İngilizcede pasif cümle yapısı


 

 PASSIVE SENTENCES IN ENGLISH

(İngilizcede pasif cümle yapısı)

 

1) Active vs Passive

 

Active (etken) cümlede özne, fiili yapandır:

 

Ali broke the window.

(Ali camı kırdı)

 

People grow tea in Rize.

(İnsanlar Rize’de çay yetiştirirler)

 

Passive (edilgen) cümlenin öznesi, eylemi yapan değildir; etkilenendir:

 

The window was broken by Ali.

(Pencere Ali tarafından kırıldı)

 

Tea is grown in Rize.

(Çay Rize’de yetiştirilir)

 

2) The passive fiiller be ve fiilin üçüncü şekliyle yapılır.

 

(to) be seen                 (görülmek)

(to) be written            (yazılmak)

(to) be painted            (boyanmak)

(to) be broken             (kırılmak)

(to) be invented          (icat edilmek)

 

Passive cümlenin yaparken fiil tüm tense’lerle her zaman 3. halde kullanılır. Cümlenin zamanını “be” fiili belirler. Bu yüzden passive cümle yaparken be fiilini tense’e uygun kullanırız ve fiilin 3. Halini getiririz.

 

3) Passive cümlenin yapısı şöyledir.

 

Özne  + be (uygun tense) + V3 + by agent (eylemi yapan) + yer ve zaman kelimeleri

 

Ice tea is served cold.

(Buzlu çay soğuk servis edilir)

 

İstanbul was taken by Fatih in 1453.

(İstanbul 1453’te Fatih tarafından alındı)

 

The letter is being written by the secretary at the moment.

(Mektup, şu anda  sekreter tarafından yazılıyor.)

 

The windows have been changed.

(Pencereler değiştirildi)

 

 

4) İngilizce’de ayrıca “get + V3” ile edilgen cümle yapılabilir. Yani be yerine get kullanılabilir. Bu yapı çoğu zaman beklenmeyen veya kaza ile olan şeyler hakkında konuşurken kullanılır.

 

Hakan was unlucky. His leg got broken in the training.

(Hakan şanssızdı. Antremanda bacağı kırıldı)

 

I got robbed three times last summer.

(Geçen yaz üç kere soyuldum)

 

5) Etken cümleyi edilgen yapma

 

Fatih took İstanbul in 1453.

(Fatih İstanbul’u 1453’te aldı. Cümlesini örnek alalım)

 

Etken cümleyi edilgen yapmak için,

 

  • Etken cümlenin nesnesi yani fiilden sonra gelen isim edilgen cümlenin başına yazılır.

 

İstanbul

 

  • Fiil tense göre be + V3 şeklinde özneden sonra getirilir.

 

İstanbul was taken

 

  • Etken cümlenin öznesi eylemi yapan “by” ile belirtilir.

 

İstanbul was taken by Fatih

 

  • En son varsa yer ve zaman kelimeleri yazılır.

 

İstanbul was taken by Fatih in 1453.

(İstanbul 1453’te Fatih tarafından alındı)