Unique 8 Dokuzuncu Ünite SUCCESS STORIES Kelimeleri


2014-2015 Eğitim öğretim yılı 8. (sekizinci) sınıflar 9. (dokuzuncu) ünite SUCCESS STORIES konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Unique 8(sekiz) kitabı kelimeleridir

unit 9
self öz, kendi
mankind insanlık
spiritual ruhsal,manevi
community toplum
material things maddiyat
obviously açıkca
importance önem
priority öncelik
ignore yoksaymk
improvement gelişim,ilerleme
regular basis düzenli olarak
harmony ahenk
suffer acı çekmek
beside yanında
achievable başarılabilinir
cardiac kalp ilacı
joint ek
longevity uzun ömürlü olma
booster yardımcı
vice-chairman başkan yardımcı
annually yıllık
complemantary tamamlayıcı
MD tıp doktoru
MBA işletme mastrı
graduate mezun olmak
purpose gaye,maksat
appoint atanmak
purification arındırma
receive teslim almak
residency ihtisas dönemi
associate doçent doktor
punlication yayın
laugh gülmek
intelligent zeki
affection duygusal yakınlık
appreciate müteşekkir olmak
enthusiasm istek,heves
goal amaç
achieve succes başarmak
improve geliştirmek
failure başarısızlık
balance denge
persistance inatçı
determination azim,kararlılık
destination varış noktası
optimism pozitif düşünme
fame nam
happiness mutluluk
reach ulaşmak
invention buluş,icat

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.