Özne nesne ve cümle tamamlayıcılar


PARTS OF A SENTENCE

(Cümlenin bölümleri)

 

1) Subject and Verb (Özne ve fiil)

 

Temek bir cümlede en azından bir özne (subject) ve bir fiil (verb) olmalıdır. Fiil öznesiz olmadığı gibi, özne de fiilsiz olmaz. İngilizcede, özne cümlede mutlaka belirtilir. Özne, fiili yani eylemi yapan isimdir. Özne bir canlı veya cansız bir isim olabildiği gibi, isimler yerine kullanılan I (ben), he (o), they (onlar), we (biz), you (sen, siz), this (bu) gibi bir zamir de olabilir. Cümle düzeni özne + fiil şeklindedir.

 

Aşağıdaki örneklerde özne + fiil kullanımı gösterilmiştir.

 

  • Subject + Verb

My father watches the news every evening.

(Babam her akşam haber seyreder)

 

We speak Turkish.

(Biz Türkçe konuşuruz)

 

Hüseyin will come tomorrow.

(Hüseyin yarın gelecek. Özne “Hüseyin”, fiil “will come”)

 

She is reading a book.

(O kitap okuyor. Özne “she”, fiil “is reading”)

 

The elephant lives in Africa.

(Fil Afrikada yaşar. Özne “the elephant”, fiil “lives”)

 

 

2) Object (Nesne)

 

Bazı fiiller bir şeye yapılan bir eylemi ifade eder. Play football (futbol oynamak), read a book (kitap okumak), break the window (pencereyi kırmak) gibi. Fiilden etkilene isim nesne (object) adını alır. Türkçede fiilin nesnesi fiilden önce kullanılır. Ama İngilizce’de fiilin nesnesi, fiilden sonra gelir. Bu durum, kimi Türkçe konuşanlar için cümle kurmada zorlanma sebebidir. Ben futbolu severim, cümlesi İngilizcede I + like + football (ben + sevmek +futbol ; yani özne + fiil + nesne ) şeklinde olur. Hal, yer ve zaman zarfları cümle sonunda gelir.

 

  • Verb + object

 

I like football a lot.

(Ben futbolu çok severim. Özne (I) + fiil (like) + nesne (football))

 

John is reading a book.

(John bir kitap okuyor. Özne (John) + fiil (is reading)+ nesne (a book))

 

He brushes his teeth every day.

(O her gün dişini fırçalar. Özne (He) + fiil (brushes)+ nesne (his teeth) )

 

They draw pictures in the workshop.

(Onlar atelyede resim çizerler. Özne (they) + fiil (draw)+ nesne (pictures))

 

Bazı fiiller “at, in, on, to, with, about, for” edatlarıyla (preposition) kullanılır. Bu durumda nesne (object), bu edattan sonra gelir.

 

I am thinking about you.

(Senin hakkında düşünüyorum. Nesne “you”)

 

They are listening to a Turkish song.

(Onlar bir Türk şarkısı dinliyorlar. Nesne “a Turkish song”)

 

Look at the picture.

((Sen/Siz) Resme bak. Nesne “the picture”)

 

 

3) Subject complement (Özne tamamlayıcılar)

 

“be” fiili esas fiil olarak özneyi ve özneyi niteleyen sıfat veya isim grubunu bağlar. Bu durumda be fiili “linking verb” olarak adlandırılır. Buradaki sıfat veya isim grubu ise “complement” diye adlandırılır.  Be’den başka linking verbs olarak “appear, become, seem, feel, taste, sound, smell, remain, grow” gibi fiiller de kullanılabilir.

 

  • Subject + Verb+ Complement

 

I am hungry.

(Ben açım)

 

John is a good student.

(John iyi bir öğrencidir.)

 

She seems happy.

(O mutlu görünüyor)

 

I feel awful today.

(Bugün kötü hissediyorum)