersin
usually çoğu kez, çoğunlukla
green yeşil
food yiyecek
pill hap, kapsül
vegetable sebze
14. Sayfadaki Kelimeler
talk konuşmak
late geç
family aile
evening akşam
15. Sayfadaki Kelimeler
circle yuvarlak içine almak
choice seçenek
come gelmek
home ev
have dinner akşam yemeği yemek
after sonra
go to bed yatağa, yatmaya gitmek
16. Sayfadaki Kelimeler
make notes not almak, yazı yazmak
family members aile üyeleri
mom anne
dad baba
sister kız kardeş
above yukarıdaki
very çok
half yarım
six altı
project proje
choose seçmek
topic konu
one of the topics konulardan birini
prepare hazrılamak
story hikâye
report bildirmek, rapor etmek
interview görüşmek, röportaj etmek
neighbour komşu
parent anne-baba, ebeveyn
teacher öğretmen
typical sıradan, her zamanki
classmates sınıf arkadaşları
if you can yapabilirsen, eğer yapabilirseniz
foreigner yabancı
learn öğrenmek