Unique 8 Ondördüncü Ünite PRECAUTIONARY MEASURES Kelimeleri


2014-2015 Eğitim öğretim yılı 8. (sekizinci) sınıflar 14. (ondördüncü) ünite PRECAUTIONARY MEASURES konusu kelimelerinin İngilizce ve Türkçeleri aşağıda verilmiştir. Unique 8(sekiz) kitabı kelimeleridir.

precautionary measures ihtiyati tedbirler
air pollution  hava kirliliği
water pollution  su kirliliği
soil pollution  toprak kirliliği
light pollution ışık  kirliliği
noise pollution ses  kirliliği
visual pollution görüntü kirliliği
cause neden olmak
recycling centre geri dönüşüm merkezi
boycott boykot etmek
ozone friendly ozon dostu
exhaust egsoz
public transport toplu taşıma
label etiket
product ürün
unleaded kurşunsuz
fumes duman
sticky yapışkan
substance cisim
waste material atık madde
global warming küresel ısınma
brainstorm beyin fırtınası
preperation hazırlık
plant dikmek
precaution önlem
deforestation ormanlarn yok olması
rubbish çöp
persuade ikna etmek
giant tortoise dev kaplumbağa
shell kabuk
grass çim
endangered soyu tükenmekte olan
nest yuva
goat keçi
gentle nazik
stricter katı
aquatic sucul
hemisphere yarım küre
feather tüy
beak gagalamak
sightseeing gezi
forbidding yasaklamak
sunburnt güneş yanığı
frighten korkutmak
taps musluk
Bald ibis kel aynak kuşu
extinction yok olma
flask küçük şişe
housemate ev arkadaşı
sink gemi batması

Yabancı ve Türk Öğretmenlerden Online İngilizce Dersleri

Daha önce belirlenmiş saatlerde 1 saat boyunca,yabancı ve Türk İngilizce öğretmenleriyle İngilizce konuşma,okuma ve pratik yapma fırsatı.