English Net 5 Dokuzuncu Ünite ANIMAL SHELTER Kelimeleri


2015-2016 Eğitim Öğretim yılı 5. (beşinci) sınıflar 9. (dokuzuncu) ünite The Anımal Shelter konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. English Net 5 kitabı kelimeleridir.

Unit 9 The Animal Shelter

9. Ünite Hayvan Barınağı

88. Sayfadaki Kelimeler
circus sirk
28. Sayfadaki Kelimeler
feeding the birds kuşları beslemek
good boy iyi, uslu çocuk, aferin, aferin ona vs.
climb tırmanmak
oh dear eyvah, aman Allah’ım
vet veteriner
examine muayene etmek, incelemek
how x (how cute) ne kadar x, aman ne x (ne kadar sevimli)
puppy, puppies yavru köpek, yavru köpekler
ball top
be quiet sessiz ol(un)
new-born yeni doğmuş, bebek
medical care tıbbi bakım
90. Sayfadaki Kelimeler
rabbits tavşanlar
ducks ördekler
cooking meat et pişirmek
91. Sayfadaki Kelimeler
miming game taklit oyunu
imitate taklit etmek
tongue twisters tekerlemeler
sea shells deniz kabukları
sea shore deniz kenarı
tricky hilebaz
frisky oynak
sixty altmış
stripe şerit, çizgi
zero sıfır
92. Sayfadaki Kelimeler
milk the cows inekleri sağmak
water the vegetables sebzeleri sulamak
sheep koyun
clean the barn ahırı temizlemek
collect toplamak
ride a horse ata binmek
farm çiftlik
at the moment şu anda, şimdi
93. Sayfadaki Kelimeler
dictionary sözlük
meaning anlam
homeless evsiz
adopt sahiplenmek
volunteer gönüllü olmak
injured yaralı
donate bağışlamak
unwanted istenmeyen
workers işçiler
detergent temizlik maddesi
textile tekstil
96. Sayfadaki Kelimeler
wolf kurt
initials baş harfler
secret message gizli mesaj