Unique 8 Onbirinci Ünite PERSONAL GOALS Kelimeleri


2014-2015 Eğitim öğretim yılı 8. (sekizinci) sınıflar 11.(onbirinci) ünite PERSONAL GOALS konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Unique 8(sekiz) kitabı kelimeleridir.

musician müzisyen
pharmacist eczacı
lawyer avukat
doctor doktor
engineer mühendis
architect mimar
journalist gazeteci
teacher öğretmen
vet veteriner
faculty of medicine  tıp fakültesi
faculty of architecture mimarlık fakültesi
faculty of pharmacy eczacılıık fakültesi
faculty of education eğitim fakültesi
faculty of law hukuk fakültesi
faculty of communication iletişim fakültesi
faculty of veterinary medicine veterinerlik fakültesi
faculty of engineering mühendislik fakültesi
faculty of art sanat fakültesi
attitude hal,tutum,tavır
journey gezi
universe gezegen
prevent engellemek
enrich zenginleştirmek
postpone ertelemek
prioritities öncelikler
mentally akli olarak
measurement ölçü
set a goal hedef koymak
ambitious hırslı,azimli
negatively olumsuz olarak
blind kör
rough pürüzlü
creature varlık
smooth düz
rock daş
useful kullanışlı
inspirational ilham verici
make up uydurmak
flowchart akım grafiği
viewpoint bakış açıları
disability sakat
realize farkına varmak
collect biriktirmek
snake yılan
purpose amaç
treat tedavi etmek
foundation vakıf
inform biliglendirmek
shelter barınak
intention niyet
volunteer gönüllü
feed beslemek
educate eğitmek
aid yardım
obstacle engel
ancient antik
wealthiest en varlıklı
merchant tüccar
come by uğramak
blame suçlamak
peasant köylü
burden sırttaki yük
strain kasılmak
purse kadın çantası
contain içermek
mean demek istemek
humanity insanlık
fatal ölümcül
illnesses hastalık
probably büyük ihtimalle
lead önderlik etmek
hill tepe
quote alıntı

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.